peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


maxel1.peperonity.net

--Sex Failai--

Mano mergina nesako, kas jai malonu! Kà ir kaip daryti?
Saulius, 19 m.

Tau teks elgtis taip, kaip elgiasi naminiø gyvûnø mylëtojai – apie tai, kas jà jaudina, spræsti ið neþodiniø reakcijø. Stebëk, kas vyksta: kada jos veidas atsipalaiduoja, kada ji uþsimerkia, dejuoja ið pasitenkinimo, tankiau kvëpuoja, o kada sulaiko tavo rankà.Þinau, kad moterims po orgazmo dar reikia glamoniø, buèiniø, prisilietimø... Ar gali bûti, kad vaikinai kartais trokðta to paties?
Anonimas, 18 m.

Po lytinio akto vyrams daþnai norisi pauzës, jiems reikia keliø minuèiø abejingumo partnerei ir atsipalaidavimo. Taèiau bûna ir taip, kai poreikis suartëti yra stipresnis uþ seksualines reakcijas. Tuomet vyrai ieðko apsikabinimø, prisilietimø. Kartais jiems net ir sekso nereikia – uþtenka glamoniø. Tai priklauso nuo vyrø nuotaikos ir atvirumo, juk vaikinai daþnai drovisi reikðti savo ðvelnumo poreikius.Mano vaikinas vyresnis uþ mane 8 m. Kartu gyvename, gerai sutariame, bet viskam trukdo seksas. Jam jo uþtenka vos 6 kartus per mënesá! Jis rûpestingas, bet man trûksta glamoniø, kartais jam tiesiog „neiðeina“ manæs patenkinti. Patarkite, kaip já suvilioti, kà daryti? Tikrai þinau, kad jis man iðtikimas.
Perla, 20 m.

Greièiausiai tokia jo lytinë konstitucija. Tau neverta bandyti jo keisti, nes vaikinas negali koreguoti savo hormoninio lygio, fiziologinio santykiø ritmo. Priimk tai kaip faktà. Vilionës èia nieko dëtos, kaip, beje, ir meilë. Taèiau, jei tau trûksta glamoniø, gali taktiðkai paaiðkinti. Blogiausiu atveju - uþsuk á bibliotekà. Ta tema tikrai yra knygø.Nerizikuok!

Ar masaþuodamasi rankiniu vibruojanèiu masaþuokliu galiu pakenkti lytiniams organams? Ar po to turësiu vaikø?
Irutë, 17 m.

Moterys masaþuoklius paslapèia naudojo masturbacijai, kol nebuvo iðrasti vibratoriai. Jø masinë gamyba Amerikoje prasidëjo maþdaug septintajame deðimtmetyje. Taigi naudoji labai pasenusià technologijà. Jei masaþuoklis gigantiðkos formos, o tu já bandai á save ávesti, kuo greièiau nustok tai daryti! Traumuojama gleivinë. Masaþuojantis juo iðoriðkai (tik lieèiant gaktà), nieko baisaus nebus.Ar labai pavojinga, jei lytinio akto metu merginai áplyðta lytinës lûpos?
Justë, 20 m.

Kam kankintis? Lytiniø lûpø plyðimas – trauma. O ji tiesiog reikalauja gydymo. Siûlyèiau susilaikyti nuo lytinio santykiø ir apsilankyti pas ginekologæ. Jei ji matys, kad plyðimas per didelis – nukreips pas chirurgà, kuris nuskausmins ir susiûs.Mylintis su vaikinu per vaisingas dienas pradëjo bëgti kraujas. Taip buvo jau 2 kartus. Gal kà paþeidëme?
Rosita, 19 m.

Per vaisingas dienas makðties gleivinë bûna labai paburkusi, joje padaugëja kraujo. Kartais gimda kraujuoja savaime. Nedidelis kiekis kraujo rodo nedidelá paþeidimà. Jis galëjo bûti ir mechaninis, ir susijæs su gimdos veiklos sutrikimu. Bûtinai pasikonsultuok su ginekologe!Ant penio galvutës jau antrà kartà buvo atsiradæs pabërimas (keli raudoni ðaðiukai). Reguliariai þiemomis ant rankø vidinës pusës atsiranda stiprus iðbërimas. Tai susijæ? Prieð 3 metus turëjau trumpà lytiná aktà be prezervatyvo. Kas man galëtø bûti?
Algis, 17 m.

Kadangi akivaizdu, jog bijai lytinës ligos, diagnostikos centre ar dispanseryje pasidaryk testà dël sifilio. Vaizdas daugiau bûdingas ne venerinei ligai, taèiau atsarga gëdos nedaro.Statistiniai duomenys

Daugelis paneliø sako, kad masturbuojasi tik vaikinai. Ar tikrai tai daranèiø merginø yra maþiau negu vyrø? Koks procentinis santykis?
Neþinomas, 16 m.

Daþniausiai apie pusæ trylikameèiø berniukø ir treèdalis ðio amþiaus mergaièiø yra iðbandæ masturbacijà. Jei vertintume ðeðiolikmeèius, ðie skaièiai padidëtø du kartus. Taigi vyrai ið tiesø labiau linkæ tai daryti.Iki kada auga penis? Nes man atrodo, kad jis kaskart vis didesnis...
Marius, 16 m.

Varpa auga iki lytinio brendimo pabaigos. Vyrams lytinis brendimas daþniausiai tæsiasi iki aðtuoniolikos, taèiau visuomet yra þmoniø, kuriø hormonø skyrimo programa vëluoja ar per daug skuba.Eksponatas erotikos muziejui...


St.Petersburge tuoj atsidarys pirmasis Rusijoje erotikos muziejus. Ir, spëkite, koks bus pagrindinis jo eksponatas? Na, kà toká visada vadino „Rusijos sekso maðina“? Kas þavëjo visas Rusijos caro rûmø damas, nuo virëjos iki imperatorienës? Teisingai - stebukladarys ir iðtvirkëlis Rasputinas! Taigi pagrindiniu eksponatu ir tapo tas, hm, Rasputino organas, kurá kiti vadina „vyriðku pasididþiavimu“. Ir ðiuo atveju pavadinimas tinka kaip reta – ðiaip ar taip, o Rasputino „pasididþiavimas“ (ðiuo metu, aiðku, marinuotas stiklainyje) siekia 30 cm!!!
Muziejaus ákûrëjas Rusijos mokslø akademijos prostatos tyrimø centro direktorius Igoris Kniazkinas ypaè didþiuojasi ðiuo marinuotu organu:
– Turëdami toká eksponatà mes pagaliau galime nebepavyduliauti Amerikai, kur laikomas Napoleono Bonaparto penis! Kaip ten bebûtø, o Napoleono „pasididþiavimas“, palyginus su pas mus laikomu 30 cm ilgio organu, labiau primena maþà spuogelá! – gyrësi muziejaus direktorius laikraðèiui „Nezavisimaja Gazeta“.
Bet vis tiek rusams gerai – prisimarinavo sau liaudies didvyriø, o dabar ðtai turi kà parodyti. Nenustebèiau, jei netrukus ðalia atsirastø ir dþiovintas Lenino „pasididþiavimas“. Aiðku, 50 cm dydþio – negi dabar þeminsi pasauliná proletariato vadà…

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.