peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


papyzius.peperonity.net

V.Rossi ir Ferari

Tikriausiai niekam ne paslaptis, kad paskutiniu metu daugkartinio „MotoGP“ pasaulio èempiono Valentino Rossi ir „Formulës-1“ milþinës „Ferrari“ santykiai darosi ádomûs ir apie juos kalbama vis daugiau ir daugiau. Vienà savaitæ pasirodo naujienø, esà V.Rossi lenktyniaus „Ferrari“ komandoje nuo 2007 metø, antrà – praneðimas apie bandymus, o treèià – viskas paneigiama ir pareiðkiama, jog garsusis motociklininkas savo ateities su „Ferrari“ komanda nesieja.

Neslëpsiu – tai kelia átarimø, jog tai, kà mes dabar matome, yra blefas, ir italo raudonajame bolide 2007 metais neiðvysime. Jau ið pirmo þvilgsnio krenta á akis paprasèiausias psichologinis momentas – jei Valentino norëtø pasukti ðia kryptimi, jis greièiausiai apie tai bûtø praneðæs visuomenei. Kol kas ið jo lûpø kliuvo iðgirsti tik „ne“ ir „galbût“ – atsakymus, kuriuos nekyla ranka apraðyti kaip entuziazmo kupinus.

Valentino nenorà paaiðkinti bûtø gan nesunku. Pirmiausiai, jis yra motociklininkas iki kaulø smegenø – net pats taip ðià savaitæ ðnekëjo apie save. Motociklo vairavimas ir bolido vairavimas – labai jau skirtingi dalykai, ir sugebëjimai vienoje srityje nebûtinai reiðkia sugebëjimø kitoje. Dar blogiau, „MotoGP“ ir „Formulës-1“ filosofijos yra nei daugiau, nei maþiau – prieðingos. Motociklø þiedines lenktynes galima klasifikuoti kaip taktines – 90% pergalës priklauso nuo vairuotojo talento, strategija rezultatui tokios átakos neturi. Juo labiau, motociklø lenktynëse aplenkti lëtesná oponentà nëra sunku, todël laimi greièiausias ir labiausiai techniðkas lenktynininkas. „Formulë-1“ – visai kas kita. Strategija – daþnai vienintelis raktas á pergalæ, lenktynininko darbas yra tik vaþiuoti pakankamai greitai ir teisingu laiku pasukti á techninio aptarnavimo juostà. Blogai parinkta strategija gali suþlugdyti visas lenktynes, uþtat lenkimø ðiame sporte yra labai maþai, net jeigu prieðininkas yra silpnesnis. Manau, priminti Jarno Trulli „traukinuko“ Prancûzijos ir Didþiosios Britanijos GP jums nereikia, kà jau kalbëti apie „Toyota“ komandos strateginá fiasko Belgijoje.

Negaliu sakyti, kad ðie skirtumai uþkerta kelià Valentino á „Formulæ-1“. Jokiu bûdu ne, atsiþvelgiant á tai, jog jam siûloma vieta vienoje ið geriausiø komandø, kurioje yra neblogi strategai, inþinieriai ir kitas personalas, bûtinas pergalei. Tikriausiai atëjæs èia jis sugebëtø pasirodyti neblogai ar net iðkovoti pergaliø. Taèiau, sprendþiant pagal jo pasisakymus spaudoje ar net perëjimà á silpnesnæ komandà „MotoGP“ èempionate, V.Rossi yra þmogus, kuris ieðko kovos, iððûkiø, adrenalino, ar, paprasèiau tariant, kuris nori per lenktynes ið ðirdies pasilinksminti ir patirti kuo daugiau áspûdþiø. Nenoriu spjauti á ðuliná, ið kurio pats geriu, bet „Formulë-1“ tikrai nëra ta vieta, kurioje gausu kovos ir iððûkiø, ir Valentino èia paprasèiausiai nuobodþiaus.

Galima þiûrëti ir ið kitos pusës. V.Rossi yra visame pasaulyje pripaþintas motociklininkas. Tuo paèiu jis yra visiðkai nepripaþintas bolido vairuotojas. Jo talento ant dviejø ratø gerbëjø galima rasti bet kur. Jo sëkmë ant keturiø ratø yra gan abejotina. Galima á tai þiûrëti dvejopai – V.Rossi pereis á „Formulæ-1", nes tai yra kaþkas visiðkai naujo jam, arba atvirkðèiai, V.Rossi jokiu bûdu joje nesirodys, nes visa jo ðlovë yra sukaupta vaþiuojant motociklu. Linkèiau teigti, kad antrasis variantas realesnis, nors, be abejo, neturiu jokiø galimybiø pasakyti, o kaipgi ið tikrøjø atrodo paèiam Valentino.

Jeigu taip neátikëtina, jog Valentino Rossi lenktyniaus „Ferrari“ komandoje 2007 metais, kokia yra viso ðio valso prasmë? Atsakymas yra senas kaip kapitalizmas – pinigai. Net nesiryþtu skaièiuoti, kokius turtus gali kainuoti reklaminis plotas pirmajame kurio nors Italijos sporto laikraðèio puslapyje, kà jau kalbëti apie begales kitø þiniasklaidos priemoniø tiek toje paèioje Italijoje, tiek ir visame pasaulyje. Dabar gi jie visi mirga didþiulá plotà uþimanèiais praneðimais apie „Ferrari“ ir Rossi – pabrëþiu ðá þodá – dykai. „Formulës-1“ ir „MotoGP“ gerbëjai spirga ið susidomëjimo ir ði tema kelia daugybæ arðiø diskusijø, kà jau kalbëti apie Italijà, kurioje abi pusës turi vos ne stabø statusus. Ar bent ásivaizduojami màstai, kokie dideli pinigai buvo sutaupyti reklamos iðlaidoms vien pradëjus ðá þaidimà? Tikriausiai ne.

Kita vertus, jei netikëtai nutiks taip, jog Valentino tikrai pereis á „Formulæ-1", jeigu jis kovos dël pergaliø, jeigu jis kovos dël èempiono titulo – jokiu bûdu nepamirðkite savo anûkams ir proanûkiams (jei jø sulauksite) papasakoti, kad matëte, kaip vaþiuoja genijus, uþkariavæs ir motociklus, ir keturiø ratø lenktynines maðinas.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.