peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


papyzius.peperonity.net

interviu a.bagatskis

Naujasis “Þalgirio” strategas Ainaras Bagatskis á Kaunà ið Rygos atvyko vakar po pietø. Vietoj vakaro treniruotës jis surengë prisistatymà komandai.

Reklama
Rytoj naujøjø treneriø laukia pirmasis sunkus iðbandymas - paskutinës Eurolygos "Top 16" rungtynës su Pirëjo “Olympiakos” (Graikija) Kaune. Tai bus paskutinis ðansas þalgirieèiams iðkovoti vienintelæ pergalæ ðiame etape.

Santykiai su þaidëjais turës keistis

Ðiandien 39-àjá gimtadiená ðvenèiantis A.Bagatskis jau rengs þalgirieèius paskutiniajai ðio sezono Eurolygos kovai su “Olympiakos”. Vakar iki pietø sutvarkæs bûtiniausius reikalus Rygoje, atsisveikinæs su “Barons/LU” ekipa, pavakare A.Bagatskis atvyko á Kaunà ir nuskubëjo á susitikimà su komanda.

- Ainarai, su daugeliu þalgirieèiø esate komandos draugai. Kaip ketinate pakeisti ðiuos santykius tapæs treneriu? - “Kauno diena” pradëjo pokalbá su naujuoju “Þalgirio” strategu.

- Mûsø santykiai tikrai turës pasikeisti. Vienaip tarpusavyje bendrauja komandos draugai, taèiau santykiai su treneriu turi bûti visai kitokie. Aiðku, að dar nespëjau pasikeisti, kol kas esu toks, koks buvau. Man bus labai svarbu iðgirsti kiekvieno þaidëjo nuomonæ, kà jie mano apie esamà situacijà - ir permainas, ir þaidimà. Manau, kad kai kada þaidëjai geriausiai jauèia, ko trûksta komandai, kad ji vël pradëtø laimëti. Todël pirmiausia kalbësiu su jais, o po to pradësiu daryti iðvadas.

Man labai daug padës Rimantas Grigas, paþástantis visus krepðininkus. Jis aukðèiausio lygio specialistas, todël galësiu pasikliauti jo nuomone.

- Jûs pats ðá sezonà daþnai stebëdavote “Þalgirio” rungtynes Sporto halëje. Kodël, Jûsø manymu, komanda pateko á tokià padëtá?

- Man sunku vertinti. Maèiau ne visas rungtynes, bet daugumà tø, kurias “Þalgiris” átikinamai laimëjo pirmoje sezono pusëje. Komanda þaidë labai gerai, su ákvëpimu, demonstravo ðiuolaikiná, agresyvø krepðiná. Tik antroje sezono pusëje kaþkas atsitiko. Kas, sunku pasakyti. Bet be prieþasties komanda negali taip pasikeisti per du mënesius. Tokio meistriðkumo þaidëjai negalëjo pamirðti, kaip ámesti á krepðá. Gynyba, mano akimis, dar pakenèiama, taèiau puolimas stipriai suprastëjo. Galbût reikia ieðkoti psichologiniø problemø? Dabar man dar sunku viskà paaiðkinti, taèiau analizuosiu situacijà ir bandysiu rasti atsakymus.

Nemëgsta pralaimëjimø

- Jûs neturite didelës trenerio darbo praktikos. Ar tai nebus rimta kliûtis sëkmingam darbui “Þalgiryje”?

- Kalbëkime atvirai - tokio darbo praktikos að visai neturiu. Bet treneris, kaip ir visi þmonës, mokosi. Treneriui reikia mokytis visà gyvenimà, nes jeigu jis pasako, kad viskà þino, reiðkia, kad jis, kaip treneris, mirë. Po tokio specialisto, kaip A.Sireika, man ið tiesø dirbti bus dar sunkiau. Palyginti su juo, esu pienburnis. Bet niekas netampa geru treneriu per dienà. Ið A.Sireikos ir G.Krapiko daug ko iðmokau per dvejus metus ir ágavau neákainojamos patirties.

Svarbiausia, kad þaidëjai manimi patikëtø, kad komandoje nebûtø abejingø ir visi stengtøsi laimëti kiekvienà maèà. Nekenèiu pralaimëjimø ir labai noriu, jog ðá jausmà turëtø ir mano komandos krepðininkai. Man svarbu, kad ekipa siektø pergalës kuo didesniu skirtumu, o nesitenkintø bet kokiu laimëjimu.

- Ar Jûs galite bûti grieþtas?

- Man dar niekas iki ðiol nesakë, kad nesu grieþtas. Bet visada stengsiuosi ásiklausyti á þaidëjø nuomonæ, nes, mano ásitikinimu, aikðtëje viskas juntama truputá kitaip nei sëdint ant suolo. Suprantama, galutinis sprendimas visada bus mano.

- Þinote, kad atvaþiuojate dirbti á krepðinio ðalá ir á komandà, kuri jau 60 metø yra tarsi lietuviø tautos simbolis. Gali bûti, kad sirgaliai neiðkart priims Jus, Latvijos pilietá, kaip savà.

- Pirmiausia pasistengsiu iðmokti lietuviø kalbà. Kartà per savaitæ samdysiu mokytojà, kad galëèiau susikalbëti lietuviðkai. Antra, jeigu gerai prisimenu, tai pirmasis uþsienio treneris “Þalgiryje” buvo estas Jakas Salumetsas. Treèia, kai futbolo ðalyje Anglijoje rinktinës treneriu tapo ðvedas Svenas Goranas Eriksonas, anglams atrodë, kad ateina pasaulio pabaiga. Bet taip neatsitiko.

Galbût pelnyti sirgaliø palankumà padës mano nuostata turëti komandoje kuo daugiau lietuviø, o stiprius uþsienieèius kviesti tik á tas pozicijas, kuriose negalësime pasikliauti savais.

- Galiu Jums pasiûlyti labai paprastà receptà, kaip greitai pelnyti krepðinio mëgëjø simpatijas.

- Koká?

- Tereikia rytoj nugalëti Pirëjo “Olympiakos”.

- Mes bûtinai tai padarysime. Þiûrovø palankumas, be abejo, yra labai svarbus. Pelnyti jø pagarbà nebus lengva, bet labai stengsiuosi. Þinau, kad uþkariauti sirgaliø meilæ yra sunku, o prarasti - lengva. Bet stengsiuosi padaryti viskà, kad “Þalgiris”, lietuviø tautos pasididþiavimas, laimëtø kuo daþniau.

- Ar jau spëjote bent pagalvoti apie maèà su Jono Kazlausko treniruojama “Olympiakos” komanda?

- Pagalvoti ir paþiûrëti pirmøjø rungtyniø iðtraukas spëjau. Rungtyniø taktikà jau rengsime Kaune, nors per dienà pasirengti tokiai kovai yra sunku. Tikrai neplanuoju komandos þaidime keisti visko ið esmës, nes A.Sireika ir G.Krapikas yra nuveikæ didelá darbà, todël bûtø kvaila viskà sugriauti.

Labai gerai sutariu su “Lietuvos ryto” treneriu Nevenu Spahija. Kartà jis man pasakë vienà paprastà dalykà: jeigu ko nors gyvenime bijai, tu negali bûti treneriu. Todël kausimës su Jono Kazlausko komanda dël pergalës.

Kvietimas nenustebino

Pirmoje “Þalgirio” treniruotëje R.Grigas, laukdamas atvykstanèio A.Bagatskio, nesiëmë daryti jokiø perversmø, o dirbo pagal A.Sireikos ir G.Krapiko parengtà savaitës darbo bei poilsio planà.

11 metø “Þalgirio” klube dirbantis R.Grigas nebuvo labai nustebæs, kai sulaukë pasiûlymo ið dubleriø komandos pereiti á meistrø.

“Tiek metø dirbu “Þalgiryje”, rengiu pamainà pagrindinei komandai, todël jauèiuosi tarsi ðeimos narys. O kai susidarë tokia situacija, reikëjo konkreèiø sprendimø. Ðiuo metu “Þalgiryje” þaidþia aðtuoni mano auklëtiniai, todël klubo vadovai ir pasitikëjo manimi, - sakë “Þalgirio-A.Sabonio mokyklos” ekipà daugelá metø treniravæs R.Grigas. - Komanda man nesvetima, jauèiuosi subrendæs ir jau daug matæs treneris, todël didelio jaudulio nejauèiu”.

A.Sireika ir G.Krapikas, pirmadiená atsistatydinæ ið “Þalgirio” treneriø pareigø, ðiltai atsisveikino su buvusiais auklëtiniais. Padëkojæ uþ bendrà darbà, jie palinkëjo komandai sëkmës. Þaidëjai apie treneriø sprendimà suþinojo pirmadienio vakare, todël vakar jie á treniruotæ susirinko jau þinodami apie ávykusias permainas.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.