peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


quake40.peperonity.net

~>Anegdotai<~

Programuotojo zmona sako: -Brangusis, as noriu vaiko. -Gerai, gulkis, tuoj suinstaliuosim...

-Kodel geri degtine?-Todel kad ji skysta -??? -Butu kieta griauzciau

Vaziuoja dvi blondines liftu. Viena sako: -Fu kaip sperma pasmirdo. antroji atsako: -Tai ka jau nusiziovauti negalima

Klausimas: kodel blondine laizo laikrodi? Atsakymas: nes tik-tak tik dvi kalorijos

Kodel blondine nevalgo kopustu? Galva i stiklaini netelpa.


šeškas
Šeškas išdidus paukštis - kol nepaspiri, neskrenda.
Mus&#279;
Skrenda dvi mus&#279;s. Jas aplenkia reaktyvinis l&#279;ktuvas. Viena sako: “oho, kaip greitai skrenda!”. Kita atsako: “chi chi, jei tavo užpakalis degt&#371;, dar ne taip l&#279;ktum”.
Kiek met&#371;?
Pamoka, mokytoja užduoda užduot&#303;: -Skrenda du krokodilai, vienas žalias, kitas &#303; šiaur&#281;. Pu&#269;ia šiaur&#279;s ryt&#371; v&#279;jas. Kiek vaiku&#269;iai man met&#371;? Petriukas pakelia rank&#261; ir sako - 24. Mokytoja nustebusi,- ir kaip gi tu atsp&#279;jai? Petriukas, - matote, panele mokytoja, kai aš namie pradedu kalb&#279;ti panašius dalykus, t&#279;vas man sako užsi&#269;iaupk puskvaili. O man tik 12 met&#371;.
galiukas..
Skrenda l&#279;ktuvas iš Londono &#303; JAV. Tik pakilus, stiuardes&#279; prieina prie vieno pensininko, pasilenkia ir tyliai šnabžda jam &#303; aus&#303;: -Žinot pone, j&#363;s turb&#363;t juoksit&#279;s iki Jungtini&#371;, jei aš jums pasakysiu, kad j&#363;s&#371; klynas atsiseg&#281;s ir išlind&#281;s galiukas.. Pensininkas žvilgtel&#279;jo žemyn, greitai susitvark&#279; ir sako : Žinot panele, j&#363;s turb&#363;t juoksit&#279;s vis&#261; keli&#261; iki Jungtini&#371; ir dar atgal &#303; London&#261;, jei aš jums pasakysiu, kad buvo išlind&#281;s ne galiukas, o visas...
kas geriau pameluos
Susilažina 3 lak&#363;nai, kas geriau pameluos. Vienas: "leidžiuosi aš - staiga - važiuokl&#279; neišsiskleidžia, tai aš tik prisitaikiau, tiesiai ant važiuojan&#269;ios mašinos nusileidau, tai net korpuso nesubraižiau. Kitas - ai, &#269;ia tai nieko, va aš tai skrendu - ži&#363;riu iš abiej&#371; varikli&#371; d&#363;mai r&#363;ksta. Iki oro uosto toli, r&#363;kas visur, tai aš tik prisitaikiau ir ant lauko keliuko net nekrestel&#279;j&#281;s nusileidau. Tre&#269;ias - b&#363;na ir taip. O &#303;sivaizduojate, man kaip pra&#279;jusi&#261; savait&#281; buvo, aš su krovininiu l&#279;ktuvu skraidau. Sukrov&#279; krovin&#303; ir skrendu per Atlant&#261;. Antras pilotas nueina paži&#363;r&#279;ti &#303; krovin&#303;, gr&#303;žta ir sako - &#303;sivaizduoji, ten 50 ton&#371; degtin&#279;s. Bet mes atskridome blaiv&#363;s - stiklini&#371; neradome.
Kelion&#279; l&#279;ktuvu
Oro uoste nusileido l&#279;ktuvas. Žemyn leidžiasi vienas solidus ponas. Ir staiga, jo keln&#279;s tik šmaukšt ir nusmuko! Ponnas baisiausiai supyk&#281;s &#279;m&#279; šaukti: - visai sunervino tos "oro linijos"! Tai užsisekite diržus, tai atsisekite!
Šuolis
Iššoko žmogus pirm&#261; kart&#261; su parašiutu. Krenta ir kalba per šalme &#303;taisyt&#261; racij&#261;: - Koks nuostabus laisv&#279;s ir skrydžio poj&#363;tis! Kokie nuostab&#363;s vaizdai! O žmon&#279;s apa&#269;ioje kokie mažy&#269;iai, lyg skruzd&#279;lyt&#279;s! Staiga ausin&#279;se pasigirsta šuoli&#371; instruktoriaus balsas: - Trauk parašiuto žied&#261; idiote! Ten ir yra skruzd&#279;l&#279;s!
L&#279;ktuv&#371; varžybos
Susilažino rus&#371; lak&#363;nai su amerikie&#269;iais, kuris l&#279;ktuvas greitesnis, ar AN-2, ar F-16. Pakilo abudu. Rusai ras, užmet&#279; virv&#281; ant amer. uodegos ir skrenda iš paskos. Amerikon&#371; lak&#363;nas šturmanui:- Nu paži&#363;r&#279;k, kaip jie ten. Tas paži&#363;ri ir sako, kad neatsilieka, davai viršgarsin&#303; greit&#303;. Nešasi viršgarsiniu grei&#269;iu, šturmanas v&#279;l pasiži&#363;ri ir sako: - Jie tik dabar šasi nuimin&#279;ja, davai forsaž&#261;. &#302;jungia forsaž&#261;, tas atsisuka ir "apakes" sako: - Kad jie tik dabar sparn&#371; geometrij&#261; kei&#269;ia!
Perka parašiut&#261;
Ateina &#269;iuk&#269;ia i AEROFLOT parduotuv&#281; ir sako:
- Nore&#269;iau pirkti parašiut&#261;.
- N&#279;r problem&#371;. Paima pardav&#279;jas parašiut&#261; ir moko &#269;iuk&#269;i&#261;, kaip su juo elgtis:
- Tai va, tu iššoki iš l&#279;ktuvo, patrauki žied&#261;, jeigu parašiutas neišsiskleidžia, patrauki va šit&#261; žied&#261;; na, o jeigu dar ir tas neišsiskleis, ateisi pas mus ir mes j&#303; tau pakeisime.
Iššoko
Skrenda &#269;iuk&#269;ia reisiniu l&#279;ktuvu virš tundros. Dirst pro iliuminatori&#371; - ogi ten jo jurta apa&#269;ioje! Žmona ana skalbia, vaikai laksto aplink... &#268;iuk&#269;ia nub&#279;go pas pilota ir sako:
- Klausyk, nagi, išleisk mane. Ten ana mano, namai.
- Tu k&#261;, durnas?- klausia pilotas.- &#268;ia l&#279;ktuvas, o ne taksi. Mes 2 km aukštyje! Kaip aš tave išleisiu!? - Nu, neišleidi, tai pats iššoksiu, - pasak&#279; &#269;iuk&#269;ia ir, atsidar&#281;s duris, dingo uz borto.
Po kurio laiko pilotas prisimin&#279; &#269;iuk&#269;i&#261; ir nusprend&#279; j&#303; susirasti. Na ir rado j&#303; ligonin&#279;je. Užeina &#303; palat&#261;, o tas subintuotas visas iki galvos, tik akys ir burna palikta.
- Nu, kaip, &#269;iuk&#269;ia, kas tau yra? - klausia pilotas.
- Eeeeee, nieko gero: abiej&#371; koj&#371; l&#363;žiai, abiej&#371; rank&#371; l&#363;žiai, stuburo l&#363;žis, šonkauli&#371; l&#363;žiai, sumušimai, &#303;dr&#279;skimai... ir dar: daktaras sak&#279;, kad JEI B&#362;T&#370; SMEGEN&#370;, tai b&#363;t&#371; ir smegen&#371; sutrenkimas...
Aeroplanas
Eina du &#269;iuk&#269;ios per taig&#261;, ži&#363;ri aukštyn ir mato - skrenda AEROPLANAS.
Vienas &#269;iuk&#269;ia sako kitam (protingu balsu):
-Ži&#363;r&#279;k, koks kietas paukštis skrenda: pernai 25 kartus &#303; j&#303; šoviau, kol žmog&#371; paleido...
&#268;iuk&#269;ia skrenda
Skrenda &#269;iuk&#269;ia l&#279;ktuvu, šalia jo s&#279;di moteris, o už jos - josios vyras. Vyras prašo, kad &#269;iuk&#269;ia pers&#279;st&#371; &#303; jo viet&#261;, nes jam esa ž&#363;tb&#363;t reikia pasikalb&#279;ti su žmona. &#268;iuk&#269;is n&#279; už k&#261; nesutinka - mol, tenai lango n&#279;ra (iliuminatoriaus ta prasme)...
Šalia stovinti stiuardes&#279; visk&#261; gird&#279;jo. Ji kažk&#261; šnipšteli &#269;iuk&#269;iui &#303; aus&#303;, ir tas greit pers&#279;da &#303; vyriškio viet&#261;. L&#279;ktuvui nusileidus, vyras klausia stiuardes&#279;s:
- K&#261; j&#363;s jam pasak&#279;t?
- Aš pasakiau, kad ši eil&#279; &#303; Vladivastok&#261; neskris...
blondin&#279;
S&#279;di blondin&#279; ir advokatas l&#279;ktuve. Advokatas si&#363;lo merginai sužaist paprast&#261; žaidim&#261; , kad neb&#363;t&#371; nuobodu. Blondin&#279; atsisako, - ji pavargo ir nori miegot. Advokatas reikalauja žaist:
- J&#363;s pamatysit, tai labai paprasta. Aš užduodu jums klausim&#261;, jei j&#363;s nežinot atsakymo, j&#363;s mokat man 5 $, ir atvirkš&#269;iai. Ji v&#279;l atsisako.
- Na, gerai, - sako advokatas. Pakeisim taisykles: jei aš nesugeb&#279;siu atsakyt &#303; j&#363;s&#371; klausim&#261;, aš moku jums 500 $, o jei atvirkš&#269;iai -j&#363;s man tik 5. Tada mergina sutinka. Advokatas klausia jos, kiek kilometr&#371; nuo žemes iki m&#279;nulio. Ji tyl&#279;dama ištraukia 5 $, atiduoda jam ir savo ruožtu klausia:
- Kas pakyla &#303; kaln&#261; ant trij&#371; koj&#371;, o atgal nusileidžia ant keturi&#371; koj&#371;?
Advokatas ilgai galvoja, ima savo notebuk&#261;, bando surast kažk&#261; naudingo internete, v&#279;liau skambina draugams, - viskas veltui. Po dviej&#371; valand&#371; žadina blondin&#281; ir atiduoda jai 500 $. Ji juos paima ir v&#279;l &#303;sitaiso miegot. Jis j&#261; išjudina ir klausia:
- Tai koks atsakymas?
Ji tyl&#279;dama paima savo rankinuk&#261;, atiduoda 5 $ advokatui ir užmiega.
Kas yra kas?
L&#279;ktuvo vadas su stiuardese Londono viešbutyje. Administratorius:
-Jeigu ne&#303;rodysite, kad tai j&#363;s&#371; žmona, negal&#279;siu apgyvendinti j&#363;s&#371; kartu.
-Jeigu j&#363;s &#303;rodysite, kad ji NE mano žmona, aš jums b&#363;siu d&#279;kingas vis&#261; gyvenim&#261;!
Skrydis l&#279;ktuvu
Skrenda l&#279;ktuvu nelaimingas zmogus ir sako kitam,- aš kai skrendu l&#279;ktuvu, jis vis&#261; laik&#261; krenta, kai plaukiu laivu jis sk&#281;sta.Tada praneša l&#279;ktuvo pilotas: pasimkite valtis ir švilpukus rykliams baidyti,nes l&#279;ktuvas krenta. O keleivis sako: man kaip vis&#261; laik&#261; paklius kiaura valtis ir kur&#269;ias ryklys.
Senukas
Skrenda l&#279;ktuvas iš Los Andželo &#303; New York&#261;, pusiaukel&#279;j senis prieina prie dur&#371; ir ruošiasi jas atidaryti, stiuardes&#279; klausia: - k&#261; j&#363;s &#269;ia darote ?-senis atsako: -tai mano s&#363;nus &#269;ikagoje gyvena.
Du parašiutininkai
Iššoko du parašiutininkai iš l&#279;ktuvo ir krenta žemyn.Vienas sako kitam:
-Gal jau skleidžiam parašiutus, nes 100 metr&#371; beliko iki žem&#279;s?
-Ne , dar palaukiam.
Po kiek laiko vienas sako:
-Skleidžiam parašiutus , jau 50 metr&#371; beliko!
-Dar ne...
Po kiek laiko ...
-Skleidžiam parašiutus jau tik 3 metrai beliko!!!!!
-Kam &#269;ia skleist vistiek tik 3 metrai beliko...
Pabezd&#279;jo...
Skrenda l&#279;ktuve rusas, lenkas i lietuvis.Visi gr&#303;žta iš Amerikos, ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.