peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


plawix.statistika.peperonity.net

Anekdotai

Sëdi blondinë ir advokatas lëktuve. Advokatas siûlo merginai suþaisti paprastà þaidimà - kad nebûtø nuobodu. Blondinë atsisako - ji pavargo ir nori miegot. Advokatas reikalauja þaist:
- Jûs pamatysit, tai labai paprasta. Að uþduodu jums klausimà jei jûs neþinot atsakymo, jûs mokat man 5$, ir atvirkðèiai.
Ji vël atsisako.
- Na, gerai, - sako advokatas. Pakeisim taisykles: jei að nesugebësiu atsakyt á jûsø klausimà, að moku jums 500$, o jei atvirkðèiai - jûs man tik 5.
Tada mergina sutinka. Advokatas klausia jos, kiek kilometru nuo Þemës iki Mënulio. Ji tylëdama iðtraukia 5$ atiduoda jam ir savo ruoþtu klausia:
- Kas pakyla á kalnà ant trijø kojø, o atgal nusileidþia ant keturiø kojø? Advokatas ilgai galvoja, ima savo notebukà, bando surast kaþkà naudingo internete, vëliau skambina draugams - viskas veltui. Po dviejø valandø þadina blondinæ ir atiduoda jai 500$. Ji juos paima ir vël ásitaiso miegot.
Jis jà iðjudina ir klausia:
- Tai koks atsakymas?
Ji tylëdama paima savo rankinukà, atiduoda 5$ advokatui ir uþmiega.
Chebrytë sëdi rûko, apie vakarykðèius áspûdþius ið tusofkës pasakojasi. Vienas sako að va tokià ir dar ðitokià blondinæ prikabinau.
Kitas irgi neatsilieka, atseit jis dar fainesnæ prikabino.
Treèias sako:
-Ale að kokià buvau prikabinæs, parsivedþiau á namus, pavakrieniavom prie þvakiø ðvieso, iðgërëm ðampano. Tada að jà nusivedþiau á kambará ir kad pradësim glamonëtis. Nu taip karðtai taip karðtai, pradëjau jà nurenginëti, uþsikëliau ant stalo, net nepamaèiau, kad ten kompo klaviatûra pasipainiojo...
-O tu ir kompà turi?
-O koks procas?
-O koks hardas
-O kiek RAM´o?
-???


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.