peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


rapsite.peperonity.net

* apie breika (lt) *

Breikas1986 metais per tuometines Centrines televizijos laida ´Rytinis pastas´ retkarciais matydavau Egidiju Sipaviciu, kuris, akis paslepias po siaurais akiniais nuo saules, imituodavo robota ir dainuodavo ´Breikas valdo mus lyg masinas´. Po dvylikos metu kazku
Zodziai: Simas Traskutis
Foto: Juozas Duda
Publikuota ORE 2000 #10

Paziurekite specialia ORE break fotosesija.


Bronkso kvartalo vaikinu sokis

Kaip ir kur gimë breikas? Neþinia. Viena aiðku, kalti amerikieèiai. Vieni ðaltiniai pasakoja, kad kaþkà panaðaus á kai kuriuos breiko judesius jau 3-ame deðimtmetyje iðdarinëjo amerikieèiø jûreiviai, kurie, ákalæ romo, nevengdavo pastraksëti denyje. Kiti sako, kad breiko ðaknø reikia ieðkoti gerokai vëliau, ðeðtajame deðimtmetyje iðpopuliarëjusiame ðokyje ´Good Foot´ (ðokio pavadinimui didþiulæ reikðmæ turëjo tokio paèio pavadinimo Jameso Browno, uþsukdavusio nerealius ðokius scenoje ir ðalia jos, plokðtelë). Tai turëjo atrodyti maþdaug taip - ðokëjai bando savo kojas lenkti per kelius ir þengti þingsná sulig kiekvienu bûgnininko trinktelëjimu á ´solinukà´. Ðiandien tai atrodytø gana juokinga, taèiau ir dabar hauso vakarëliuose galima pamatyti þmoniø, kurie ðoka bûtent ´Good Foot´ principu - pasiduodami uþburianèiai hauso ritmo monotonijai, su kiekvienu dûþiu lenkia kojas á ðalis ir dar kartu þengia þingsnelá á ðalá arba prieká. O dabar pabandykite taip ´palinksëti´ ir paþingsniuoti per dþiazuojanèio bûgnininko improvizacijà. Kà, ne taip lengva, kaip atrodë ið pradþiø?

Aisku, garsiojo Niujorko Bronkso kvartalo juodukai nenustygo vietoje ir eme sokiu aikstelese ar tiesiog gatvese bandyti naujus triukus. Apie septyniasdesimtuosius ´kietumo´ virsune buvo laikomas triukas, kai sokejas staigiai nukrisdavo ant nugaros ir tuoj

Nezinia, kokia kryptimi butu pasukes breiko vystimasis (gal butu tapes dar viena kung fu atmaina?), jei ne keliu puertorikieciu gauja ROCK STEADY CREW, kurie breika paverte akrobatikos sou. Legendos byloja, kad garsiausia breiko gauja gime apie 1977 metus

Gatveje gimusi soki labai ispopuliarino filmai. Nors pirmieji meginimai iamzinti breika kino juostose Wild Styles ir Style Wars nebuvo sekmingi, netrukus pasirodæs Flashdance tapo pacia geriausia breiko reklama. Jaunoji karta dar labiau susizavejo ´lauzyt

O tuo metu Lietuvoje…

Jei jau paminëjau BEAT STREET, turbût supratote, kur lenkiu? Taip, neblogai prasisukus aukðèiau minëtiems filmams, po breiko kojomis puolë ir Europa. Tiksliai nëra þinoma, kada Vokietijoje, Prancûzijoje ir Anglijoje vietiniai B-Boys pradëjo suktis ant nugarø bei galvø ar ðokti plastiðkàjá Electric Boogie, taèiau jau 1985 metais, kartu su riedlentëmis á Lietuvà ásiverþë ir breikas. Vienas pirmøjø Lietuvos breikeriø Algirdas Lopeta, dabar jau ákopæs á ketvirtàjá deðimtmetá, negali nesiðypsoti, prisiminæs Lietuvos breikeriø pradþià. Pasirodo, atsitiktinai gautuose ir pamatytuose videofilmuose ar videoklipuose (dël videokasetës su Beatstreet ar Breaking áraðu pirmieji Lietuvos breikeriai galëjo pasiryþti net asfaltà dantimis grauþti) pamatæ vienà kità judesá ir triukà, tuoj pat mëgindavo já atkartoti, kurti savo, paprastesnius variantus. 1986-1988 metai - breiko aukso amþius visoje tuometinëje Sovietø Sàjungoje. Taèiau tik Lietuva galëjo pasigirti trejus metus ið eilës vykusiu prestiþiniu breiko festivaliu ´Papûga´. Palangoje vykdavæs festivalis priviliodavo gausybæ ðokëjø ið visos Sovietø Sàjungos, ðimtà kartø daugiau smalsuoliø ir nemaþas milicijos pajëgas. Juk tuo metu ´banankes´ vilkintis, baltus sportinius batelius avintis ir siaurais akiniais nuo saulës pasidabinæs jaunimas kartu su pankais, hipiais ir metalistais buvo taip teisëtvarkos pareigûnø nemylimi ´neformalai´. O ´Papûga´ klestëjo! Net dabar, prabëgus 12 metø, Maskvos breiko veteranai, kalbëdamiesi su þurnalistais, puikiai prisimena savo pirmuosius pasirodymus ´Papûgoje´ - Palangoje, Lietuvoje. Tuo metu neblogai breiko judesius ávaldæ ðokëjai galëdavo ir uþsidirbti - restoranø administratoriai mielai sutikdavo breiko ðokëjus. Nors ir ´nuslinkæs´ á restoranus, patekæs á televizijà (ar jau pamirðot kaunieèio A.Stravinsko grupës efektingus pasirodymus Lietuvos televizijos proþektoriø ðviesoje?), breikas ir èia, Lietuvoje iðlaikë gatvës prigimtá. Kartais sostinës gyventojai galëdavo iðvysti neáprastà reginá - keliolikos jaunuoliø kolona, eidama gatve, iðdarinëja ávairiausius breiko ´bajerius´.

Antroji populiarumo banga

Lietuvoje breiko mada uþgeso lygiai taip pat greitai, kaip ir prasidëjo - per metus. 1989 metais pirmoji breikeriø karta iðëjo tarnauti á armijà, jaunieji ðokëjai liko be treneriø. Prieðingai negu Europoje ar Amerikoje, kur, nors breiko populiarumas taip pat buvo nuslûgæs, bet jis buvo ðokamas visada, Lietuvoje breikas atgimë tik beveik po deðimties metø. Taèiau jo atgimimas ávyko staiga ir aprëpë beveik visus Lietuvos regionus - Klaipëdà, Vilniø, Kaunà, Ðiaulius, Visaginà, Maþeikius, kitus miestelius. Pasak Dainiaus Þebrausko-Skurdzëliuko, vieno ið nedaugelio breiko mokytojø-instruktoriø, beveik kiekviename didesniame ar maþesniame miestelyje galima rasti 5-6 pavienius breiko entuziastus. Jau beveik dvejus metus egzistuojanèioje Skruzdëliuko ðokiø mokykloje Vilniuje breikas yra MoreThis page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.