peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


maxel1.peperonity.net

lietuviu kalba

Áterpiniai – pasakomas autoriaus poþiuris á reiðkiam mintá , paliekama sakinio tarinio susijusiu pastabu.Jie gali buti iðskiriami , - , ( - )
Pvz: 1.Matyt , þiema bus ðalta 2. Jonas – tai visi þinojo – buvo þmogus patikimas. 3. Ðiandien (kiti tvirtina ,kad jau vakar )parskrido gandrai.
Iterpiniai : beto , þinoma, deja , pavyzdþiui , matyt, rodos , bûdavo ,
Neiterpiniai : tikrai , paprastai , apskritai , esà , galbût , turbût , taigi

***************************
Vienarûðës Sakinio dalis :
1.Miðkas ûþia , verkia , gaudþia.
Visada atskiriamos kai sujungtos jungtukais :
O , bet , taèiau , tik

2.Tau ne manæs reikëjo , tik mano pinigø .
Neatskiriamos jai sujungta nesikartojanèeis jungtukais
ir ar , arba bei
3. Tada jie pasirinkdavo ávairø darbû ar þaidimø .

4. Kablelis dedamas ja kartojamas jungtukas
ir , ar arba , nei tiek

Arba visai neþadëk , arba pasakyk aiðkiai.

Sudëtiniø Sujungiamujø Sakiniø Jungtukai
Bet , o , taèiau , tik , vis dëlto…
Ar arba , ar..ar, arba…arba
Tad, todel , del to , uþtai.


****************************
Ðalutiniø Sakiniø rûðys Klausimas á kurá atsako ðalutinis sakinys Jungtukai, jungiamieji þodþiai
Veiksnio Kas? Kad , jog , ar , kas , koks, kokia , ar kaip…
Tarinio Koks ?
Kokia? Kad , jog , koks , kokia
Papildinio Ko?kam?
Kà?kuo? Kad , jog , ar , kaip , kuris , kuri , kada , kur…
Paþyminio Koks?
Kokia?
Kuris?
Kuri? Kuris, kuri , koks, kokia , kur…
Aplinkybiø :
laiko Kada?
Kuriuo metu ? Kai , kada , vos
Vietos Kur ? Kur
Bûdo ir kiekybes Kaip ? kiek ? Kad , kaip , lyg , tarsi , juo…juo , juo…tuo…
Prieþasties Kodël ? dël ko? Nes , kadangi , kad
sàlygos Kokiomis sàlygomis ? kokiai sàlygai esant ?? Jeigu , jei , kad
Nuolaidos Ko nepaisant ? Nors , kad ir
Tikslo Kuriuo tikslu ?
Kam? kad


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.