peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


niger.peperonity.net

!!-Horoskopai-!!

Cia daug rasite apie sawo horoskopa

Avinas

--------------------------------------------------------------------------------

Ðiandien neturësite nei laiko, nei, svarbiausia, noro ásitraukti á kaþkieno rezgamà painø þaidimà. Na ir nedalyvaukite, ir nereikia savæs ákalbinëti, niekam nieko jûs neprivalote ir skolingas nesate.

Jautis

--------------------------------------------------------------------------------

Vienintelis jûsø uþdavinys ðiandien – atsidurti reikiamoje vietoje reikiamu laiku. Jei tai pasiseks, visa kita susitvarkys savaime. Pasistenkite nesëdëti vienoje vietoje, daugiau judëkite, bendraukite.

Dvyniai

--------------------------------------------------------------------------------

Panaðu, kad nebesuprantate, kas ið tiesø vyksta, todël ir jûsø veiksmai laukiamø rezultatø neatneða. Pasitrinkite akis, prasikrapðtykite ausis – gal staiga praregësite ir imsite adekvaèiai vertinti situacijà...

Vëþys

--------------------------------------------------------------------------------

Pirmu áspûdþiu ðiandien pernelyg nepasikliaukite, ypaè jei jis nelauktai geras ar atvirkðèiai, itin blogas. Kad ir kokie globalûs bûtø jums rûpimi klausimai, smulkmenø ir detaliø vis dëlto ið akiø iðleisti taip pat neverta.

Liûtas

--------------------------------------------------------------------------------

Ðiandien gerø minèiø gali ðauti ne tik á jûsø genialià galvà. Verèiau iðgirskite, kà sako aplinkiniai – kai kas tikrai pravers jei ne ðiandien pat, tai bent jau artimiausiu metu.

Mergelë

--------------------------------------------------------------------------------

Ðiandien Mergelës bus itin trapios bûtybës, tiek fiziðkai, tiek psichologiðkai. Saugokitës skersvëjø ir skandalø – ir viena, ir kita gali jus galutinai sugniuþdyti. Netinkamas metas kelionei, egzaminui ar aktyviai fizinei veiklai.

Svarstyklës

--------------------------------------------------------------------------------

Svarstyklëms...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.