peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


maxel1.peperonity.net

--Dj ejams

Pradëkime nuo to, kad tiems, kas labai norëjo, bet nesugebëjo nuvaþiuoti á Rygà ðá ðeðtadiená,toliau geriau neskaityti. Viskas prasidëjo nuo to, kad organizatoriai begëdiðkai apgavo tûkstantinæ minià þmoniø. Vietoje þadëto ´Olympic Skonto Hall´, visi þmonës buvo keliom valandom nuskraidinti á kitoje galaktikoje esanèià planeta KRAFTWERK.

Kokiø tø þmoniø tik nebuvo - nuo 16-meèiø reiveriø iki pagyvenusiø porø, kurios atëjo pasiklausyti savo jaunystës dievukø.

Startavo ´show´ visiðkai netikëtai, be jokios pompastikos ir iðankstiniø pristatymø bei ásibëgëjimø. Tiesiog pasigirdo ´vokodintas´ balsas, po akimirkos scenoje pasirodë keturi siluetai ir kelionë prasidëjo.

Kaip kiekvienas ásivaizduoja ðiø vaikinø pasirodymà, daugmaþ þinoma: keturi vienodai apsirengæ ´bichai´ stovi prie sintezatoriø scenoje. Ðis stereotipas buvo negailestingai sulauþytas jau kelios akimirkos nuo pradþios. Milþiniðkas ekranas, árengtas vyrukams uþ nugaros, atstojo ir taip ´show´ áprastus lazerius ir skenerius ir apskritai visà apðvietimà su kitais efektais. Tuo paèiu jis tapo ir kinoteatru.

Nebandykite dabar savo gigabaituose ar Internete sugraibyti Kraftwerk´ø mp3 - vaikinai ant scenos pavertë kiekvienà jums gerai þinomà kûriná atskiru pasakojimu, trunkanèiu iki deðimties minuèiø. Unikalios video instaliacijos, sukurtos bûtent konkreèiai kompozicijai stebino ir þavëjo.

´EXPO 2000´, ´The Model´, ´Tour De France´, legendinis ´TRANCE EUROPE EXPRESS´ ðá paskutiná pavasario ðeðtadiená virto meniniais filmais tokiais pat pavadinimais. Tik keturi siluetai, truputá uþstojantys ekrano apaèià, graþindavo trumpam á realybæ, primindami, jog tai koncertas... iki sekanèio kûrinio, kuris vël pakeldavo nuo þemës ir ðvysteldavo mus á naujà pasakojimà.

Po kiekvienos istorijos salæ uþtvindydavo ovacijos, galinèios pasivarþyti su ovacijom, kadaise lydëjusiom Breþnevo kalbas. Dar netylant ovacijoms scena nuðvisdavo kitokiom spalvom ir nauja vaizdø bei garsø karuselë ásisukdavo visu greièiu. Apogëjus buvo pasiektas roboto balsui praneðus apie radiacijos poveiká aplinkai ir nejaukià statistikà, susijusia su ja.

Sekanèià akimirkà salë sprogo, pasigirdus pirmiems ´RADIOACTIVITY´ akordams, abejingø neliko, kiek akys aprëpë daugiatukstantinæ minià. Tai yra visiðkai nenusakomas jausmas, kai jaunesni þmonës ðoka iðkëlæ rankas, o vyresni, kuriø jaunystæ lydëjo ðio kûrinio garsai, stovi dar stipriau apsikabinæ, nesigëdydami sudrëkusiø akiø. Iki ðiol oda ðiurpsta, prisiminus tai.

Á pabaigà maþai kas stengësi suprasti, kas vyksta scenoje, kai vietoje muzikantø scenoje pasirodë keturi tikri robotai. ´We are the robots´ - sakë maðinos, judindamos rankø mechanizmus. Visi þiûrovai linguodami galvas su ðypsenom veide stebëjo geleþiniø þmoniø ðoká pagal atmintinai þinomà melodijà. Robotus pakeitë keturi jø biologiniai prototipai, uþsidëjæ jau vizitinæ kortelæ tapusius ðvieèianèius kostiumus. Atlikus dar kelias, jau legenda tapusias, kompozicijas, salëje tapo beveik visiðkai tamsu ir ekrane uþsidegë þodþiai, kuriuos iðtardavo roboto balsas :
´BOING´
´BOOM TSCHAK´
´BOING ´
´BOOM TSCHAK´
´PING´

´Music... non stop...´. Esminë frazë sunkiai skynësi sau kelia oro bangomis pro didþiulës salës oðimà. Vakaro kaltininkai, ðiam kûriniui artëjant á pabaigà, robotiðkai nusilenkë, po vienà, minutës intervalu, paliko scenà, lydimi aplodismentø ir ðvilpimo, kartais decibelais rungtyniaujanèio su muzika. Ir visiðkai nesvarbu - buvo VIP zonoje ar salëje, sëdimos vietos ar ne, nes paskutiná kolektyvo nará, judantá á uþkulisius, visas plojantis ´SKONTO HALL´ palydëjo stovëdamas.
*****************************
Norëdami geriau suprasti ateitá, privalome gerai þinoti praeitá, tad ðis straipsnis - tai pradþiø pradþia apie DJ kultûrà ir ðokiø muzikà. Pirmoji pasakojimo dalis skiriama DJ kulto vystymuisi pradedant pirmojo áraðo atsiradimu ir baigiant ðiandienos madomis. Antroji dalis bus skirta pirmajam pasaulyje ´beat mixing´ DJ´ui – Francis Grasso, gal bût bus ir daugiau daliø, bet apie tai vëliau, dabar pradëkime nuo pat pradþiø.

Visà DJ kultûros istorijà galima bûtø suskirstyti á tris etapus, tai 1943 – 1969 m. (Pirmoji banga), 1974 – 1982 m. (Antroji banga) ir nuo 1985 iki 2001m. (Treèioji banga).

Pasakojimà bûtina pradëti nuo prieðistorës. Muzikos áraðø istorija prasidëjo kai 1877m. Thomas Edison sukvietë fotografus. Nors daugelis leidiniø teigia, kad pirmasis muzikà ´transliuoti´ pradëjo Reginald A. Fessenden, kuris 1906 metais leido Kalëdines dainas Bostone, bet tik 1943 pasirodë pirmasis ´Club DJ´. Deja, pirmieji klubø DJ´ai buvo ne þmonës, bet automatai, grojantys plokðteles (turbût visiems teko matyti juos amerikietiðkuose filmuose), taip vadinami ´jukebox´.

Pirmoji banga (1943 – 1969)
Pirmosios bangos prasidëjo nuo 1943 m. Jimmy Savile surengto pirmojo pasaulyje DJ ðokiø vakarëlio. Tà vakarà buvo grojamas ´jazz´as´ ir viskas vyko Anglijoje, ´Loyal Order of Ancient Shepherd´s´ salëje. Á pirmajàjá vakarëlyje susirinko 210 þmoniø. Tuo pat metu jau atsidarinëjo klubai Prancûzijoje ir kitose Europos vietose. Viena ið pagrindiniø prieþasèiø, kodël atsirado diskotekos (prancûziðkas þodis reiðkiantis áraðø bibliotekà) buvo ta, kad po Antrojo Pasaulinio karo klubø savininkai arba negalëjo ápirkti gyvø atlikëjø, arba publika pageidavo amerikietiðkos muzikos. Kaip teigia DJ istorikai, pirmoji diskoteka buvo atidaryta Paryþiuje 1947 m. - ´Whiskey-A-Go-Go´.

1950-aisiais, Amerikos radijo DJ´ai pradëjo groti ´gyvai´ ir atliko þmoniø ´jukebox´ø´ vaidmená ´plokðteliø vakarëliuose´. Ðie DJ grodavo vienu patefonu (tikrai prastas pavyzdys ðiandieniniam DJ´ui), o tarp dainø – kalbëdavo (ir ðiandien kai kas mëgsta paðnekëti). Kartais gyvas bûgnininkas uþpildydavo tarpus tarp dainø, kad ðokëjai nesustotø (pirmasis miksas?). 1955m. Bob Casey, kuris tada buvo ypaè populiarus DJ, sugalvojo panaudoti du grotuvus ir groti muzikà be sustojimo. Tuo pat metu,Europa ið amerikos veþë ´rock´n´roll´o´ áraðus ir labai sëkmingai juos suko vietinëse diskotekose.

Klubø ir diskotekø skaièius nesustabdoma augo iki 1960-øjø vidurio. Taèiau 1968 m. viskas sustojo. 1969m. Fancis Grasso ´iðrado´ ´beat-mixing´à´ (bûtent jis laikomas ðio grojimo stiliaus pradininku) ir já iðpopuliarino New York´o ´Sanctuary´ klube. Bet kokiu atveju, tais paèiais metais daugelis Amerikos klubø buvo uþdaryti arba reformuoti á klubus, kuriuose groja gyvos grupës ir atlikëjai.

Pirmosios bangos pabaigai átakos turëjo keletas prieþasèiø. Tiek garso, tiek ðviesos áranga 60-aisiais buvo nepakankama, kad galëtø patenkinti lankytojø poreikius. Kita prieþastis, tai Vietnamo karas, átakojæs muzikà ir á populiariausiø virðûnæ iðkëlæs protestuojantá rokà bei ´folk´. 1970-øjø pradþia buvo visuotinio nepasitenkinimo, ekonominiø kriziø metas, þmonës neturëjo nuotaikos ðokti.

Pirmoji banga baigiasi 1969-aisiai, o Antroji prasideda 1974-aisias, kas gi vyko tarp ðiø dviejø bangø? Kaip jau minëjome anksèiau, ávairios ekonominës krizës, Vietnamo karas stipriai átakojo klubø ir DJ veiklà. Viskas aprimo. Taèiau tai nereiðkia, kad neliko nei vieno klubo ar DJ´aus. Tuo metu iðliko ir didþiàjà rinkos dalá uþëmë ´underground´iniai´ gëjø klubai, kur DJ´aus uþduotis buvo groti kuo vienodesná ritmà ir ðá ritmà iðlaikyti kiek ámanoma ilgiau. Bûtina paminëti, kad bûtent tuo metu ´Technics´ iðleido pirmàjá ´direct drive´ (tiesioginio varymo) patefonà.

Antroji banga (1974 – 1982)
Antroji banga prasideda 1974 m. ir tæsiasi iki 1982 m. Ðis etapas labai ádomus ir svarbus vien dël to, kad bûtent jame atsiranda ´turntablism´, ´Technics´ iðleidþia ´SL-1200´ plokðteliø grotuvà, pasirodo pirmais singlas 12´ plokðtelës pavidalu.

1973m. pasibaigus Vietnamo karui, DJ Kool Herc, daugelio ávardijamas kaip ´hip hop´ kultûros krikðtatëvis paleido du vienodus kûrinius, kurie be perstojo sukosi papildydami vienas kità. Tai buvo ´turntablism´ pradþia. 1970 metais ´Technics´ iðleido ´SL-1200´ plokðteliø grotuvà (1979-ais jis buvo patobulintas ir iðleistas legendinis ´SL-1200MK2´ modelis.). 1974-aisiais vokieèiø kolektyvas ´Kraftwerk´ iðleidþia ´Autobahn´. Ko gero 22 minuèiø trukmës kûrinys ir buvo 12´ singlo prieþastis. Dar svarbiau, kad bûtent Kraftwerk tampa tokiø atlikëjø kaip Afrika Bambaataa ar ´house´ pionieriaus Frankie Knuckles ákvëpëjais. 1976-ais, Walter Gibbons iðleidþia pirmàjá pasaulyje singlà 12´ plokðtelëje (maksi singlà) - tai buvo Double Exposure – ´Ten Percent´. 1977 m. DJ Grand Wizard Theodore visiðko atsitiktinumo dëka atranda ´scratch´à´. Taigi, kaip matote, ðis periodas buvo labai vaisingas ir labai daug ðiai dienai elementariø dalykø buvo sukurta bûtent tada.

Tuo metu klubinë kultûra irgi ëmë atsigauti, kaip sakë Norm N. Nite - ´tai atsitiko todël, kad vaikams pabodo tiesiog sëdëti ir klausytis muzikos. Jie norëjo ðokti´. Nors ekonominë situacija nepagerëjo, taèiau dël jos klubai jau nebeiðgalëjo ápirkti gyvø grupiø, o DJ buvo þymiai pigiau.

...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.