peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


mangoo.peperonity.net

HEMATOLOGIJA 2

HEMATOLOGIJA
ANEMIJE ZBOG POREMEÆAJA METABOLIZMA GVOŽDJA
ANEMIJA ZBOG DEFICITA GVOŽDJA (ANAEMIA HYPOSIDEREMICA)
Definicija: Hiposideremijska anemija nastaje zbog deficita gvoždja u organizmu.
Deficit gvoždja u organizmu može da nastane usled poveæanog gubljenja
gvoždja iz organizma, loše apsorpcije gvoždja u crevima, poveæanih potreba
organizma za gvoždjem i nedovoljnog unošenja gvoždja.
Dijagnoza:
1. Anamnestièki podaci.
2. Fizikalni nalaz.
3. Laboratorijska ispitivanja: U perifernoj krvnoj slici postoji anemija sa
hipohromijom eritrocita i mikrocitozom. Broj retikulocita je blago poveæan ili
normalan. MCV je smanjen. Broj leukocita i trombocita je normalan.
U kostnoj srži postoji hiperplazija eritrocitne loze eritroblastnog tipa..
Koncentracija serumskog gvoždja je smanjena, a TIBC i UIBC su
poveæani.
4. Ispitivanje gastrointestinalnog trakta.
5. Ispitivanje urogenitalnog trakta.
Leèenje:
1. Preparati gvoždja – peroralni (150- 200 mg dnevno) ili parenteralni.
2. U teškim oblicima transfuzije koncentrovanih eritrocita.
3. Leèenje etiološkog uzroka anemije.
ATRANSFERINEMIJA (Atranspherinaemia)
Definicija: Nasledno oboljenje u kome postoji nedostatak transferina u plazmi.
Nasledjuje se autosomno recesivno.
Dijagnoza:
1. Laboratoriskim ispitivanjima nalazi se teška anemija, izraženo smanjenje
serumskog gvoždja i smanjen TIBC. Kolièine transferina su veoma male ili
nemerljive.
IDIOPATSKA PLUÆNA HEMOSIDEROZA (Haemosiderosis pulmonis
idiopathica)
Definicija: Glavna odlika ove bolesti je uèestalo krvarenje u pluænom parenhimu i
gubljenje gvoždja ispljuvkom usled nemoguænosti da se gvoždje iz pluænih
makrofaga ponovo iskoristi za sintezu hemoglobina.
Dijagnoza:
www.belimantil.info
1. Laboratorijska ispitivanja pokazuju anmeiju zbog deficita gvoždja.
2. Pregled sputuma otkriva veliki broj makrofaga ispunjenih hemosiderinom.
3. Ispitivanje pluæne funkcije otkriva znake i opstrukcijske i restrikcijske
insuficijencije pluæa.
Leèenje:
1. Leèenje osnovne bolesti je neuspešno.
2. Anemija se leèi preparatima gvoždja.
SIDEROBLASTNE ANEMIJE (Anaemia sideroblastica)
Definicija: Ove anemije èini heterogena grupa poremeæaja èija je glavna
karakteristika nakupljanje gvoždja u perinuklearnim mitohondrijama eritroblasta u
kostnoj srži, smanjenje sinteze hemoglobina i nagomilavanje Fe u tkivima.
Glavna karakteristikaje je nagomilavanje Fe u obliku prstena oko jedra
eritroblasta po kome su ti eritroblasti dobili naziv “ring” sideroblasti. Glavna
karakteristika ovih anemija je da i pored poveæane kolièine Fe, postoji
hipohromija eritrocita jer se Fe ne koristi dovoljno za sintezu hema.
Sideroblastne anemije su nasledne i steèene (primarne-idiopatske pripadaju
mijelodisplaznim sindromima i sekundarne-izavane lekovima, alkoholom, u
drugim bolestima).
MEGALOBLASTNE ANEMIJE (ANAEMIA MEGALOBLASTICA)
Definicija: Megaloblastne anemije nastaju zbog poremeæaja sinteze DNK za koju
je potreban vitamin B12 i folna kiselina. Naziv su dobile prema megaloblastima,
abnormalnim eritroblastima koji su tipièni za ovaj oblik anemije. Megaloblastne
æelije podležu ubrzanoj razgradnji u kostnoj srži, što dovodi do inefektivne
eritrocitopoeze. Pored eritrocitne loze , promenjene su i ostale krvne loze, pa èak
i ostala tkiva.
Etiološka klasifikacija megaloblastnih anemija:
1. Deficit vitamina B12
2. Deficit folne kiseline
3. Ostali uzroci
PERNICIOZNA ANEMIJA (Anaemia perniciosa)
Definicija: Perniciozna anemija nastaje zbog deficita vitamina B12, odnosno
poremeæene apsorpcije vitamina B12, što je posledica nedostatka unutrašnjeg
faktora (IF).
Dijagnoza:
1. Anamnestièki podaci.
2. Fizikalni nalaz.
www.belimantil.info
3. Laboratorijska ispitivanja: U perifenoj krvnoj slici postoji anemija, sa
megalocitima, izraženom anizocitozom i poikilocitozom. MCV je povišen
(preko 100 fl). Broj retikulocita je snižen ili normalan. Broj leukocita je
umereno snižen sa prisustvom hipersegmentiranih granulocita. Broj
trombocita je umereno snižen. Kostna srž je hipercelularna, sa
hiperplazijom eritrocitne loze megaloblasnog tipa. U granulocitnoj lozi
prisutni su džinovski metamijelociti i hipersegmentirani granulociti. U Mk
lozi prisutni su hiperploidni megakariociti. Sideroblasti u srži poveæani su i
do 100%. U serumu je snižena koncentracija vitamina B12.
Gvoždje u serumu je povišeno sa poveæanim stepenom zasiæenja
transferina 70-100%.
Zbog neefektivne eritrocitopoeze poveæan je indirektni bilirubin, LDH u
serumu, kao i urobilinogen u urinu.
U serumu veæine bolesnika mogu se dokazati antiparijetalna antitela.
4. Gastroskopski pregled otkriva atrofièni gastritis, što se potvrdjuje i
histopatološkim pregledom sluzokože želuca uzete biopsijom.
Želudaèna sekrcija je smanjena, slobodna hlorovodonièna kiselina u
želudaènom soku nedostaje i posle stimulacije histaminom.
5. Poremeæena resorpcoja vitamina B12 dokazuje se Schillingovim testom,
pomoæu obeleženog vitamina B12 radioaktivnim kobaltom. Bolesnici sa
pernicioznom anemijom izluèuju mokraæom manje od 8% oralno unete
doze obeleženog vitamina.
6. Terapijski odgovor na vitamina B12: nakon primene vitamina B12
vrednosti bilirubina, Fe i LDH se brzo normalizuju, a kostna srž postaje
normoblastièna. Porast broja retikuolcita, tkz. retikulocitna kriza registruje
se 4-7 dana nakon aplikacije vitamina.
Leèenje:
1. Parenteralna primena vitamina B12 u dozi 1000 mikrograma i.m. dnevno 7-
10 dana, zatim ista doza jedanput nedeljno do normalizacije krvne slike,
zatim ista doza jedanput meseèno doživotno.
2. Ako postoji i deficit gvoždja primenjuju se i preparati gvoždja.
3. U teškim oblicima anemije (Hb ispod 50g/l) indikovane su transfuzije
koncentrovanih eritrocita.
Megaloblastna anemija zbog gastrektomije
1. Leèenje je kao u pernicioznoj anemiji.
Megaloblastna anemija u sindromu loše apsorpcije
1. Leèenje je kao u pernicioznoj anemiji.
MEGALOBLASTNA ANEMIJA USLED NEDOSTATKA FOLNE KISELINE
www.belimantil.info
Megaloblastna anemija usled nedostatka folne kiseline može nastati zbog
neadekvatnog unosa (alkoholizam, dijeta), poveæane potrošnje (trudnoæa,
hronièna hemolizna anemija, u fazi rasta kod dece, hemodijaliza), malapsorpcije
i dejstva pojedinih lekova (metotreksat).
1. Preparati folne kiseline – peroralni – 1-5mg dnevno (dužina leèenja zavisi od
uzroka koji je doveo do anemije).
2. U drugom i treæem trimestru trudnoæe pored preparata Fe treba dati i folnu
kiselinu.
HEMOLIZNE ANEMIJE (ANAEMIAE HAEMOLYTICAE)
Definicija: Hemolizne anemije nastaju zbog skraæenja veka eritrocita;
laboratorijski se odlikuju znacima poveæane razgradnje eritrocita i
kompenzatornog odgovora kostne srži. Razgradnjom eritrocita razgradjuje se
hemoglobin, pri èemu nastaje poveæana koncentracija bilirubina u krvi
(indirektnog), poveæano izluèivanje urobolinogena urinom i stolicom,, uz pojavu
ikterusa, sniženje haptoglobina i pojavu hemoglobinurije. Izrazita
hemoglobinurija može dovesti do pojave oligurije, anurije i akutne bubrežne
insuficijencije; a poveæano izluèivanje bilirubina preko žuèi dovodi do stvaranja
bilirubinskih kamenaca u žuènoj kesi i žuènim putevima. Kompenzatorni odgovor
na hemolizu je poveæana eritrocitopoeza u kostnoj srži, koja se karakteriše
hiperplazijom eritrocitne loze u kostnoj srži, poveæanim brojem retikulocita i
pojavom eritroblasta u perifernoj krvi.
Podela hemoliznih anemija:
Nasledne hemolizne anemije
Poremeæaj membrane eritrocita
· Hereditarna sferocitoza
· Hereditarna eliptocitoza
· Hereditarna stomatocitoza
· Hereditarna akantocitoza
Poremeæaj eritrocitnih enzima
· Deficit enzima G6PD
· Deficit enzima piruvat kinaze
Poremeæaj sastava i sinteze hemoglobina
· Talasemije
· Porfirije
· Hemoglobin S, C, D
· Nestabilni hemoglobini
Steèene hemolizne anemije
Imune hemolizne anemije
· Izoimume hemolizne anemije
· Autoimune hemolizne anemije izazvane ili toplim ili
hladnim antitelima
Hemolizne anemije izazvane mikroorganizmima
www.belimantil.info
Hemolizne anemije izazvane fizièkim èiniocima
Hemolizne anemije izazvane hemijskim jedinjenjima i lekovima
Mehanièki uzrokovane hemolizne anemije
Paroksizmalna noæna hemoglobinurija
NASLEDNE HEMOLIZNE ANEMIJE
NASLEDNA SFEROCITOZA (Spherocytosis hereditaria)
Dijagnoza:
1. Klinièka slika
2. Laboratorijska ispitivanja: U krvnoj slici registruje se anemija razlièitog
stepena, retikulocitoza, nalaz mikrosferocita u razmazu periferne krvi.
Pregled kostne srži pokazuje hiperplaziju eritrocitne loze. Test osmotske
hemolize eritrocita je pozitivan. Ispitivanje veka eritrocita pomoæu
radioaktivnog hroma pokazuje izraženo i umereno skraæenje, a slezina se
identifikuje kao mesto razgradnje eritrocita.
Leèenje:
1. Splenektomija je izbor leèenja.
NASLEDNA ELIPTOCITOZA (Eliptocytosis hereditaria)
Dijagnoza:
1. Nalaz eliptocita u razmaazu periferne krvi koji èine 20-90% eritrocita.
Leèenje:
1. Kod veæine bolesnika bolest protièe asimptomatski, pa je ne treba leèiti.
2. Drugim bolesnicima potrebno je uraditi splenektomiju.
DREPANOCITOZA (BOLEST I ANEMIJA SRPASTIH ERITROCITA)
1. Profilaksa malarije u endemiènim krajevima, polivalentna antistreptokokna
vakcina i profilaksna primena penicilina u malariènim krajevima.
2. Hidracija, primena kiseonika, analgetici u sluèaju akutne bolne krize.
3. Transfuzije eritrocita indikovane su samo kod bolesnika sa težom formom
anemije ili kod bolesnika kod kojih je indikovana hirurška intervencija.
4. Genetsko savetovanje, antenatalna dijagnostika, prekid trudnoæe sa plodom
koji ima gensku konstituciju HbSS.
BETA- TALASEMIJE
1. Leèenje je potporno.
2. Splenektomija je indikovana u bolesnika sa izraženom sekvestracijom
eritrocita u slezini.
www.belimantil.info
3. Helacija gvoždja je obavezna kontinuiranim subkutanim davanjem
desferioksamina.
4. Genetsko savetovanje, antenatalna dijagnostika.
5. Genska terapija.
HEMOLIZNA ANEMIJA ZBOG DEFICITA DEHIDROGENAZE GLIKOZO-6-
FOSFATA
Dijagnoza:
1. Test za dokazivanje deficita G6PD.
...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.