peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


raivis171.peperonity.net

[N][a][R][k][o][t][i][X]

Narkotikai:
<Amfetaminai>
<Krekas>
<Kokainas>
<Extasy>
<Uostalai>
<Haliucinogenai>
<Trakvijantai>
<Opiatai>
<Kanapes>
---------->
NARKOTIKAI - tai organines ar neorganines kilmes vaistine medþiaga, vartojama gryna ar kaip sudetine preparatu dalis . Toks narkotiku apibreþimas pateikiamas þodyne , taciau jis dar ne visas. Narkotikai vadinama chemine medþiaga , veikianti jusu organizma , galinti keisti nuotaika, elgesi, klausos ir regos pojucius bei kitus jutimus. Medþiaga paprasta, bet jos poveikis tikrai nepaprastas !

Tai kas tada yra narkotikai ? Kas jums pirmiausia ateina i galva, kai pagalvojate apie narkotikus ? Heroinas, kokainas, kanapes, ´ Ecstasy´ ? Narkotiku yra ivairiausiu pavidalu, formu ir spalvu. Ju tokia daugybe, o kai kuriu net neitartumet, kad tai narkotikai . Pavyzdþiui, namu vaistineleje pilna narkotiniu medþiagu : aspirinas ir paracetamolis, mikstura nuo kosulio ir vaistai nuo perðalimo. Net kavos ar arbatos puodelyje yra narkotiniu medziagu - kofeino , stimuliuojancio nervu sistema, kad jaustumetes þvalesni ir energingesni. Alkocholis ir tabakas taip pat yra narkotikai.

Medþiagos, kurias vadintumete tikrais narkotikais - heroina, kokaina ir ´ Ecstasy´ - labai skirtingos . Laikydami ar vartodami tokius narkotikus , paþeisite istatyma, galite net mirti . Prie tokiu medþiagu galite priprasti ir be ju negalesite normaliai jaustis . Jus gali isukti uþdaras ratas : isigyjate narkotiku , vartojate , valandele geros ( ar blogos ) savijautos , pristingate narkotiku , vel perkate ir ðitaip be galo . Narkotikai brangus , daþnai pinigu jiems tenka prasimanyti nusikalstamais budais. Jus rizikuojate dar ir todel , kad niekada negalite þinoti , kaip tam tikras narkotikas paveiks. Yra þmoniu , kuriems pakanka vieno karto. Mirusieji negali kalbeti. Liudna, bet, deja, taip yra .

´ Po kiek laiko ( gana greit ) jums jau reikes narkotiku , kad jaustumetes normaliai. Toliau normaliai savijautai narkotiku reikes vis daugiau ir daugiau.
---------->
Amfetaminai
ISTORIJA:
Amfetaminai - sintetiniai stimuliantai, anksciau juos skirdavo norintiems sulieseti ir nuo depresijos. Ðiuo metu gydytojai juos iðraðo retai ir tik ypatingais atvejais. Antrojo pasaulinio karo bei karo Vietname metu ju duodavo kareiviams, kad butu arðesni. Ðiuo metu ne gydymo tikslams skirti amfetaminai gaminami nalegaliose laboratorijose.

KAIP ATRODO :
Daþniausiai vartojamas amfetamino sulfatas. Tai pilkðvai balti milteliai, parduodami maþais popieriaus vokeliais ar polietileniniais maiðeliais. Taciau tai, ka jums siulo kaip amfetamino sulfata, ið tikruju yra 3-5% amfetamino sulfato ir kitu madþiagu, pvz., paracetamolio, kofeino ir sodos, miðinys.

VARTOJIMAS:
Vienas ið vartojimo budu - sumaiðyti su vandeniu ar gaivinanciais gerimais ir iðgerti. Ju galima itraukti pro nosi arba sumaiðyti su vandeniu ir susiðvirkðti.

POVEIKIS:
Nuo ju ilgai nenori miegoti ir valgyti. Jie stimuliuoja nervu sistema, greitina ðirdies veikla ir kvepavima. Vartotojai jauciasi labai energingi, labai þvalus ir labai susijaudine.

PAVOJUS, ÐALUTINIS POVEIKIS:
Kai po 3-4 val. narkotiku poveikis baigiasi, galite pasijusti labai pavarge, alkani ir prislegti. Po energijos antpludþio reikes poros dienu slogiai nuotaikai nugaleti. Nuotaika svyruoja nuo pasitikejimo savimi ir dþiaugsmo iki nerimo ir dirglumo. Galite jausti ir paranoja. Ilgai vartojant amfetaminus, gali buti paþeidþiamos kraujagysles. Ima ðlubuoti ðirdis, sumaþeja atsparumas ligoms, o paranoja gali tapti psichine liga.
----------> <Krekas>
ISTORIJA:
Krekas - tai greiciau vaikiancio kokaino atmaina. Jis maiðomas su vandeniu ir cheminemis medþiagomis, pvz., amoniako ar kepimo milteliais, po to vanduo iðgarinamas. Gauta kieta medþiaga kaitinama ir gali buti rukoma. Krekas taip vadinamas todel, kad rukant spraksi (crackle - sprageti, traðketi).

KAIP ATRODO:
Krekas parduodamas gelsvais vaðkingais trupineliais - ´dozemis´. Dar esti baltu granuliu pavidalo kreko, panaðaus i pieno miltelius. Dozes susukamos i popieriu ar i lipnia plevele.

VARTOJIMAS:
Doze sukemðama i vamzdeli, uþdegama, o garai ikvepiami. Arba dedama ant metalinio tinklelio virð ugnies, ir garai ikvepiami pro vamzdeli ar buteli be dugno.

POVEIKIS:
Krekas ima veikti per kelias sekundes, tiksliau - per 10 sekundþiu narkotikas pasiekia smegenis. Vartotoja uþplusta neapsakomo malonumo ir susijaudinimo banga, trunkanti apie 10 minuciu. Po to prasideda blogumas, ne kiek ne maþesnis. Þmogu gali apimti neviltis ar agresyvumas - taip nori dar vienos kreko dozes.

PAVOJUS, ÐALUTINIS POVEIKIS:
Troðkimui negalite atsispirti, jums reikia dar, malonumas didesnis, bet ir prablaivejimas sunkesnis. Ka darote ? Didinate doze ... Tai uþdaras ratas - svaigulys - kritimas, svaigulys - kritimas. Prie kreko labai greitai priprantama, nes pojuciai po ekstazes labai nemalonus. Kai kurie griebiasi kitu narkotiku, pvz., heroino. Reguliariai vartojantys kreka tampa umus, irzlus, uþsidare, nesivaldo, praranda savigarba, daro nusikaltimus, kad gautu pinigu sumoketi uþ narkotikus.
----------->
<Kokainas>
ISTORIJA:
Kokainas gaunamas ið kokamedþio, augancio Pietu Amerikos kalnuose, lapu. 1855 m. buvo sukurta kokaino iðtraukimo ið lapu technologija. Kokainas greitai iðpopuliarejo Europoje kaip tonizuojamoji ir stimuliuojamoji priemone. Ið jo net buvo pagamintas gerimas ´Andþelo Mariano tonizuojamuoju vynu´. Medicinoje buvo vartojamas kaip vietines nejautros priemone. Aðtuntame deðimtmetyje jis iðpopuliarejo tarp turtinguju , nes yra labai barngus.

KAIP ATRODO:
Kokainas gatveje parduodamas baltu spindinciu kristaleliu pavidalu.
VARTOJIMAS:
Retais atvejais kokainas ðvirkðciamas i vena, kartais rukomas ar itrinamas i dantenas. Daþniausiai uostomas ar itraukiamas giliai i nosi. Uþberiama milteliu ant veidrodþio ir skutimosi peiliuku sustumiamas i plona linija. Po to traukiamas pro kokteiliu ðiaudeli.

POVEIKIS:
Kokainas - stiprus nervu sistemos stimuliantas, panaðus i amfetaminus. Vartotojas jauciasi puikiai - stiprus , energingas, pasaulio vieðpats. Taciau poveikis trunka neilgai (apie 30min.). Netrukus reikia jau didesnes dozes , kad þmogus nugaletu uþpludusi nuovargi ir depresija. Ir taip toliau ...

PAVOJUS, ÐALUTINIS POVEIKIS:
Prie kokaino greitai priprantama psichologiðkai - poreikis gerai jaustis nepakeliamas. Taciau pasitaiko, kad daug ir daþnai kokaina vartojantys þmones jaucia stipru nerima, juos kankina nemiga, persekiojimo manija, jie jauciasi iðseke ir liguisti. Itraukiamas i nosi kokainas gali pazþisti nosies gleivine ir sukelti kraujavima. Kokaino miðinys su heroinu dar pavojingesnis. Ji vartojant galima priprasti iðkart prie dvieju narkotiku arba dar blogiau - mirti.
---------->
<Extasy>
ISTORIJA:
Populiariausias ðokiu narkotikas ´Ecstazy´, atrastas 1912 m., buvo vartojamas apetitui slopinti. Devintame desimtmetyje jis paskelbtas nelegaliu. Ispejame: kad ir kiek smagumo jis duotu, ´Ecstazy´ istatimiðkai yra A tipo nelegalus narkotikas , toks pat kaip heroinas.

KAIP ATRODO:
Daþniausiai pasitaiko rudu ar baltu tableciu arba spalvotu kapsuliu ´Ecstazy´. Ju buna ivairiu dydþiu ir formu arba ruðiu - gelyciu, ðirdeliu ar dar kokios nors formos.Niekada neþinai, kokia tabletes sudetis. Tabletes daþnai sugrudamos ir i jas pridedama kitu narkotiku pvz., heroino. Ðalutinis poveikis gali buti LABAI nemalonus.

VARTOJIMAS:
Poveikis pajuntamas po 20 min., trunka kelias valandas.
POVEIKIS:
´Ecstazy´ - stimuliuojantis narkotikas, panaðiai kaip amfetaminas, jis stiprina pojucius, bet nesukelia haliucinaciju kaip LSD.
´Ecstazy´ padeda atsikratyti barjeru ir drovumo, suteikia ramybes ir palankumo þmonems jausma. Todel ji tokia populiari ðokiu vakareliuose.

PAVOJUS, ÐALUTINIS POVEIKIS:
Problemu atsiranda iðgerus ´Ecstazy´ ir pradejus ðokti. Darosi vis karðciau. Laikas atsivesinti... ´Ecstazy´ kelia kuno temperatura. Kai kurie ðokejai netenka keliu litru skysciu per nakti. Jei taip atsitiko tau, turi iðgerti maþiausiai 400 g. skyscio kas valanda ( tinka vanduo ). Atminkite gerdami vandeni sustabdysite dehidracija, bet ne ´Ecstazy´poveiki organizmui: padidejusi spaudima, staigu prakaitavima ar inkstu veiklos suletejima. Todel patartina pakramtyti suriu traðkuciu ar iðgerti vaisiu sulciu organizmo mineraliniu medþiagu pusiausvyrai palaikyti .

NEGERKITE ALKOHOLIO - neteksite dar daugiau skysciu.
----------->
<Uostalai>
ISTORIJA:
Daug medþiagu garuoja sukeldamos intoksikacija (apsinuodyjima). Karalienes Viktorijos laikais medicinos studentai rengdavo eterio uostymo vakarelius , azoto oksida medicinos studentai labiausiai mego ðio ðimtmecio pradþioje. Musu laikais uostomosios medþiagos skiedikliu ir kitu kasdieniniu gaminiu pavidalu naudojamos buityje. Geriausiai þinomos : klijai, aerozolis, dujos, degalai. Klijus pradeta uostyti ðeðtame deðimtmetyje JAV. Aðtuntame deðimtmetyje JAV ðis iprotis labai paplito . Daþniausiai klijus uosto 12 - 16 metu paaugliai , savaime suprantama , ne visi ! Taciau pasitaiko klijus uostanciu net ir septynmeciu vaiku . Vyresni paaugliai renkasi kitus dalykus pvz., alkoholi .

KAIP ATRODO:
Uostomos tokios medþiagos : klijai , daþai , nagu lako valiklis , skystis spauzdinimo klaidoms taisyti, sausojo valymo skystis , aerozoliai.
PAVOJAI , ÐALUTINIS POVEIKIS:
Uþsismauke polietilenini maiðeli ant galvos, rizikuojate uþdusti. Galite nesuvokti pavojaus ir nepastebeti , kad einate per judria gatve . Prarade samone , galite uþspringti savo vemalais .
Profesionaliems uostytojams apie nosi ir burna iðberia , nusilpsta atmintis . Bet, atsisakius iprocio savijauta gali pagereti . Laikui begant , organizmas pripranta prie uostalu dozes , todel ju reikia vis daugiau ir daugiau . Ilgai uostant visam laikui paþeidþiamos smegenys , inkstai ir kepenys.
------------>
<Haliucinogenai>
KAS TAI:
Haliucinogenai - Tai narkotikai , veikiantys prota . Pavartojes ju þmogus mato ir girdi realiai neegzistuojancius daiktus ir garsus. Ju yra dvieju ruðiu: LSD ir haliucinogeniniai grybai. Daþniausiai vartojamas haliucinogenas yra LSD.

ISTORIJA:
LSD ( lizeldines rugðties dietilamidas ) pirma karta pagamino ðveicaru chemikas Alebertas Hofmanas 1938 m. 1943 m. jis nurijo truputeli miðinio, ir prasidejo pirmoji lizergines rugðties svaiginanti ´kelione´ . Hofmanas apraðe savo ispudþius knygoje: ´tarsi sapnuoji ... vaizdai ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.