peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Guestbook


neriux.peperonity.net

vyru zodynas

Vyrø þodynas

Að alkanas = Að alkanas
Að noriu miego = Að noriu miego
Að pavargau = Að pavargau
Ar nenori nueiti á kinà? = O po to að ketinu pasimylëti
Ar galiu að tave pakviesti... = O po to að ketinu pasimylëti
Ar galima tau paskambinti? = O po to að ketinu pasimylëti
Ar galima jus pakviesti ðokiui? = O po to að ketinu pasimylëti
Graþi bliuzelë! = Jei dera su tuo sijonu, kodël tu dar ieðkai problemø?
Kas atsitiko? = Kokia "psichologinë trauma" neduoda tau ramybës dabar?
Kas atsitiko? = Manau, ðá vakarà sekso nëra ko tikëtis?
Að nuobodþiauju = Tu nenori pasimylëti?
Að tave myliu = Pasimylim tiesiog dabar
Að irgi tave myliu = OK, að tai pasakiau, a dabar mylimës!
Nemanau, kad ðitas sijonas tiks prie tos palaidinukës = Kalbu lyg "þydras"
Taip, man patinka tavo ðukuosena = Senoji man patiko labiau
Taip, man patinka tavo ðukuosena = 50 doleriø, o atrodo beveik kaip senoji
Tekëk uþ manæs? = Að noriu, kad tu neturëtum galimybës mylëtis su kitais vaikinais
( Parduotuvëje) Anos man labiau patiko = Rinkis bet kurià ið tø idiotiðkø sukneliø ir greièiau namo
Noriu pasikalbëti = Að noriu sukrësti tave savo minèiø gilumu ir galbût tada tu sutiksi pasimylëti.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.