peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


niger.peperonity.net

!!-Naujienos KASIS-!!

Naujienu lenta:
******
Krepðininkas Tyrone’as Nesby 198 cm ûgio Lietuvos… repo viltis?

Juodaodis amerikietis, „Lietuvos ryto“ krepðinio komandos legionierius, pirmà kartà gyvenime fotografuojasi iki pusës nusirengæs!

Apðilimas
Penkias minutes þiûrëjæs á dideles ir nuoðirdþias Nesby akis, supratau, jog tyla jau tampa átartina ir tuoj pat reikia kaþko klausti, o visi klausimai ið galvos kaþkur iðgaravo (juk nepulsi kalbëti apie kamuolio varymo technikà – þurnalas ne tas. Ir apie naujausias aukðtakulniø mados tendencijas nepaklausi – paðnekovas ne tas). Todël ið pradþiø nutariau tiesiog susipaþinti.

Paaiðkëjo, kad mano herojus gerokai iðkalbingesnis uþ daugelá mûsø krepðininkø…
– Man 28 m. (gimë 1976 m. sausio 31 d.), ûgis – 198 cm, svoris – 111 kg. Esu kilæs ið Cairo miestelio (Ilinojaus valstija), mokiausi ir gyvenu Las Vegase. Esu vedæs, þmona Luanna. Á Europà þaisti krepðinio atvykau prieð 2 metus: 5 mënesius þaidþiau Italijoje, po to – Vilniuje.
Na, gerai, uþteks to apðilimo – kadangi interviu imame ið krepðininko, kuris nutarë áraðinëti muzikà, gal nuo krepðinio ir pradëkime…

I këlinukas. Krepðinis
– Krepðiná gatvëse pradëjau þaisti bûdamas trylikos. Buvau eilinis vidutinio ûgio vyrukas, visai ne aukðtaûgis. Uþaugau vëliau. Manau, man tiesiog buvo skirta tapti krepðininku… (Kur nors studijavai?) O taip! Las Vegaso universitete (UNLV) baigiau kriminalinës teisës magistratûrà, ið ten iðëjau á NBA, þaidþiau ketverius metus ir iðvykau á Europà.
– Kodël? Ðiaip jau europieèiai ið visø jëgø stengiasi patekti á NBA.
– Norëjau ávairovës. Galbût esu kitoks, þinai, ne ið tø, kuriems svarbiausia gauti kuo daugiau pinigø. Aiðku, kam nepatinka uþdirbti? Taèiau noriu tai daryti teisingai. (Eee, kuria prasme?) Man nereikia, kad kaþkas pinigus dalytø, kai galiu iðeiti ir uþdirbti juos savo prakaitu! (Ai, supratau – jam geriau daugiau lakstyti ir gauti maþiau, o ne sëdëti ir gauti daugiau! Vadinasi, iðvykai ne dël to, kad Europoje daugiau pasiûlë?) Ne,...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.