peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


n.b.a.pas.peperonity.net

cs xe paskaityk

Ðis gyvenymo CV apie mane yra pirma ir paskutinë. Visas mano gyvenimas ðiame CV tikras
X-Failas ir PSI faktorius. Tai bus atviras CV. Silpnø nervø þmonëms patariama
skaityti, gal atsigaus nervai - konservai.

Að esu savo mamos tetos draugës ðuns kaimyno kalës vaikis Nostrodamas Lopezas Bingelis
Ðeðtasis, gimiau 1926 metais, 6 mënesá, 6 dienà, 6 valandà, 6 minute, 6 sekunde, 6
milisekunde. Að visada taip gimstu, kai prasiðiku rojuje, mane ið ten iðmetë eiliná
kartà. Kai buvau rojuje, tai maèiau Dievà, ant jo maikës uþraðyta: “Majo ymia
Kukuruzo”.
Nuo maþens domëjausi technika ir paranormaliais reiðkiniais. Dar vaikystëje, kai ëjau
á darþelá, mëgau ardyti þaislus ir ávairià naudingà aparatûrà, nes namuose viskas
buvo prikalta dvideðimties coliø vinimis.
Prieð eidamas á pirmà klasæ mokëjau diferencijuoti, integruoti ir logaritmuoti
ávairias funkcijas. Bet pamaþu mano smegenys atrafavosi. Kai pasireiðkë pirmi ligos
poþymiai iðsiaiðkinau, kad vaikystëje vaikðèioti pradëjau dviejø mënesiø ir eidamas
visà laikà krisdavau staèia galva á lubas, pasirodë, kad að esu þmogus musë, bet
kiek suprantu mano preito gyvenimo psichologinës vingrybës jums neádomu. Todël
papasakosiu, kaip prieð bûdamas muse buvau medis ir man genëjo ðakas. Ðtai todël að
esu tinginys, nenoriu dirbti rankomis ir dirbu tik kojomis: valgau, valausi dantis,
pasikasau nugarà ir t.t.
Penktoje klasëje mano tëvai pradëjo nervintis ir nakèia mane uþdarinëdavo ðaldytuve,
bet laimei mano protas nepalûþo, nes að tupëdamas ðaltame ðaldytuve ásivaizduodavau,
kad esu prie saulëtos jûros ir deginuos karðtame smëlyje.
Ðeðtoje klasëje mano maþesnysis brolis norëjo mane numesti nuo penkiaaukðèio stogo.
Dëja að jo sumanymà perpratau ir jam net nespëjus prie manæs prisiliesti pats
nuðokau. Sekanèià dienà sugalvojau, kad reikëtø iðmokyti paskraidyti ir savo
broliukà. Nusitempæs já uþ lieþuvio ant to paties stogo numeèiau þemyn. O kai
paþiûrëjau á apaèià jis jau buvo nustojæs plasnoti kojomis, buvo daug plunksnø, mano
manymu jis apsiplunksnavo ir iðsiskietë, kaip koks ðefas per visà asfaltà. Po ðio
ávikio mano gyvenimas pasunkëjo, iki pat septintos klasës buvau pirmûnas.
Septintoje ir aðtuntoje klasëse ágijau uþdarø ir tamsiø patalpø fobijà. Todël
nusineðæs ðaldituvà ant stogo ir iðkiðæs galvà per ðaldymo kamerà pradëjau stebëti
þvaigþdes. Paþinau daugelá þvaigþdynø, tos þvaigþdës nuostabios. Kelis kartus maèiau
kaip vyko Supernovas sprogimai. Nuo to laiko pradëjau nujausti kaikurias ateities
akimirkas, pavyzdþiui, ëjau raðyti matematikos kontroliná nieko neiðmokæs ir
nujauèiau, kad gausiu dvejetà.
Devintoje klasëje man pradëjo patikti merginos, bet nelaimëje jos manimi në kiek
nesidomëjo,


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.