peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


n.b.a.pas.peperonity.net

iistorija

Autorius: Neþinomas Atsiuntë: Audrius
Atsitik tu man taip, kad gyveno sau senis ir turëjo tris sûnus. Du pagerintus, o
treèias slow motion rëþime gyveno. Viskas bûtø buvæ normoj jei ne tai, kad tata jau
krovësi ðmutkes kelionei anapilin. Kartà pasikvieèia dzedulionis savo sûnus ir sako:

- Kaip jau visiems ne paslaptis greit desiu dûbà, tai noriu kad jumi nestabdytûmët
eismo ir parsivestumët po koká katukà á xatà. Nes noriu dar pasiþiûrët pro rakto
skylæ veiksmo kur dalyvauja ne vien vyrai. Susigëdæ sûnøs palingavo savo bumbulais
pritardami tatai. Tëvas liepë iððauti po strëlæ neþinoma kryptimi ir kur strëlë
pataikys, ten ir eis ieðkot katuko. Pirmasis ðovë vyriausiasis sûnus Huanas
Karlosas. Kaip dëjo, tai maþai niekam nepasirodë. Strëlë ásmigo santechnikui
Albertasui i kuprà. Susidûræ su ðiuo techniniu nesklandumu kolektyva nusprendë
kad Huanas Karlosas gali bandyti dar kartà. Antras kartas nemelavo ir ðá kartà strëlë
vedama teisingos trajektorijos ásmigo á mësininko Zigmaso xatos duris. Huanas
Karlosas ilgai nemastæs (nes ilgai mastyti dar nei karto ir nesugebëjo) numynë
kabinti Zigmaso dukros. Antram sûnui Aloyzasui pasisekë ne kà blogiau. Jo strielka
atsimuðusi á bielkà ásmigo kolûkio pirmininko Don Pedroso tvarto kraðtà.
Aloyzasas atsisveikino su bratulenskiais, atsibaðliavæs su tata iðvyko pas Don Pedroso
dukrà. Treèiasis sûnus Junioras de’Billasas turëjo tiek sveikatos, jog jo paleista
strëlë dingo ið radaro laike 10 sekundþiø.Susidiorginæs de’Billasas pasiemë kompasà
ir iðvyko iëðkoti strielkos nusileidimo taðko. Mynë takà makà kaip tikras turistas.
Laiks nuo laiko nusifotografuodamas prie áþymesniø tvartø ir kluonø, atlikdamas
jogos nustatytus apeiginius judesius ir atsipûsdamas ðpagato pozoje. Taip pat turëjo
pasiëmæs keliø patrulio uniformà. Tai apibilietavæs uþ greitá chamus su veþimais,
dar ir kapeikos pasidarë kebabui.Taip linksmai keliaudamas nenustatyta kryptimi
Junioras atvyko á pelkiniø durpiø perdirbimo gamyklà, kur ir buvo ásmigusi jo
strëlë. Apsidairæs gal ka gero pavyx privatizuoti, Junioras de’Billasas pastebëjo
kaþkokià Þabà sëdinèia traktoriuje ir laikanèià jo strëlæ. Þaba nebuvo pasimetus ir
tarë þodá þmogaus balsu:
- Nu èiûvas, tau ir ablomas. Tavo bratelos jau geras pusvalandis vanojasi hatoj su
katukais, o tu èia stovi kaþkokioj pelkëj. Bet tu nesidiorgink. Imk mane ir bus
viskas èiki piki. Respect. Junioras bûdmas slow motion rëþimo meistras ir padangø
restauravimo dievas, paklausë patarimo ir pasiemë Þabà parodyti tatai. Kelias namo
buvo dvigubai trumpesnis, nes Þaba buvo rajono þemëlapio sudarytoja ir þinojo visus
Shortcutus kaip greièiau judëti erdvëj.Parsivilkæs namo Juniorasde’Billasas
pademostravo savo Þabà. Bratkos su katukais vos nesprogo ið juoko, nes Þaba puikiai
pasakojo anekdotus,valdë kombainà ir dëstë fizikà. Kai praëjo juokuèiai, visi
iðsiskirstë.
Tata pasikvietæs davë uþduoèiø marèiom, tipo kad ásitikintø
jog mergos ne triochlos ir atsako uþ bazarà. Uþduotys buvo trys:
atlikti melioracijà kolûkio laukuose, pasiûti neperðaunamas kojines, o paskutinë,bet
nemaþiau velkanti – pagaminti paikæ ið Robertoso receptø knygos. Vyresniøjø bratkiø
mergièkos tuoj puolë prie darbo, o Junioras sëdëjo komoj ir neþinojo kur dëtis ið
laimës, nes jo Þaba buvo Þaba. Bet èia Þaba nuramino keliais smugiais á stuburà
Juniorà ir kol tas buvo iðjungtas – pradëjo veikti. Kà ji darë tai tingiu pasakot,
bet viskas vyko pagal japonø licenzijà. Niekas net neátarë kad Þaba ið tikro visai
neðpietanas katukas. Tai þodþiu kaip jau galima buvo ir tikëtis Þabos atlikti darbai
buvo pripaþinti greriausias. Taip ir þinojot ane?Nu va.. .tai kas ten toliau
dëjosi?.. jo jo..pamentam...
Teigiamai ávertinæs katukø ir Þabos pasirodymà tata leido kelti vestuves. Prasidëjo
didysis pasiruoðimas, kuris truko visà valandà.Prisirinko visokiø Daigø ir Lopø su
mergom, taip pat atëjo finzinio lavinimo mokytojas su meiluþe. Kai jau prisirinko
mësos – tûsas prasidëjo.Netrukus á auditorijà áëjo ir Huanas Karlosas su savo
pasirinkimu. Visi iðkëlë lenteles su ávertinimu ir ði pora nr.1 surinko 67 tðk.
Pora nr.2 Aloyzasas ir jo pasirinkimas. Ðitie buvo biðká papirkæ þiuri koncentruotom
sultim, tai gavo 80 tðk.
Na kaip jau galima nujausti ið viso ðito ðûdo, kad su nekantrumu visi Laukë pasirodant
Junioro de’Billaso su Þaba. O Þaba nusimetë savo skudurus, biðki apsiprausë,
nusipaiðë veidà ir stojo visu savo 90-60-90 graþumu prieð Juniorà. Pamatæs kaip
atrodo tiuninguota Þaba - Junioras apðalo. Apðalo ir Þaba, nes abu dëjo kokso.
Susikabinæ uþ rankenø ðitie Twixai iþengë á garaþà kur ir sedëjo visi
besitûsavojantys.Pamatæ Juniorà su Þabà, visi apðalo nes ir jie buvo dëjæ kokso.
Beje vienbalsiai buvo pripaþinti 100 pûdova pora, ir gavo 100 tðk.
Ið pavydo su kokiu katuku jø lopas bratkis valkiojasi, Bratulenskiai ðoko ant ragø,
bet labai greitai Þaba juos pagesino, nes 2 metus staþavosi gaisrininkø brigadoje.O
tuo metu Junioras de’Billasas nubëgo á kambará kur persirenginëjo Þaba ir pamatæs
jos senus skudurus sukiðo á peèiø. O pasirodo tai, kad Þaba ið tikro buvo prostitutë
ið ukrainos ir turëjo laikinà leidimà gyventi. Ir ðis buvo skarmaluose. Atlëkë Þaba
rëkdama ant de’Billo pasakë kad jai dabar paleva, ir kad jà deportuos. Taip ir
ávyko.Atvaþiavo varanas ir þaba privalëjo iðvykti,nes be leidimo buvo nelegalë. Pro
langà dar spëjo papasakot kokiu adresu jà ieðkoti ukrainoj.Labai nuliudo
de’Billasas, kad pasielgë kaip laumþirgis.Pasidarë vizà ir iðvykoieðkot savo Þabos.

Këlionë tolima o jis labai vëluoja. Todël uþvalgë kaliosø ir vidinis transportas
suveikë. Kojos paèios kilnojosi. Vis didesná ir didesná greitá vystë Junioras
pakankamai daþnai pakeisdamas bëgimà kojomis á bëgima ant rankuèiø ir tuo metu
atlikinëdamas ðpagatus, bei deklamuodamas Dostojevská.Keliaudamas sutiko kruvà mësos
kurie buvo
patekæ á bëdà. Tai Junioras padëjo ant jø. Uþ drasà padedant visi sutartinai
pasiþadëjo taip pat Juniorui patekus á bëdà padëti.
Dasikapstæs iki vietos kur teoriðkai turëjo bûti Þaba, de’Billasas apako kai pamatë
chatulës razmierus ir
suprato kad be alpinizmo pradþiamokslio nieko nepadarys. Susisukæs kasiakà dar bandë
skristi, taèiau uþtaisas buvo per silpnas ðitam manevrui.O tuo metu Koðèëjus
Besmiertnas , tas pats kuris paminëtas ðitos basnios pavadinime, jau lauþë Þabà kad
toji atsiskaitytø su juo uþ transportavimà atgal i ukrainà. Mat Koðèëjus buvo mentas
– atsakingas uþ deportuotø þiurkiø apgyvendinimà barakuose,landynëse, vagzale ir
kitose panaðiose 23 þvaigzdutes turinèiose skylëse. Þaba nepasidavë ir nesutiko
atlikti jai pasûlytas pozas, o tvirtai laikësi savo ir svetimo. Susibiesinæs iki
negaliu, Koðèëjus davë Þabai pliûchà ir paþadëjo kad jai bus batai ir ne bet kokie o
aulinukai. Visà valandà trypæs aplink izbûðkà ir niekaip nesumastæs kaip á jà
patekti, Junioras de’Billasas prisiminë kad visose pasakose gali padëti Ðatrijos
Vëdma. Toji nebuvo tûpa ir þinojo keletà burtaþodþiø – antai: aèiû, praðau, laba
diena ir pan. nesamonës. Tad ilgai nemalæs baronkas jis patraukë á miðka kur ir
bazavosi Ðatrijos Vëdma. Junioras labai nustebo pamatæs kokio dizaino trobesius
susirentusi starûðensija. Mat visas senës fortas buvo ant gaidþio kojos. O koja buvo
suk kojine, o kojinë neplauta kelis ðimtus metø, tai vanialino taip, kad atrodë jog
tam miðke palaidotas senasis Kirkizijos patriarxas Eta My Na Sali.Pasinaudojæs
dujokaukës paslaugomis, Junioras pasiûë nameliûkðèiui atsisukti á já teisingu
rakursu. Namas atliko ðá veiksmà. Ið bunkerio iðëjo Ða
trijos Vëdma ir iðklausiusi kokios bëdos kamuoja jaunajá de’Billasa, davë visà
susidariusios situacijos raskladà ir patikino kad pagal jos receptus atlikti
veiksmai visada pasiteisina. Kà pasiûlë senë de’Billasui nepasakosiu, nes vëliau jis
visa tai atliks, o tada kam èia du kartus ta nesamonæ raðyt ane SKAITOVAS?
ALIO!
Nu va... tai þodþiu varo Junioras takeliu kur auga dideli kaðtonai ir bijûnai,
ieðkodmas didþiausio medþio. Radæs panaðø á reikiamà pradëjo ieðkot skrynios
kabanèios ir valgyt nepraðanèios. Nu bièas biðká buvo trumparegis, tai uþtruko kol
apèiupinëjo 7652 ðakas. Radæs ko reikia, atkabino skrynulensijà ir toji dëjosi ant
þemës. O kad pasipils ið ten visokie daigai, o kad pradës vanoti Juniorà. Bet ðtai kas
darosi toliau. Ta visa fauna ant kurios buvo dëjæs Junioras atvyko á didþiasias
sezono razborkes. Suvoliojæ visus iðsiskirstë ðvesti Den Pobedy. Nusileidus dulkëm
þiûri o gi guli ant þemës niekeno de’Billus telefonas.Kaip tikras de’Billasas su
de’Billiðkai ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.