peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


n.b.a.sms.peperonity.net

-MEILES SM´S-

-RASIAU PER PC TODEL TELEFONAS PAKEICIA RAIDES-

Gyvenimas ne taurë vyno
Ir ðukës laimës neatneð.
Bet kartais ðito mes neþinom
Ir laimæ dauþom á ðukes.
Gyvenimas – dienoraðtis,
Verti, verti lapus.
Kas buvo – buvo juodraðtis,
O ðvarraðtis dar bus.

Gyvenimas – tai didelis stebuklas,
Kurá suvokt ne visada gali.
Kas kartà tenka sau maþiau palikti,
Save kitiems kaip skolà dalini.

Gyvenimas – tai tylus gulbiø ðauksmas,
Ásiklausyk á já ir Tu iðgirsi tylià muzikà.
Kuri kvieèia eiti pirmyn ir pirmyn,
Tad eiki pirmyn ieðkodama laimës.

Ðioj þemëj daug kas keista, netikëta,
Ðioj þemëj daug kas miela ir brangu.
Todël palikim teisæ dþiaugtis ir kentëti,
Palikim teisæ bûti þmogumi.

Yra dienø, kurios neuþsimirðta,
Yra veidø, kur amþinai gyvi.
Pro uþgyventà metø miglà tirðtà,
Draugø veidai iðlieka Tau amþinai gyvi.

Ðypsokis, nors aðaros degins tau skruostà
Ir skausmas ðirdá tau gels.
Gyvenimas kiekvieno erðkëèiais nuklotas,
Tik ðypsena ðirdá ið skausmo prikels.

Kiekviena akimirka – tai þingsnis á mirtá.
Mirtis – tai paprastas dalykas, bet mes jos bijome.
Bijome, nes neþinome, kuo bûsime po jos ir kur.
Tik þinome, kad gyvenimas kaip sapnas pasibaigs.
Ir todël dþiaukimës kiekviena akimirka.

Suðilkime visi prie þmogiðkumo lauþo,
Ir tie kurie linksmi, ir tie kurie liûdni.
Ir ðitos ðilumos lyg duonos atsilauþkime,
Ir bûsim geresni, ir bûsim sotesni...
Esu þmogus ir galiu bûti graþus kaip ryto tekëjimas,
Tvirtas, kaip medis, apglëbæs laiko tëkmæ.
Tyras, kaip ðaltinio vanduo ir prasmingas, kaip þemë.
Esu þmogus ir kasdien auginu savo gyvenimà.

Áraðiau á ðirdá tavo vardà
Niekas niekad jo neiðtrins
Uþteks gyvent numirti ir mylëti
Jeigu niekas mûsø neiðskirs.

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Sugundyk mano prota ir gausi kuna. Atverk mano siela ir busiu tavo amzinai...


* * Nusiùsk SMS draugui * *

Nepatyrusi meile sako: myliu, nes man taves reikia. Patyrusi meile sako: reikia taves, nes myliu...

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Meile - tai duetas, kuris baigiasi solo arba trio...

* * Nusiùsk SMS draugui * *

mylek mane,kaip troksk manes.aukok save,kad butume drauge....

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Kai tu toli,man neramu ir liudna,kai tu salia man gera ir jauku.Ir as kasdien jauciu,kad be taves as negaliu!

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Mano akys ¾ai¾aruoja, mano balsas aimanuoja, mano lþpos vis buèiuoja, na o
kþnas nesustoja. Trok¹tu sexo ir glamoniù, ai jai jai, kaip Tavês noriu...


* * Nusiùsk SMS draugui * *

Buciuoti noriu taip karstai,kad degtu tavo kunas..Aistra uzlieti vel saldziai,kol baigsis mano kuras.Tuomet uzmigsime kartu,pries tai pasake kad
MYLIU!

* * Nusiùsk SMS draugui * *

mylek mane prasau mylek karsciau..mes busim kartu is sirdys arciau buciuok mane
apkabink stipriau mes busim kartu ir amzinai toliau..

* * Nusiùsk SMS draugui * *

as noriu lovoje tave tureti,aistringai tavo kuna glamoneti,neleisti oro tau
ikvepti.myletis taip kad prakaitas upeliais ims teketi.


* * Nusiùsk SMS draugui * *

kurstomas ¾idinys ç¾iebs dar nepatirt± jausma.bus malonu stebìti kaip mudviejù
kþnai susilieje, aaistringos lþpos vis labiai vilioja, o ¾vilgsnis neleid¾ia sustoti...

* * Nusiùsk SMS draugui * *

ta nakti vejuota,ta nakti zvarbiai sviesia geltonias lapais parke puosesi klevai,ta nakti nezinia kur mudu ejom dviese ta nakti tu mane per sapna buciavai.


* * Nusiùsk SMS draugui * *

as stowiu pries tawe kaip ta maza diewaite,salia kurios daug demonu yra,kur
zodis meile nieko nebnebereiskia,o zodis aistra reiskia wisuma...

* * Nusiùsk SMS draugui * *

As noriu lovoje tave tureti, aistringai tavo kuna glamoneti, neleisti oro tau
ikvepti , myletis ttaip, kad prakaitas ims lietis... ar noretum taip daryti?

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Ei, ar jauti?...as svelniai lyzteliu tavo kakla...virpanciomis rankomis glostau
tavo kuna...jauti mane?...mano alsavima...as juk salia taves!..* * Nusiùsk SMS draugui * *

Tu ateik, as tave isbuciuosiu, tu ateik, prisiglausk prie manes, tu ateik, viska tau atiduosiu, tu ateik ir as lauksiu taves.


* * Nusiùsk SMS draugui * *

Jauciu tavo rankas ant savo nuogo kuno, Lieciu lupas,zvelgiu i akis, MAno galvoj tik mintys apie tave tuno, O ir plaka tik del atves mana sirdis...


* * Nusiùsk SMS draugui * *

Jeigu dabar islinkciau i Tavo lovyte.Svelniai ikasciau i ausyte.Buciuociau kakla.Slinkciau zemyn krutine.Zemyn pilvuku.Zemyn...Kaip manai,kuo visa tai baigtusi?


* * Nusiùsk SMS draugui * *

Dabar eini i dusa,nusimetu drabuzuis,atsuku ciaupa,bega silta vandens
srove,kaip gera.Noreciau,kad salia stovetum tu,apkabinciau,pabuciuociau.ar
noretum to...


* * Nusiùsk SMS draugui * *

taves iesko policija, tu skolinga 1000000 buciniu nebent turesi gera advokata arba geriausias lupas pasaulyje:*
Meilì-ji lengva,kaip vasaros pla¹takì.Ji tvirta kaap antkapio akmuo Ji tokia kad netgi jos netekê jauèiamìs turtingesni ka¾kuo

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Sirdis mano,sirdis tavo,sirdis mano pliumpt ant tavo,sirdis sirdziai sirdi duoda,bet sirdis nepasiduoda.

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Meilì-tai virvutì, ant kurios kiekvienas gali pasikarti..

* * Nusiùsk SMS draugui * *

juk buna taip,kad tyli ir galvoji...,o reikalingu zodziu nerandi,juos taip gyliai sirdi nesioji ir,taip daznai tu juos jauti...

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Seksas kaip matematika:atimi ruba,pridedi lova,
Padalini kojas pusiau ir svarbu laiku istraukti sakni.

* * Nusiùsk SMS draugui * *

nesirink kaimyno rinkis is toliau /tolimesne meile simta kart geriau

* * Nusiùsk SMS draugui * *

As noriu atiduoti tau savo kuno siluma,
As noriu apiberti tavo kuna buciniais.
Kai paguldys tave aistra ant kilimo,
Glamonem uzkankinsiu ir kuno judesiais.* * Nusiùsk SMS draugui * *

Mylek mane ir as tave pamilsiu glamoniu svaiguli,paskesime abu!Aistringais buciniais tave as apipilsiu,tereikia tau tiktai pasaukt mane vardu!!!

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Nusisypsok! Praejo saltis, pavasaris jau eme keltis, sirdis per ziema nenurimo, jau laukia musu atgimimo.

* * Nusiùsk SMS draugui * *

nerealiai as tave mylejau,bet tau tai buvo nesvarbu...
gyventi be taves as negalejau,tiesa pasakius-ir dabar dar negaliu.
sapnuoju as tave kiekviena nakti,bet tu vis buni su kita...
bijojau as taves netekti,ir supratau,kad ta baime yra tikra..=(

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Kai shwelnus wejelis pakuzhdes tau mano warda paslapchia, taj zhinok, ash taves pasiilgau, mintimis skrendu pas tawe ..

* * Nusiùsk SMS draugui * *

As israsysiu tavo varda smely,jis su pirma banga isnyks,bet as tau nieko nesakysiu nors gal sirdis,kaip juroje zuvedra klyks!

* * Nusiùsk SMS draugui * *

jei as buciau angeliukas ir sedeciau danguje tai zinociau ka tu myli kai manes nera sale:)

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Ateis pavasarelis,
Geles ims dygti,
pirma tave mylejau,
o dabar eik sh...

* * Nusiùsk SMS draugui *Meile neprivercia suktis pasaulio, ji tai del ko sukasi pasaulis...:)

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Be taves gyvenimas-beprasmis,be taves-skausmo kupina sirdis,be taves-pasaulis ima keistis,be taves-gyvenimas kancia...

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Tik pasakyk man viena zodi,tik paziureki i mane zvilsniu,tik pamojuoki savo rankom...ir as pas tave skrendu...

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Sirdies vartai atsidaro-uzeiki as kvieciu tave.Taciau jei sumanysi tu iseiti vartai neatsidarys daugiau niekada.

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Turiu tik viena sirdi,turiu jausmus,save.Turiu as skausma,dziaugsma.Turiu as meile savyje.Turiu ir nora viena,kuris vadinasi-mylet tave...

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Ar tu matai kaip gailiai ziuri mano akys,ar tu girdi kaip virpa man sirdis,isiklausyk i mano viena zodi,kuris tau viska pasakys.Myliu
Jei galeciau- padovanociau tau pasauly,jei galeciau-padovanociau visas zvaigzdes.Deja, ka galiu padovanoti tik savo sirdi ir save...

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Arklys gìrì ¹alt± alù
Atsigules ant grindù,
Prisigìrês u¾dainavo
Ei ma¾ulka
I lowe you :)))

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Sirdis mano Tave myli...
Tu uzpildai mano mintis...
Su Tavim jauciuosi kaip danguje...
Todel, kad labai myliu tave...!


* * Nusiùsk SMS draugui * *

Myliu as vaikinus, akiniuotus ir svelnus
Nepatinka man auksti, kostiumuoti ir tvirti:)

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Noriu tawe pamatyti
Noriu tawe isklausyti!
Nes tik tawo balsas svelnus
Kutena mano jausmus!!!

* * Nusiùsk SMS draugui * *

leisk nors mintimis tave paliesti,kedenti palaukus zidinio sviesoj,ir lupoms leiski susiliesti,kas bus, tas tebunie tamsoj...Ar baus mane Dievai,kad myliu,Tikiu-uz Meile jie nebaus.Juk sirdimi Tave as myliu, ir nebijau kas atsitiks rytoj..

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Tu ma¾as gintarìlis jþros dugne. Tu ma¾as spindulìlis dienos ¹viesoje. Tu ¹iltas jþros smìlis, kurç labai myliu, tu mano angelìlis, be kurio gyventi negaliu.

* * Nusiùsk SMS draugui * *

Be draugu gyventi nesmagu, ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.