peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


n.b.a.ane.peperonity.net

[A][N[E[G][D][O][T][A[I]

cia bus gana nemazai anegdotu

Cia pasistengsiu jus pralinksminti anegdotais! Jus, mieli lankytojai taip pat galit siusti man anegdotus i e-maila, idomesnius butinai idesiu!
..................
Lietuvis klausia ciukcio:
- Kuri tauta pasaulyje durniausia?
Ciukcia galvojo, galvojo ir staiga tare:
- Uztat mes graziai sokam ir dainuojam!
***
Vaziuoja suvalkietis taksi per kalnus. Staiga taksi nuslysta nuo skardzio ir lekia i praraja.
Suvalkietis pasipiktines:
-Po velniu, nors skaitliuka isjunkite!
***
Ciukcia klausia ciukcios:
-Ka darai, kad tavo plaukai taip blizga?
-Kiausiniais trinu!
-Nu tu ir akrobatas.
***
Suvalkietis nutare pakabinti mergà. Nors ir kaip gaila buvo pinigu, nusivede ja i restorana, atseit, tiek to jau tos islaidos, norisi moters ir viskas. Mergina vis uzsakinejo patiekala po patiekalo. Po valandos, kai ji valge jau desimta kepsni, suvalkietis neiskente:
- Sakyk, tu visada tiek daug valgai?
- Ne, - atsake ji, - tik kai buna menesines!
***
Du studentai, pavelave, ateina i anglu kalbos paskaita:
- Sit down, - sako destytojas.
- Ka jis pasake? - Klausia vienas studentas.
- Jis pasake ´Seskis, daune´.
***
Sunus pasakoja tevui-suvalkieciui:
-As siandien susapnavau sapna, kuriame tu man nupirkai sokoladuka.
-O jei gerai elgsies, tai tau prisisapnuos, kad nupirkau tau dideli sokolada.
***
Du narkomanai bando isspresti kazkoki kryziazodi:
- Hmm... Moters lytinis organas...
- O cia vertikaliai ar horizontaliai?
- Vertikaliai.
- Tada burna!
***
Ateina du gejai á SEX-shop´a, ziuri i prezervatyvus su nupiestom masinytem ir kalbasi:
- Na, su kuo siandien pasivazinejam, Jaguar´u ar Mersu?
Pardavejas sako:
- Imkite Dzipa, vistiek po suda vazinesit.
***
Mama sako mazam suneliui:
- Einam i vonia, tau reikia ****aliuka nuplauti.
- Neee... nenoriu... noriu su senele...
- O kodel su senele?
- Pas ja rankos dreba...
***
Vaikinas ciupineja merginos krutis. Mergina paklausia:
- Kà cia dabar darai?
Vaikinas atsako:
- Bandau surasti BBC radijo stoti.
Mergina paciupineja jam tarp koju ir sako:
- Zinai, su tavo antena net ir Lietuvos radijo gali nepagauti...
***

Eina visciukas, cigarete dantyse. Priesais ateina vista:
- Tu ka, toks mazas, o jau rukai. Vat, tevui pasakysiu, bus tau!
- O man px! - as is inkubatoriaus.
***
Plaukioja kopustai skrandyje. Is virsaus pasipila degtine. Degtine klausia:
-O ka jus cia veikiat? Ten virsuje taip linksma.
-Tuoj paziuresim.

***

Petriukas per pamoka traðkina tuðinukà. Mokytoja:
-Petriuk, baik traðkinti tuðinukà.
Petriukas neklauso, kad ir kaip mokytoja já ramina.
-Petriuk, ar kokia nervø liga sergi, ar siaip kokie klausimai neramina?
-Taip, mokytoja, kaip tik norëjau jûsø paklausti-Tuðinukas vyriðkos giminës, o ðerdelë moteriðkos, kad kiek að spaudyèiau - maþø tuðinukø nëra...
-Lauk Petriuk, pas direktoriø!-supyko mokytoja.
Petriukas nueina pas direktriu ir klausia to paties.
-Petriuk,-sako direktorius-Atrodo protingas vyras esi. Ar nematai, kad spiralë ádëta?

***

Windows: ´Jûs tikrai norite iðtrinti ðá failà?´
Vartotojas: ´Taip!´
Windows: ´O kodël?´

***

Novarusas iðkvieèia kompiuteriø meistrà. Tas atvaþiuoja ir mato: ekrano deðinysis apatinis kampas su skyle. Akivaizdþiai perðautas. Klausia:
- O kas atsitiko, kad cia perðauta?
- Kaip tai kas! Að visa miesta valdau, man visi mokescius moka, o èia kaþkokia savarþëlë dar aiðkins!

***

Tu gyveni jau XXI-ajame amþiuje, jei:
- Iðkviesdamas liftà, bandai surinkti slaptaþodá;
- Siûsdamas laiðkà, nededi jo i vokà;
- Bandai susipaþinti, pele paspausdamas ´èate´ esantá vardà;
- Svajoji, kad tavo virðininkas turetø mygtukus ´Ctrl´, ´Alt´ ir ´Del´;
- Apie tavo darba tëvai sako ´Kaþka daro su kompiuteriais´;
- Niekas ið tavo draugiø nebijo peliu;
- Klava ir Monika - tau ne moterø vardai;
- Apsikretæs, ne geri vaistus, o valai kompiuterá;
- Skaitai ði sàraðà linksëdamas galva.

***

Ar þinote, kodël amerikieèiai niekaip negali rasti ginklø Irake? Jie tiesiog nemoka naudotis Google!

***

Uþeina programuotojas pas pianistà i sveèius. Apþiuri rojalá... Paskui sako:
- Hmm... Þinai... 84 klaviðai - tai per maþai, ypaè, kai puse ið ju yra funkciniai. Klaviatûra nepatogi, nes tik viena mygtukø eilë... Bet ðtai ideja spaudinëti ´Shift´ koja - tikrai verta dëmesio!

***

Neo myluojasi su Trinity. Staiga ji paklausia:
- Klausyk, o tu antivirusa naudoji?

***

Ant lovos guli nuoga Trinity. Ðalia stovi nuogas Neo. Pasigirsta telefono skambutis. Neo pakelia rageli:
- Operatoriau! Kamasutros programà!

***

Vilkas, apgavæs Raudonkepuraitæ, nubego pas senelæ. Ten jà suedë ir atsigulë i lova. Bet jis nesitikëjo, kad senelis bus toks aktyvus!


***


Kalbasi du lokiai:
- Þinai, vakar gráþtu ið medþioklës.. Lendu i urvà, o ten taip smirda... Alkoholiu... Paþiûriu: ogi kaþkoks þmogënas guli. Pajudinau, tas atsibudo, paþiûrejo i mane ir sako: ´Vo bl***, uoðvienë atvaþiavo!´

***

Kodël Dievas davë daugiau proto blondinëms, nei karvëms?
Todël, kad vidury gatvës

neðiktø.

***

Ruðiskas biznis:
1. pavogë dëþæ degtinës
2. degtinæ iðpylë
3. butelius pridavë
4. pinigus pragërë

***

- Þinai, man atrodo, kad mums tavo þmona neiðtikima...

***

Rado Petia ir Èepajevas medþiokliná ðautuvà. Abu apþiûrinëja radiná ið skirtingø galø. Petia netyèia spusteli gaidukà ir pasigirsta ðûvis. Petia krenta ant þemës ir jam prasideda prieðmirtiniai traukuliai. Èepajevas supyksta:
- Tau dar juokinga? Að vos neapkurtau!

***

Yra 8 bûdai kaip ikiðti flopikà á skaitytuvà. 7 ið jø neteisingi.

***

-Tëti, man vël ákando senelë.
- Kiek kartø sakiau, nelysk prie narvo!

***

Vaþiuoja Paxas su savo vairuotoju á maþà miestelá aiðkintis dël savo poelgiø. Netikëtai i kelià iðbega kiaulë, vairuotojas slidþiame kelyje nesuvaldo maðinos ir numuða kiaulæ...
Maðina sudauþyta, kiaule þuvusi, kà daryti? Paxas, kaimieèiø draugas, liepia savo vairuotojui ámesti kiaulæ i maiðà ir nuneðti á artimiausià kaimà, atiduoti kaimieèiams - vis þmones sunkiai gyvena, kiauliena pravers... Vairuotojas iðeina i kaimà, o Paxas lieka laukti prie automobilio... Laukia valandà, dvi... Po 6 valandø vairuotojas gráþta visas girtas ir patenkintas. Paxas sako kur tu èia taip prisigërei, pasakok. Vairuotojas pasakoja: einu að i kaimà, kiaulë maiðe neðuosi, kai tik i kaimà iëjau, apspito kaimieèiai. Að meèiau ant þemës maiðà ir sakau:
- As Paxo vairuotojas, uþmuðiau ðità kiaulæ.... Ir kaip puolë kaimieèiai man degtinæ ir alø pilti....

***

Skambutis á baþnyèià:
- Klausykit, èia Coca-Colos sefas skambina.
- Taip, klausau jûsø,- nustebæs ku****s.
- Turiu reikalà: ar negalit pakeisti vietoj ið duok man duonos kasdieninës á duok moms koka kolos kasdieninës?
Ku****s supykæs pradëjo já visaip kolioti uþ baþnyèios ir Dievo iðniekonimà.
Pokalbis baigiamas. ku****s skambina sekretorei:
- Klausyk, Verute, kada baigiasi sutartis su duonos kepykla?

***

Gyveno kartà dvi blondinës viename bute. Netikëtai viena pakvieèia kità á virtuvæ:
- Þiûrëk, matai lemputë dega!
-Aha matau.
- Paspaudþiu knopkæ ir ji nebedega, matai?
- Aha, geras.
- O kur ðviesa dingo þinai?
- Ne.
Kita blondinë pribëga prie ðaldytuvo ir já atidariusi pergalingai suðunka:
- Ðtai kur ji!

Á laukiantá taksi ávirsta girtas vyriðkis:
-Kur jûs vaþiuosite?-klausia taksistas.
-Koks jûsø reikalas?-uþsigavo vyriðkis-Praðome veþti..

Suvalkietis pardavinëja pigius kotletus ið putpelës. Pamatæs já þemaitis stebisi:
-Kaip tu taip pigiai pardavinëji? Juk putpelë tokia brangi!
-Ne tokia ir brangi-, atsako suvalkietis,- kai per puse su arkliena maiðai. Vienas arklys - viena putpelë, vienas arklys - viena putpelë..

Uþeina asilas á uþeigà:
-Man praðome 20 gramø degtinës.
-Kodël tiek maþai?
-Man tik dël kvapo, o kvailumo man ir taip uþtenka.

Restorane padavëjas neða antrà patiekalà ir pirðtu prilaiko kotletà. Tai pamatæs klientas pradeda bartis, o padavëjas sako:
-Ar jûs norite, kad kotletas dar kartà nukristø?

Deputatø suvaþiavime pasisako Breþnevas:
-Draugai, jûs manote, kad að èia skaitau ið popieriaus kablelis, ne, jûs labai apsirinkate, taðkas.

Tualete studentas ákðæs rankà iki peties maiðo po Ð...
Áeina kitas:
-Supranti, ðvarkà átraukë..
-Tai kà, kai iðtrauksi tu já dëvësi?
-Ne, bet ðvarko kiðenëje sumuðtinis buvo.

Aistute, tu padarei ne visus namø darbus!!!
-Nepykite, mokytoja, pertrauka buvo labai trumpa.

Ðeimininkë skambina elektrikui:
-Vakar að jûsø praðiau ateiti ir patvarkyti skambutá.
-Að buvau pas jus! Atëjau, paskambinau, niekas man durø neatidarë ir að iðëjau.

-Mama, jei nenupirksi man ledø, kai gráðim namo troleibusu, að tave vadinsiu senele...

Eina þmogus gatve – mato paèiame stulpo ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.