peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


papyzius.peperonity.net

M.Schumacheris

Nuo pat maþens Michaelis buvo visiðkai atsidavæs kartingui, jo tëvas pats kûrë kartus sûnui. Iki 1984-øjø Michaelis jau laimëjo Vokietijos jauniø èempionatà, o iki 1987-øjø Europos èempiono titulas irgi buvo jo.

1988-ais metais jis jau atstovavo ”Formulë Ford”, vëliau Vokietijos F-3, kur antro sezono metu jau tapo èempionu.

1991-ieji: F-3000 ir debiutas “Formulëje-1” su “Jordan” komanda. Tada jaunas vokietis pasirodë iðties puikiai – kvalifikacijoje aplenkë komandos draugà Andrea de Cesarisà ir uþëmë 7-à startinæ vietà. Sezonà Michaelis uþbaigë “Benetton” ekipoje.

Kità sezonà jis vël atstovavo “Benetton” ir baigë sezonà 8-is kartus finiðavæs ant podiumo. 1993-øjø metø sezonas buvo panaðus, o 1994-ais Michaelis tapo èempionu. Tai buvo pasiekta daug kalbø sukëlusio susidûrimo su Damonu Hillu dëka, taèiau kità sezonà Michaelis vël pasiekë savo tikslà.

Nuo 1996-øjø metø Michaelis atstovavo “Ferrari”, kur iðnaudojant visas bolido galimybæs pirmais metais laimëjo 3 lenktynes. Atnaujinta komandos technika leido jam kovoti dël èempiono titulo 1997-ais, taèiau sezonas pasibaigë fiasco. Po susidûrimo su J.Villeneuve’u visi Michaelio taðkai buvo anulioti, o èempionate pelnyta 2-oji vieta irgi rado kità savininkà.

1998-ais “Ferrari” þengë dar vienà þingsná á prieká, taèiau ðá kartà Schumacheriui vël sutrukdë - tai buvo Mika Hakkinenas, Michaeliui vël teko laukti savo eilës.

Silverstone trasoje patirta avarija, kuomet M.Schumacheriui lûþo koja palaidojo visas 1999-øjø metø sezono viltis.

2000-ieji metai – pagaliau tikslas pasiektas. Michaelis tapo F-1 èempionu pelnæs 108 taðkus.

Dar vienas puikus Michaelio sezonas – 2001-ieji. Èempionu jis tapo dar Vengrijoje, kuomet pasiekë Alaino Prosto 51-os pergalës rekordà. O pergaliø Belgijoje ir Japonijoje dëka jis tapo daugiausiai lenktyniø laimëjusiu lenktynininku F-1 istorijoje.

2002-ieji buvo "Ferrari" ir M.Schumacherio dominavimo metais. Èempionas jau Prancûzijoje, rekordinis taðkø skaièius (144), rekordinis pergaliø skaièius (11), finiðas ant podiumo visose etapuose... Iðties fantastiðki rezultatai.

2003-ais Michaelis liko su “Ferrari”, jo parteneriu vël buvo Rubensas Barrichello. Ðá kartà vokieèiui nors ir sunkiai, bet pavyko rekordiná – 6-àjá – kartà tapti F-1 èempionu.

2004-ais Michaelis ir toliau atstovavo “Ferrari” ir tapo jau septyniskart èempionu!

2005-jieji buvo gana sunkûs metai Michaeliui, nors jis ir stengësi ið paskutiniøjø, taèiau darë daug klaidø, o ir raudonasis bolidas jau nebebuvo toks greitas, kaip anksèiau. Rezultate - vos treèia pozicija.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.