peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


mixas.peperonity.net

®Nokia paslaptys®

® http://mixas.peperonity.net/ ®
NOKIA

*#06# IMEI (International Mobile Equipment Identity) numerio patikrinimas.
XXXXXX-XX-XXXXXX-X (TAC+FAC+SNR+SP)
TAC = \"Type approval code\" - Telefono aparatà pagaminusios ðalies kodas;
FAC = \"Final assembly code\" - Telefono gamintojo vardas, pvz: Nokia = 10;
SNR = \"Serial number\" - Tikrasis telefono aparato serijinis numeris;
SP = \"Spare\" - Rezervinis skaièius, daþnai bûna lygus 0.
*#0000# Parodo programinës árangos (software) versijà:
V 05.13 - programinës árangos versija;
11-01-02 - programinës versijos iðleidimo data;
NHM-5 - telefono tipas (Nurodo modelá)
*#92702689# arba [*#war0anty#] Parodys telefono techninius-garantinius duomenis:
Serial No. - parodo telefono IMEI;
Made - parodys telefono iðleidimo datà;
Purchasing date - galimybë paèiam ásivesti telefono aparato pirkimo datà;
Repaired - rodo telefono sutaisymo ar naujos programinës irangos uþkrovimo datà;
Transfer user data? - duomenø ir telefono nustatymø persiuntimas á kità telefonà;
Life timer - naudojimosi telefonu laikmatis.
Dëmesio - ið ðio meniu galima iðeiti tik iðjungus telefonà!
*#746025625# arba [*#sim0clock#] Sim kortelës laikrodþio sustabdymas (Sim-Clock). Sustabdþius laikrodá, telefonas maþiau naudoja energijos. Kodà reikia ávedinëti kiekvienà kartà po telefono iðjungimo.
*#67705646# arba [*#opr0logo#] Iðrina operatoriaus logotipà.
*3370# Aktyvuoja telefono aparate \"EFRC\" - \"Full Rate\" rëþimà. \"Full Rate\" suteikia geresnæ garso kokybæ, bet telefonas veikiantis tokiame rëþime, teoriðkai naudoja daugiau energijos (telefonas persikraus).
#3370# Ávedus ðá kodà - \"Full Rate\" rëþimas atjungimas (telefonas persikraus).
*4720# Aktyvuoja telefono aparate \"EHRC\" - \"Half Rate\" rëþimà. \"Half Rate\" suteikia prastesnæ garso kokybæ, taèiau telefonas 30% vartoja maþiau energijos (telefonas persikraus).
#4720# \"Half Rate\" rëþimo iðjungimas (telefonas persikraus).
#pw+1234567890+1# Parodo ar telefonas \"nepririðtas\" prie GSM paslaugø tiekëjo (SPROVIDER-LOCK).
#pw+1234567890+2# Parodo ar telefonas \"nepririðtas\" prie tinklo (NETWORK-LOCK).
#pw+1234567890+3# Parodo ar telefonas \"nepririðtas\" prie ðalies (COUNTRY-LOCK).
#pw+1234567890+4# Parodo ar telefonas \"nepririðtas\" prie Sim kortelës (SIMCARD-LOCK).
Norint surinkti:
\"p\" - reikia klaviðà \"*\" spausti 3 kartus;
\"w\" - 4 kartus;
\"+\" - 2 kartus.
Jei Jûsø telefono aparatas ekrane parodys kaþkà panaðaus á \"SIM not restricted\", reiðkia telefonas yra \"nepriðtas\" ir jûs galite laisvai naudotis kitø GSM operatoriø Sim kortelëmis. Prieðingu atveju pamatysite uþraðà \"Code error\".
xx# Greitasis telefono numerio, esanèio uþraðø knygelëje pasiekimas
xx - pozicijos numeris.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.