peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


queen-of-hearts.peperonity.net

Notiunii India

ROMANA
India are o suprafaţă de 3.287.590 km² şi o populaţie de 846.302.688 locuitori. Densitatea este de 247 locuitori/km². Capitala Indiei este Delhi cu o populaţie de 8.375.188 locuitori. Cel mai mare oraş din India este Calcutta cu o populaţie de 10.916.272 locuitori. Limbi oficiale sunt hindi şi engleza. Moneda oficială este rupie(1 rupie = 100 paisa).. Produsul intern brut este de 450.493.000.000 dolari SUA. Forma de stat este republică federală.

Munţii Himalaya din nord ocupă circa 15% din suprafaţa ţării. Sunt cei mai înalţi munţi din lume, atingând peste 7.000 m. La sud de munţii Himalaya se întinde marea depresiune de la Deşertul Thar din vest, până în Bangladesh în est, în principal constând din valea fluviului Gange. Aceasta ocupă 45% din suprafaţa ţării şi are 4.000 km de la vest la est şi 350 km din nord spre sud. Sudul Indiei este o peninsulă imensă ocupată de Podişul Deccan. În marginea nordică sunt munţii Vindhza, spre vest munţii Gaţii de Vest, cu înălţimea medie de 1.200 m. Înălţimea medie a muntiilor Gaţii de est este pe jumătate atâta.

Clima musonică a Indiei are patru anotimpuri: în decembrie-martie anotimpul răcoros, secetos; în aprilie –mai anotimpul cel mai călduros; în iunie-septembrie anotimpul umed, când vântul bate din sud şi aduce peste 90% din precipitaţiile din India. Între octombrie-noiembrie este anotimpul musonului în retragere. Cantitatea totală de precipitaţii variază între 1.143 cm şi doar 10 cm în Deşertul Thar. La Madra , în sud, temperaturile medii sunt 24 C în ianuarie şi 30 C în iunie, iar cantitatea totală de precipitaţii 125 cm. Pentru Bombaz cifrele sunt 24 C, 29 C şi 180cm, iar pentru Delhi 14 C, 33 C şi 63 cm.

India este a doua cea mai populată ţară din lume. 84% sunt hinduşi, 11% sunt musulmani, 3% sunt creştini şi 2% sunt sikh. Engleza este folosită ca limbă oficială. Hindusa este vorbită de circa 30% din populaţie. Alte limbi sunt bengaleya, marathi, telugu şi urdu. India este o naţiune agricola şi 73% din populaţia totală trăieşte în regiuni rurale.

India, deşi agricolă, nu a devenit independentă din punct de vedere al hranei. Producţia de alimente este în creştere, dar nu la fel ca şi populaţia, iar rata mortalităţii a scăzut datorită îmbunătăţirii ingrijirii medicale. S-a încercat încurajarea controlului naşterilor, dar rata natalităţii este tot în jur de 28 la mie. Secetele şi inundaţiile frecvente provoacă daune recoltelor.

Iuta, ceaiul, bumbacul, tutunul, trestia de zahăr, arahidele, cafeaua , dudele, nucile de cocos, cauciucul şi opiul sunt culturi importate pentru comerţ. Dudele se cultivă pentru viermii de mătase, India fiind al doilea mare producător de mătase din lume, India este al patrulea mare producător de cafea, cel mai mare cultivator de ceai, în special în dealurile Assam, Kerela şi Tamil Nadu. Bumbacul se produce în cantităţi mari pe solurile vulcanice bogate spre interior de Bombaz. Două treimi din stocurile de iută din lume se cultivă în delta Gangelui. 70% din forţă de muncă lucrează în agricultură şi 57% din suprafaţa ţării este cultivată. O treime din aceasta este folosită pentru orez(60 de milioane de tone). Ca importanţă urmează grâul. Meiul este important în regiunile mai secetoase, unde precipitaţiile nu depăşesc 50 cm. Utilizarea tot mai largă a tehnicilor moderne de agricultură şi introducerea unorseminţe de calitate bună şi foarte productive în anii ’80 au avut ca rezultat faptul că India a devenit independentă din punct de vedere al cerealelor cultivate pentru hrană.

Doar 23% din suprafaţa ţării este acum împădurită, deoarece cea mai mare parte a pădurilor a fost defrişată pentru a crea mai mult teren agricol. Există păduri ocrotite aflate sub controlul guvernului, folosite pentru extracţie regulată de cherestea sau pentru protecţia rezervelor de apă. Din pădurile din Mysore se obţine tec, iar din pădurile de la poalele munţiilor Himalaya se obţine lemn de esenţă moale. În unele locuri este important pescuitul în apele din interior, dar pescuitul de coastă aduce două treimi din captura totală de 4,1 milioane de tone.
ENGLISH
ndia has an area of ​​3,287,590 km ² and a population of 846,302,688 people. Density is 247 inhabitants / km ². Delhi is capital of India with a population of 8,375,188 inhabitants. The largest city in India is Calcutta with a population of 10,916,272 inhabitants. Official languages ​​are Hindi and English. The official currency is the Rupee (1 Rupee = 100 paisa) .. GDP is U.S. $ 450,493,000,000. Form of government is a federal republic.

Himalayas in the north occupy about 15% of the country. They are the highest mountains in the world, reaching over 7,000 m south of the Himalayas stretching from the Great Depression Thar Desert in the west to Bangladesh in the east, mainly consisting of the Ganges valley. It occupies 45% of the country and has 4000 km from west to east and 350 km from north to south. Southern India is a vast peninsula occupied by the Deccan Plateau. On the northern edge are Vindhza mountains, mountains west Western cooking, with an average height of 1,200 m average height of the Mountains Eastern cooking is half as.

India's monsoon climate has four seasons: the cool season from December to March, dry, in April-May the warmest season, the wet season from June to September when the south wind blows and brings over 90% of the rainfall in India. From October to November is the monsoon season retreat. The amount of precipitation varies between 1,143 cm and 10 cm in the Thar Desert. La Madre south, average temperatures are 24 C in January and 30 C in June, and the total amount of rainfall 125 cm. For Bombaz figures are 24 C, 29 C and 180 cm, and the Delhi 14 C, 33 C and 63 cm.

India is the second most populous country in the world. 84% are Hindu, 11% Muslim, 3% are Christians and 2% are Sikhs. English is the official language. Hindi is spoken by 30% of the population. Other languages ​​are bengaleya, Marathi, Telugu and Urdu. India is an agricultural nation and 73% of the total population lives in rural areas.

India, while zone, it has become independent in terms of the feed. Food production is increasing, but not as much as the population and the death rate due to improved medical care. Tried to encourage birth control, but the birth rate is still around 28 per thousand. Causing frequent droughts and floods damage crops.

Jute, tea, cotton, tobacco, sugar cane, peanuts, coffee, mulberries, coconuts, rubber and opium are important crops for trade. Dude is cultivated for silkworms, India is the second largest producer of silk in the world, India is the fourth largest producer of coffee, the largest grower of tea, especially in the hills of Assam, Kerela and Tamil Nadu. Cotton is produced in large quantities on the rich volcanic soils Bombaz inwards. Two thirds of the world's stocks of jute grown in the Ganges delta. 70% of the labor force engaged in agriculture and 57% of the country is cultivated. A third of this is used for rice (60 million tons). As important is wheat. Millet is important in arid regions, where rainfall does not exceed 50 cm. The increasing use of modern farming techniques and the introduction unorseminţe good quality and very productive in the 80s resulted in the fact that India became independent in terms of grain grown for food.

Only 23% of the country is now forested, as most of the forests were cleared to create more agricultural land. There protected forests under government control, used for regular extraction of timber or for the protection of water supplies. From the teak forests of Mysore is obtained, and the forests at the foot of the Himalayas to obtain softwood. In some places it is important fisheries in waters within, but inshore fishing brings two thirds of the total catch of 4.1 million tonnes.
HINDI
Bhārata 3287590 kimī kā kṣētra ² aura 846,302,688 lōgōṁ kī ābādī hai. Ghanatva 247 nivāsiyōṁ/ kimī ² hai. Dillī 8375188 nivāsiyōṁ kī ābādī kē sātha bhārata kī rājadhānī hai. Bhārata mēṁ sabasē baṛā śahara 10916272 nivāsiyōṁ kī janasaṅkhyā kē sātha kōlakātā hai. Rājabhāṣā hindī aura aṅgrējī mēṁ haiṁ. Sarakārī mudrā rupayā (1 rupayā = 100 paisā) hai.. Sakala gharēlū utpāda amērikā $ 450493000000 hai. Sarakāra kā parcā ēka saṅghīya gaṇatantra hai.

Uttara mēṁ himālaya dēśa kē bārē mēṁ 15% para kabjā. Vē mukhya rūpa sē gaṅgā nadī ghāṭī sē milakara, pūrva mēṁ bāṅglādēśa kō paścima mēṁ grēṭa ḍiprēśana sē thāra rēgistāna khīn̄ca himālaya kī 7,000 mīṭara dakṣiṇa sē adhika taka pahun̄ca gayā hai, jō viśva mēṁ sabasē jyādā pahāṛa haiṁ. Yaha dēśa kē 45% para hai aura paścima sē pūrva aura uttara sē dakṣiṇa taka 350 kimī kē li'ē 4000 kimī hai. Dakṣiṇa bhārata dakkana kē paṭhāra kē kabjē mēṁ ēka viśāla prāyadvīpa hai. Uttarī kinārē para pahāṛōṁ pūrvī khānā pakānē kē 1,200 mīṭara kī ausata ūn̄cā'ī kē ēka ausata ūn̄cā'ī kē sātha Vindhza pahāṛōṁ, pahāṛōṁ paścima paścimī pāka kalā, kē rūpa mēṁ ādhā hai.

Jūna sē sitambara taka apraila sē ma'ī mēṁ disambara sē mārca taka śānta mausama, ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.