peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


receptai2.peperonity.net

;*;*;Sentencijos;*;*;

Kas nepaþino meilës, tas tarsi negyveno.
---------------------
Meilë - vienintelë aistra, nepripaþástanti nei praeities, nei dabarties.
---------------------
Meilë parodo þmogui, koks jis turëtø bûti.
---------------------
Didþiausia laimë gyvenime - þinoti, kad esi mylimas.
---------------------
Meilë - nelyginant medis: ji iðauga pati, giliai suleidþia ðaknis á mûsø bûtybæ ir neretai þaliuoja ir þydi net mûsø ðirdies griuvësiuose.
---------------------
Visos aistros verèia mus klysti, bet paèias juokingiausias klaidas verèia daryti meilë.
---------------------
Nuo meilës yra visokiø vaistø, bet nëra në vieno patikimo.
---------------------
Meilë yra tada, kai nori kitam viskà atiduoti, o aistra, kai - nori viskà gauti.
---------------------
Meilë tramdo iðdidþias ðirdis, pasipûtëlius moko nuolaidumo, bet svarbiausia jos savybë - viskà taurinti ir kilninti.
---------------------
Nuoðirdþiai mylëti - vadinasi, pamirðti save.
---------------------
Protingiausias vyras tampa kvailiu, kai myli, tuðèiausia mergina pamilusi tampa protinga.
---------------------
Juk meilë - tai bent regimojo gyvenimo vienatinë prasmë. Nerasti jos - kaip ir to gyvenimo nustoti.
---------------------
Þmogus turi bûti stipresnis negu jo jausmas.
---------------------
Meilë suteikia kilnumo ir tiems, kuriems prigimtis jos nepadovanojo.
---------------------
Kaip meilë gyvenimui ið esmës yra tik mirties baimë, taip þmoniø siekimas bendrauti ið tikrøjø nëra tiesioginë reikmë: jos pagrindà sudaro ne meilë draugijai, o vienatvës baimë
---------------------
Didþiausia laimë gyvenime - þinoti, kad esi mylimas
---------------------
Vyras su bet kokia moterim gali bûti laimingas tol, kol jos nemyli
---------------------
Mylimoji - tarsi vyno butelis, þmona - kaip butelis, ið kurio vynas iðgertas
---------------------
Kas nepaþino meilës, tas tarsi negyveno
---------------------
Visos aistros verèia mus klysti, bet paèias juokingiausias klaidas verèia daryti meilë
---------------------
Jauni vyrai nori bûti iðtikimi, bet nebûna, seniai nori bûti neiðtikimi, bet negali
---------------------
Bûti nemylimam - tai nesëkmë. Nemylëti - ðtai nelaimë!
---------------------
Laikas atðaldo ir niekina maþà meilæ, taèiau didina ir stiprina didelæ, panaðiai kaip vëjas kad gesina þvakæ, bet ápuèia gaisro liepsnà
---------------------
Muzikos, kaip ir meilës, negalima paaiðkinti þodþiais - jà reikia jausti
---------------------
Nëra nuoðirdesnës meilës, nei meilë maistui
---------------------
Moterims pirmenybë! Bûkite dþentelmenai - leiskite joms pirmoms ásimylëti.
---------------------
Meilë susideda ið vienos sielos dviejuose kûnuose. Aristotelis
---------------------
Meilë nuteikia kaip Saulës spindulys po lietaus. Ðekspyras
---------------------
Meilë mus moko ne þavëtis vienas kitu, o abiem þiûrëti ta paèia kryptimi. Antuanas Saint-Exupery
---------------------
Geriau mylëti ir prarasti, nei visai nemylëti. Augustinas
---------------------
Uþ tai, kad þonës myli, gravitacija nëra kalta. Albertas Einðteinas
---------------------
Viskas, kà þinau apie meilæ yra tai, kad ji yra. Emily Dikenson.
---------------------
Manoji naktis tapo auðra - tavo dëka. Ibn Abbad
---------------------
Meilë regi ðirdimi ir todël sparnuoti meilës angliukai uþsimerkæ. Ðekspyras.
---------------------
Meilë parodo, kiek daug didþiø dalykø prarandama. Bet jei nemylite, tai visai nesvarbu, kas dar yra - visa to vis tiek nebus pakankama. Ann Landers
---------------------
Meilë yra nenumaldomas troðkimas bûti nenumaldomai trokðtamu. Roberas Frostas.
---------------------
Siekti meilës yra puiku, taèiau pavergti nepasiekiamà dar puikiau. Ðekspyras.
---------------------
Að stebiuos dþiaugsmuos panirus
Koks saldus tos meilës vaisius.
Meilës tëkmë niekada nebûna rami. Ðekspyras.
---------------------
Meiluþis, o ne meilë sudauþo tau ðirdá.
---------------------
Sunku bûti vienam, dar sunkiau - mylëti, taèiau sunkiausia - mylëti ir vël likti vieniðu.
---------------------
Tol nepajunti meilës, kol ji nepasitraukia.
---------------------
Sugundyk mano protà ir gausi kûnà. Atverk mano sielà ir bûsiu tavo amþinai.
---------------------
Sakoma, kad tikri draugai vaikðto susikibæ rankomis. Taèiau tikram draugui nereikia rankos, nes jis þino, kad ji visada bus ten.
---------------------
Kartais vienas turi mirti, kad kitas galëtø gyventi; likti vieniðas ir ðluostyti aðaras paþinæs dþiaugsmo skoná.
---------------------
Jei nori bûti mylimas - mylëk. Seneka.
---------------------
Atimkite ið mûsø meilæ ir þemë taps kapu. Robertas Brauningas.
---------------------
Meilë morali ir be vedybø, taèiau nëra moralu vedybos be meilës. Ellen Key.
---------------------
Meilës laiðkà raðai neþinodamas, kà jame pasakysi, o uþbaigi - neþinodamas, kà pasakei. Þanas Þakas Ruso
---------------------
Mylëti - tai regëti miraþus, kuriø nemato kiti. Francois Mauriac
---------------------
Svarbiausia meilëje - iðklausyti. Paulius Tilichas
---------------------
Nepatyrusi meilë sako: myliu, nes man tavæs reikia. Patyrusi meilë sako: reikia tavæs, nes myliu. Erichas Fromas
---------------------
Geriausia mylëti su protu. Taèiau beprotiðkai mylëti geriau nei nemylëti visai. Thacheray
---------------------
Didþiausias vyro trokðtamas dalykas ðiame pasaulyje yra moters ðirdis.
---------------------
Meilë nepriverèia suktis pasaulio. Ji tai, dël ko sukasi pasaulis. Franklinas Dþonsas
---------------------
Vienas þodis atsveria gyvenimà ir kanèias jame. Tas þodis - meilë. Sofoklis
---------------------
Meilë leidþia nubudus skrajoti sapnuose.
---------------------
Pirmàkart susitikus rûpëjo kaip tau patikti; tada, kaip priversti pamilti, o dabar - kaip neprarasti tavæs.
---------------------
Meilë akla, nes myli ðirdimi.
---------------------
Netekëk uþ to, su kuriuo norëtum gyventi. Tekëk uþ to, be kurio negali gyventi.
---------------------
Tu lieti kaip niekas kitas. Tavo prisilietimas - meilë.
---------------------
Meilë kaip roþë. Ji graþi, taèiau badosi. O skirtumas tas, kad meilë gali þydëti amþinai, o roþë - ne.
---------------------
Idealus groþis, þaviausia iðvaizda nieko neverta, jeigu tuo niekas nesiþavi
---------------------
Meilë - nuostabus netikrø pinigø dirbëjas, verèiantis ne tik variokus á auksà, bet ir auksà á variokus
---------------------
Meilës ávairovës ieðkojimas - bejëgiðkumo þenklas
---------------------
Mes laikome þmogumi tik tà, kurio siela mylëdama svajoja tiek pat apie dvasiná malonumà, kiek ir apie kûniðkà pasitenkinimà
---------------------
Ðirdis yra geriausias vadovas
---------------------
Nenaturaliausias ir apgaulingiausias jausmas - kad tave kaþkas myli.
---------------------
Ne visuomet mylime tuos, kurie þavisi mumis, bet, ne visuomet mylime tuos, kuriais patys þavimes.
---------------------
Greièiau pamilsime tuos, kuriø nekenèiame, negu tuos, kurie mus myli labiau, negu mes to norime.
---------------------
Isimylëjeliai nenuobodziauja bûdami kartu del to, kad jie visuomet kalba apie save.
---------------------
Kai mylime, daþnai abejojame tuo, kuo labiausiai tikime.
---------------------
Ir rûmai, ir stovyklos, ir miðkai paklusta meilei.
---------------------
Draugystë baigiasi ten, kur prasideda nepasitikejimas.
---------------------
Meilë - tai tai stiklas, kurá sudauþes nesugraþinsi.
---------------------
Maþiau myli tas, kuris þodþias gali iðreiksti visà savo jausmø stiprybæ.
---------------------
Meilë - tai duetas, kuris baigiasi solo arba trio
---------------------
Mylëti yra þmogiðka, taèiau ir mylëti reikia þmoniðkai.
---------------------
Mylëdamas þinok, kad yra neapykanta, neapkesdamas þinok, kad yra meile.
---------------------
Meilë - tai dviejø padaryta kvailystë.
---------------------
Þodis skaudesnis uz durklà, nes jis visuomet pataiko i paèià ðirdá.
---------------------

Sunku bûti vienam, dar sunkiau - mylëti, taèiau sunkiausia - mylëti ir vël likti vieniðu.
---------------------
Tol nepajunti meilës, kol ji nepasitraukia.
---------------------
Sugundyk mano protà ir gausi kûnà. Atverk mano sielà ir bûsiu tavo amþinai.
---------------------
Sakoma, kad tikri draugai vaikðto susikibæ rankomis. Taèiau tikram draugui nereikia rankos, nes jis þino, kad ji visada bus ten.
---------------------
Kartais vienas turi mirti, kad kitas galëtø gyventi; likti vieniðas ir ðluostyti aðaras paþinæs dþiaugsmo skoná.
---------------------
Jei nori bûti mylimas - mylëk. Seneka.
---------------------
Atimkite ið mûsø meilæ ir þemë taps kapu. Robertas Brauningas.
---------------------
Meilë morali ir be vedybø, taèiau nëra moralu vedybos be meilës. Ellen Key.
--------------------- ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.