peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


polishmen.peperonity.net

Anekdotai

Eina medziotojas per tundra.
Ziuri ciukcia griovi kasa.
Medziotojas:
-Ka cia ciukcia darai?- Ciukcia:
-Sulini kasu ka nematai?
-Tai gi sulini kasa gilyn!?
-Durniau tu taip lengviau......
- Kodël Lietuvoje yra tiek daug vieniðø moterø?
- Nes jos verèia laiko kiaulienos gabalà ðaldytuve, negu visà kiaulæ, iðsidrëbusià ant sofos svetainëje.

- Kaip vadinamas vyras, praradæs protà ?
- Turistu

- Kokia abëcëlës raidë geriausiai apibûdina vyra?
- ´Q´, nes tai yra didelis nulis su maþa uodegyte.

- Kas bendra tarp vyro ir varlës?
- Abiejø galvoje viena mintis: kaip uþðokti?

- Kodël Dievas ið pradþiø sukûrë vyrà, o tik po to - moterá?
- Nes prieð nutapant ðedevrà, ið pradþiø jam reikëjo nupieðti eskizà.

- Kodël vyrai bëgioja paskui moteris, neketindami jø vesti?
- Dël to paties, kodël ðunys bëga paskui maðinas, nors nemoka vairuoti.

- Jeigu vyras atidaro automobilio duris savo þmonai, tai reiðkia: arba maðina nauja, arba þmona.

- Kaip nuspëti, kada vyras pasakys kà nors protingà?
- Kai jo frazë prasideda: ´Mano þmona sakë, kad...´

- Kodël estetiðkuose þodþiuose yra tiek daug dvigubø raidþiø?
- Nes jie raðo greièiau nei galvoja.

- Marko, mane þiauriai troðkina, atneðk ko nors atsigerti.
Po valandos:
- Taneli, gerti neradau, bet va, að tau sausainiø atneðiau...

Autobuso vairuotojas:
- Atasrrrrgiaaaaaai, durrryyss uþsidaaaarrrooo, kita stotellë... Oooo, jau kita stotellë.

Eina eþiukas miðku ir tempia virvæ. Sutinka lapæ. Lapë klausia:
- Kam èia tà virvæ trauki?
- tai negu stumsiu.

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.