peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


n.b.a.pas.peperonity.net

girtumo stadijos

1 stadija:

PROTINGAS: Taip bûna tada, kai staiga tampate visø srièiø, kokios tik egzistuoja
Visatoje, ekspertu. Jûs þinote viskà ir norite pasidalinti savo þiniomis su bet kuo,
kas jûsø klausytøsi. Ðioje stadijoje jûs visada TEISUS.
Ir, þinoma, asmuo, su kuriuo kalbate, yra NETEISUS
. Tai bûna iðties ádomus pokalbis, jei abi pusës yra TEISIOS.

2 stadija:

GERAI ATRODANTIS: Taip bûna tada, kai jûs suprantate, jog esate GERIAUSIAI ATRODANTIS
þmogus visame bare ir visi jus mëgsta. Jûs galite prieiti prie visiðkai nepaþástamo
asmens þinodamas, kad jis jus mëgsta bei labai nori su
jumis pasiðnekëti. Turëdami omeny, kad jus vis da
r PROTINGAS, galite kalbëti su ðiuo þmogumi apie bet kokià ðio pasaulio temà.

3 stadija:

TURTINGAS: Taip bûna tada, kai staiga tampate turtingiausiu þmogumi visame pasaulyje.
Jûs galite nupirkti gërimø visam barui, kadangi netoli baro jûs turite ðarvuota
sunkveþimá pilnà pinigø. Ðioje stadijoje jûs taip pat
galite loðti, kadangi, þinoma, jûs vis dar PROTI
NGAS, todël lengvai laimësite visus þaidimus. Visiðkai nesvarbu kiek tai jums kainuos,
nes esate TURTINGAS. Jûs taip pat nupirksite iðgerti visiems, kurie jus mëgsta,
kadangi dabar jûs esate GERIAUSIAI ATRODANTIS asmuo pasaulyje.

4 stadija:

NEPAÞEIDÞIAMAS: Dabar jûs pasiruoðæs muðtis su bet kuo ir ypaè su tais, kurie jums
nepritarë ar loðë kartu su jumis. Taip yra dël to, nes niekas negali jûsø suþeisti.
Dabar jau galite prieiti prie jus mëgstanèiø
þmoniø antrøjø pusiø bei árodyti, kad e
sate sàmojingesnis arba turtingesnis nei jø antrosios pusës. Jûs nebijote pralaimëti
ðios “kovos”, kadangi esate PROTINGAS, TURTINGAS ir, po galais, jûs juk GERIAU
ATRODANTIS nei jie !

5 stadija:

NEMATOMAS: Tai yra paskutinioji girtumo stadija. Dabar jûs galite daryti bet kà, nes
NIEKAS JÛSØ NEMATO. Galite ðokti ant stalo, kad padarytumëte áspûdá tiems, kurie jus
mëgsta, nes likæ þmonës negali jûsø matyti.
Jûs taip pat nematomas tam, kuris nori su jumis muðt
is. Jûs galite eiti gatve dainuodamas ið visos ðirdies, nes niekas jûsø nei mato, nei
girdi, o kadangi jûs vis dar PROTINGAS, todël þinote visus dainos þodþius.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.