peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


plawix.statistika.peperonity.net

Tostai

Turtuolis turëjo penkis vaikuèius. Kuriam ið jø paliks visà turtà? Ir nutarë senasis gerai pavaiðinti juos. Paþiûrësiàs, kaip jie atrodo tada, kai lieþuvis atsipalaiduoja, kaip apsimetinëjimø uþdanga nukrinta. Iðgëræs vyriausias vaikaitis nuskubëjo suvesti sàskaitø su þmona. Antras vaikaitis sakësi einàs baigti darbà. Treèias pradëjo dainuoti ir ðokti. Ketvirtas ëmë árodinëti, kad jis esàs nuostabiausias ir protingiausias pasaulyje,- tokiems gyviems paminklai statomi. O jauniausias vaikaitis nuëjo miegoti. Rytà turtuolis pasiðaukia vaikaièius ir sako:
-Visi, iðskyrus vienà, ëmë klausyti ne proto, o degtinës balso. Ji jums vadovavo. O kaip þinote, degtinë - blogas vadovas ir patarëjas. Todël visà turtà palieku jûsø jaunëliui.
Tad pakelkime taures ir eime miegoti, kol dar protas nepametë mûsø.

Norëtøsi pasakyti apie mûsø jubiliatà daug graþiø þodþiø, bet dabar ne tokie laikai…

Sveèiai ilgai uþsibuvo. Ðeimininkë, norëdama jø iðsibodëti, pasakë:
-Man kà tik skambino, kad kaþkurio ið jûsø dega butas. Að tik neiðgirdau, kurio…
Sveèiai suvokë uþuominà ir pagaliau pakilo iðeiti. Vienas pasakë:
-Tikiuosi, nelabai jums sutrukdëme?
-Ne, ne, kà jûs?- stengdamasi ðypsotis pasakë iðvargusi ðeimininkë.
-Paprastai ðiuo metu vis vien mes jau keliamës.
Tad pakelkime po paskutinæ tauræ…

Mylëkime kaimynus auditorijose - þiniø ðaltiná.

Komisija, apþiûrinëdama psichoneurologijos ligoninæ, domëjosi viskuo.
-Kas ðis vargðas deðimtoje palatoje?
-Tai meilës auka. Jis labai mylëjo merginà, kuri já atstûmë. Ir matome, kuo visa tai baigësi.
-O kas èia toks?
-Vyras, kuris vedë tà merginà.
Taigi uþ meilës aukas ir jomis paverèianèias moteris.

Vienà Lietuvoje pagarsëjusá pilietá aplanko senas paþástamas.
-Tikiuosi nesutrukdþiau?- pasakë jis ðypsodamasis.
-Nieko, nieko,- pasakë ðeimininkas. - að jau ir prieð tai blogai jauèiausi. Taèiau labai dþiaugiausi, kad atvaþiavai pas mane. Po tiek metø. Po tiek gyvenimo audrø… Ir sveikas, ir gyvas… Dþiaugiuosi ið visos ðirdies.
-Jeigu tikrai dþiaugiesi, uþmokëk taksistui, kuris mane atveþë, að neturiu në cento.
-Kad tu sprandà nusisuktum. Tai ko vaþinëji, jeigu pinigø neturi?
Pakelkime taures uþ tuos draugus, kurie, neturëdami pinigø, nevyksta á sveèius.

Pasiklausykite, kà byloja sena indø legenda.
Visagalis paëmë roþës ðvieþumà, medþio lapo lengvumà, persiko þiedo aksominá ðvelnumà, alyvø þiedø þvilgesá, rasos aðarëlæ, saulës spindulio ðypsenà, pavasario vëjelio nepastovumà, povo pasipûtimà, kregþdës skrydþio grakðtumà, kiðkio baikðtumà, pûko lengvumà. Prie viso to pridëjo deimanto kietumà, medaus saldumà, tigro þiaurumà, këkðto rëksmingumà, balandþio burkavimà, liepsnos karðtá. Viskà suplakë ir ið viso to iðëjo moteris. Ðtai kodël ji nuostabi ir nepakartojama.
Tad pakelkime taures uþ nuostabø kokteilá.

Pasigirsta durø skambutis.
-Kas ten?
-Atidarykite.
-Taip vëlai? Iðprotëjote? Að jau einu miegoti…
-Leiskite, að jums padësiu nusirengti.
-Begëdi, ðalin ið èia..
-Jûs esate graþiausia mergina pasaulyje.
-Dþiaugiuosi, kad mûsø nuomonës sutampa.
-Að jus myliu.
-Man netinka vyrai, kurie nemyli.
-Að esu jaunas.
-Naivus ir mergininkas…
-Turtingas…
-Ir labai kvailas. Eik ðalin arba pakviesiu policijà.
-Að esu jûsø draugës Aldonos mylimasis.
-Tai kodël ið karto nesakei?
Ir mergina atidarë duris.
Koká tostà èia pasiûlytumëte?This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.