peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


ngvulelenigolo.peperonity.net

Khensani3

Ngawuzwa umthondo ushelela
kamnandi ungena esibunjini sami.
Imatasa intombazane iyangincela
ubhontshisi, lapho ike ilugimise
ulimi kuthi angihayize. Izulu
lodwa phela leli. Umzimba wami
wenanele lomthondokazi
ongibhebhayo. Ngi tsipe
ngilibambe ngengquza, igqume
indoda. Uyangikhotha
ubhontshisi usisi la, ukuchama
yinto yanoma yinini la kimi.
Amabele ache acindezeleke
emzimbeni, aashelela kamnandi
njengoba ngijuluka nje. Indoda
ayizibekile, iyafenda iyashesha,
ngiyayimincela, ngiyidedele.
Ubhontshisi nomsunu wami,
ukhothwa sengathi ilollipop.
Kusenjalo ngizwe ngekhinqi
lingihwaya ebusweni. Enye
yamadoda kwi audience
isihlulekile ukuzibamba. Imane
iwulethe emlonyeni, omnyama
uhalakasha lomthondo.
Ngiwemukele, kuzima
nokuwufaka wonke emlonyeni
ngendlela omkhulu ngawo.
Ngiwumunce, ngimshayise
indlwabu – ngimuzwa eqina,
ngibone kuseduze adubule.
Awuhoshe emlonyeni, aguqe
ngamadolo, ingquza kalosisi
ongikhothayo imjamele ebusweni,
sengathi ithi, ngidle silima,
ulindeni. Wawujikijela umfokazi,
wathi ukusuza kancane usisi.
Isikile imakwabo le, ikhinqi
lizihlalele nje. Walifaka,
lazishelelela nje, ngoba imanzi te
ingquza kalosisi. Uma efenda,
amajusi ayaziphumela, azogcwala
ebusweni bami. Ngalesosikhathi ,
mina ngimatasa ngincela izigaxa
zamasende ache. Lendoda
esegolo lami, iqale ifended
mawala manje. Isiyashesha, lapho
nami ngithi ngizomkhombisa
abantu, ngifended. Afende
ngokushesha, ngizwe ukuthi
uzochama manje lomuntu.
Akusekho kwenzani, amane
asidedele isidoda, ngisizwe
siyoshaya esibelethweni. Athi
eqeda abe elimoncula, kuthi
bhonxu, isale izimincela yodwa
inquza yami.
Intombi le ebingikhotha, iqale
ikhothe isidoda somfokazi
ngesineke. Ima yenze njalo, ibe
idlalisa nobhontshi wami
kamnandi. Ayizibekile nalendoda
embhebhayo ngemuva. Ngiqale
nami ngidlalise amahips ami
emlonyeni wakhe, sengifuna
ukuchama manje. Ngiyamfenda,
uyangikhotha, uyabhejwa
ngemuva! Indoda ifende
isheshise manje. Iyakhala, imane
iyidedele inkihlinkihli yesidoda
egolo likasisi. Iqine lapho ibe
wugodo, amasende asikhiphe
sonke isidoda asale ebacazela.
Isidoda salendoda singene
sigcwale igolo, siqale sijuze
siphumele ngaphandle singithele
ebusweni. Iphume indoda, ngisale
negolo likasisi ebusweni bami.
Ngilikhothele ukufa nokuphila,
ngifune sichame sobabili manje.
Uyangifenda, ngiyamfenda,
akuphelanga mizuzu emingaki,
sachama!
Ngithi uma ngivula amehlo
ngibuya kwi bliss yokuchama
phambi kwezihlwele,
kunamadoda amabili amile eceleni
kwami. Enye iseduze kobuso bami
ingenwaya ngekhinqi layo, enye
isemuva kukasisi ibuka inkomo
yakhe njengoba efulathele nje.
Awasayishayeli okwala indlwabu.
Andwlabuze aze achame, isidoda
sigcwale ubuso la kimi,
nasemzimbeni.
Kuze elinye ibhungu. Likhiphe
umthondo walo ongemkhulu,
liwubeke emlonyeni wami.
Ngiqale ngiwumunce. Ngiyezwa,
sengiqalal ukuqhanyelwa futhi.
Usisi, akazibekile naye, ilokhu
engincela, angidlalise ngomunwe
ewufaka ewukhipha egolo. Aqale
athi ukuziluma izingono,
Akusemnandi, sengathi
kungephele. Ngithi ukuvusa
ikhanda ngivumela lendoda
ingibhebhe emlonyeni. Ngifuna
ingichamele emlonyeni. Amanye
amadoda ayamemeza la kwi floor
athi akangibhebhe
amabele.Iwayeke amabele ami
intombi, iqale imunce amasende
alensizwa. Ngibone nje, lo, isoka
lalosisi! Akuphelanga mizuzu,
wachama esimhlophe qwa
isidoda lesi.
Asishaye sigcwale ubuso nesisu
isidoda!
Usisi ayibambe indoda, ayikhiphe
emlonyeni wami, aqale
angiqabule emlonyeni. Ulimi
lwakhe luhamba bonke ubuso,
busula isidoda. Ambambe
ngesandla, emletha ukuthi
azobhebha igolo lami.
Angiphendule, ngilale ngesisu
phansi, imilenze ayihlanganise.
Intombi yakhe ilethe igolo layo
ukuba ngilikhothe. Awufake
kancane kancane umthondo
wakhe, umane ushelele nje
uzingenele. Aqale afende, kancane
enyusa isivini. Intombi ingibambe
ekhanda ifuna ngiyikhothe .
Ingibhebhe indoda uyezwa,
liyangena, liyaphuma, kuqhuma
izihlonon emadlebeni ami.
Ngiyezwa ngizochama manje,
awe ma, we ma! Angifende
umfokazi engingamazi
kwakumazi, ungathi udla umfazi
wakhe. Indlu iyachwaza lapho.
Ngikhale, ngikhaliswa ubumnandi
bomthondo. Nosisi lona, naye
ukhihla esakhe, angisamkhotheli
okwala. Ungathi ngiyakhokhisa
njengoba indoda yakhe ifuna
ukungihlakaza igolo nje.
Ngiyezwa manje udlame lendoda
esifenda ngalo ukuthi sekuseduze
phambili. Ifended mawala, kube
sengathi iyangibulala. Isho ikhale,
isidedele phakathi egolo isidoda
sayo. Nami ngalesosikhathi
kubophe umzimbe, ngichame
kanti nentombi le isiyachama.
Sibhongise okwezinkomo,
sijabulela ukuchama kanyekanye.
Lapho akusemsindo namakhwela
eclubini kwenanelwa iperfomance
yanamuhla.
Sivuke phansi, sikhathele
siyingcuba. Basinike amathawula
sizesule. Usisi athole nezimpahla
zakhe agqoke. Emva kokugqoka,
sibambane ngezandla, and bowed
to the audience. Imali
eyayiphoswa esitezi
ngalobobusuku angikaze
ngiyibone. Okusho khona
sasibanike I performance out of
this world. Emva kwalokho,
sihambe siye backstage. Ilapho
ngezwa khona namagama abo.
Ngahamba ngemoto ybo
ngalelolanga, ngibona kahle nje
ukuthi sisayobhebhana futhi la.
Ebackseat emotwen, wayesalokhu
engiqabule njalo uMimi. Asho
‘angikaze ngizi enjoye kanje
emhlabeni,. Next time, imina
engizodansa angithi?’


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.