peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


plawix.statistika.peperonity.net

Istorijos

Ëjo nakèia kapsas ir dzûkas. Beeidami priëjo lieptà ir nebegali prasilenkti. Dzûkas sako:

- Vai, tu brolyci, kaip tumsu!

- Kà, bjaurybe, tu mane stumsi? - suðuko kapsas ir ávertë dzûkà á upæ.Suvalkietiðkas vaiðingumas

Suvalkietis pasikvietë sveèià, padëjo duonos su laðiniais ir vis ragina:

- Valgyk, valgyk!

Sveèias kiek uþvalgë. O ðeimininkë ákiðo galvà pro duris ir klausia:

- Ar jau neðt kalakutà?

- Dar ne. Tegu sveèias dar pavalgo. Ir vël ragina valgyti. Sveèias jau laukia to kalakuto, nevalgo. Dar paragintas sako:

- Na, aèiû, dabar jau tikrai nebenoriu.

Ðeimininkë vël klausia:

- Ar jau neðt kalakutà?

- Neðk!

Atneða gyvà kalakutà! O ðeimininkas:

- Neðk èia, prie sveèio: èia daugiau trupiniø.

Karèemoje

Ateina suvalkietis á karèemà ir praðo degtinës. Kelneriui ápylus degtinës, jis sako:

- Apsigalvojau, geriau atneðkit man alaus.

Kelneris nueina su degtine ir netrukus atneða alaus. Suvalkietis iðgeria já vienu atsikvëpimu. Po to atsistoja ir nori iðeiti.

- Atsipraðau, - pastebi kelneris, - jûs pamirðot uþmokëti uþ alø.

- Ne, nepamirðau, - atsako suvalkietis, - juk að já gavau uþ degtinæ.

- Taip, ið tikrøjø, bet tamsta nemokëjai ir uþ degtinæ.

- Visiðkai teisingai, - sutinka suvalkietis, - nes að jos negëriau.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.