peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


plawix.statistika.peperonity.net

Posakiai

Skaudinti gali tà, kurá myli, o ne tà, kurio nekenti.

Meilë - gyvenimo poezija ir saulë. (Belinskis)

Iðtikimieji paþysta tik banaliajà meilës pusæ; meilës tragedijas patiria tik neiðtikimieji.

Vienintelis bûdas atsikratyti pagundos - jai atsiduoti.

Nebûtina daryti þygdarbiø, visai pakanka maþø dalykëliø, atliktø su didele meile. (Motina Terezë)

Meilë - nelyginant medis: ji iðauga pati, giliai suleidþia ðaknis á mûsø bûtybæ ir neretai þaliuoja ir þydi net mûsø ðirdies griuvësiuose. (V. Hugo)

Didi aistra - tai savotiðka siela, savaip nemirtinga ir nepriklausoma nuo kûno. (B. de Fontenelis)

Kaprizas ir visà gyvenimà trunkanti aistra skiriasi tik tuo, kad kaprizas uþsitæsia kiek ilgëliau.

Didelæ meilæ ir didelá sielvartà sunaikina jø paèiø perteklius. (O. Vaildas)

Kas niekada mylëti neprisieks, tas niekada ir þodþio nesulauþys. (Platonas)

Meilë - vienintelë aistra, nepripaþástanti nei praeities, nei dabarties. (Balzakas


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.