peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


receptai2.peperonity.net

;*;*;Sentencijos2;*;*;

Sunku bûti vienam, dar sunkiau - mylëti, taèiau sunkiausia - mylëti ir vël likti vieniðu.
---------------------
Tol nepajunti meilës, kol ji nepasitraukia.
---------------------
Sugundyk mano protà ir gausi kûnà. Atverk mano sielà ir bûsiu tavo amþinai.
---------------------
Sakoma, kad tikri draugai vaikðto susikibæ rankomis. Taèiau tikram draugui nereikia rankos, nes jis þino, kad ji visada bus ten.
---------------------
Kartais vienas turi mirti, kad kitas galëtø gyventi; likti vieniðas ir ðluostyti aðaras paþinæs dþiaugsmo skoná.
---------------------
Jei nori bûti mylimas - mylëk. Seneka.
---------------------
Atimkite ið mûsø meilæ ir þemë taps kapu. Robertas Brauningas.
---------------------
Meilë morali ir be vedybø, taèiau nëra moralu vedybos be meilës. Ellen Key.
---------------------
Meilës laiðkà raðai neþinodamas, kà jame pasakysi, o uþbaigi - neþinodamas, kà pasakei. Þanas Þakas Ruso
---------------------
Mylëti - tai regëti miraþus, kuriø nemato kiti. Francois Mauriac
---------------------
Svarbiausia meilëje - iðklausyti. Paulius Tilichas
---------------------
Nepatyrusi meilë sako: myliu, nes man tavæs reikia. Patyrusi meilë sako: reikia tavæs, nes myliu. Erichas Fromas
---------------------
Geriausia mylëti su protu. Taèiau beprotiðkai mylëti geriau nei nemylëti visai. Thacheray
---------------------
Didþiausias vyro trokðtamas dalykas ðiame pasaulyje yra moters ðirdis.
---------------------
Meilë nepriverèia suktis pasaulio. Ji tai, dël ko sukasi pasaulis. Franklinas Dþonsas
---------------------
Vienas þodis atsveria gyvenimà ir kanèias jame. Tas þodis - meilë. Sofoklis
---------------------
Meilë leidþia nubudus skrajoti sapnuose.
---------------------
Pirmàkart susitikus rûpëjo kaip tau patikti; tada, kaip priversti pamilti, o dabar - kaip neprarasti tavæs.
---------------------
Meilë akla, nes myli ðirdimi.
---------------------
Netekëk uþ to, su kuriuo norëtum gyventi. Tekëk uþ to, be kurio negali gyventi.
---------------------
Tu lieti kaip niekas kitas. Tavo prisilietimas - meilë.
---------------------
Meilë kaip roþë. Ji graþi, taèiau badosi. O skirtumas tas, kad meilë gali þydëti amþinai, o roþë - ne.
---------------------
Idealus groþis, þaviausia iðvaizda nieko neverta, jeigu tuo niekas nesiþavi
---------------------
Meilë - nuostabus netikrø pinigø dirbëjas, verèiantis ne tik variokus á auksà, bet ir auksà á variokus
---------------------
Meilës ávairovës ieðkojimas - bejëgiðkumo þenklas
---------------------
Mes laikome þmogumi tik tà, kurio siela mylëdama svajoja tiek pat apie dvasiná malonumà, kiek ir apie kûniðkà pasitenkinimà
---------------------
Ðirdis yra geriausias vadovas
---------------------
Nenaturaliausias ir apgaulingiausias jausmas - kad tave kaþkas myli.
---------------------
Ne visuomet mylime tuos, kurie þavisi mumis, bet, ne visuomet mylime tuos, kuriais patys þavimes.
---------------------
Greièiau pamilsime tuos, kuriø nekenèiame, negu tuos, kurie mus myli labiau, negu mes to norime.
---------------------
Isimylëjeliai nenuobodziauja bûdami kartu del to, kad jie visuomet kalba apie save.
---------------------
Kai mylime, daþnai abejojame tuo, kuo labiausiai tikime.
---------------------
Ir rûmai, ir stovyklos, ir miðkai paklusta meilei.
---------------------
Draugystë baigiasi ten, kur prasideda nepasitikejimas.
---------------------
Meilë - tai tai stiklas, kurá sudauþes nesugraþinsi.
---------------------
Maþiau myli tas, kuris þodþias gali iðreiksti visà savo jausmø stiprybæ.
---------------------
Meilë - tai duetas, kuris baigiasi solo arba trio
---------------------
Mylëti yra þmogiðka, taèiau ir mylëti reikia þmoniðkai.
---------------------
Mylëdamas þinok, kad yra neapykanta, neapkesdamas þinok, kad yra meile.
---------------------
Meilë - tai dviejø padaryta kvailystë.
---------------------
Þodis skaudesnis uz durklà, nes jis visuomet pataiko i paèià ðirdá.
---------------------

Mergaitës drovingumas turi bûti toli nuo groþio.
---------------------
Ne þmogaus ieðkok þieduose, o þiedø þmoguje.
---------------------
Meilë yra poetø iðlepintas kûdikis.
---------------------
Gyvenimas sutaisytas taip gudriai, kad nemokant neapkesti, negalima nuoðirdþiai mylëti.
---------------------
Valstietës lûpos saldzios dievaþi, Nors ji ne ledi, bet vistiek graþi.
---------------------
Meilë neatleidþia nieko arba atleidþia viskà.
---------------------
Mylinèiam nëra baisesnës bausmës, kaip apkaltinimas, kad jis nemyli mylinèio þmogaus.
---------------------
Kai myli, lengvai tiki kitø meile.
---------------------
Mylëti leista visiems, tik nereikia jos griauti kitiems.
---------------------
Nereikia karðtai mylëti, Nereikia karðtai draugauti, Nes meilë nemoka gailëtis, Nes meilë
nemoka juokauti!!!
---------------------
Kerðydama ir mylëdama moteris esti barbariðkesnës uþ vyrà.
---------------------
Meile neprekiaujama prekyvietëse, ji nesvarstoma prekiautojo svarstyklëmis. Jos, kaip ir intelekto, vienatinis dþiaugsmas yra jausti, kad ji gyva.
---------------------
Meilës vertas kiekvienas, iðskyrus tà, kuris mano esàs jos vertas.
---------------------
Meilë - didþiausia paslaptis, kurios ieðkojo visi pasaulio iðminèiai.
---------------------
Moterys ásimyli nepataisomus kvailius, o palieka gerus iki ðleikðtulio.
---------------------
Meilë nëra viskas, taèiau be meilës viskas yra niekas.
---------------------
Meilë - ðviesus dalykas mëgstantis tamsà
---------------------
Atsargus meiluþis - ne meiluþis.
---------------------
Ðiandien gimiau að antrà kartà - Atëjo meilë pas mane.
---------------------
Nebûna meilei palankûs
Nei laikas, nei vieta!
---------------------
Að paþinau merginà, kurià mylët galëjau akimis.
---------------------
Kas gali bût pasaulyje graþiau negu jaunystës meilës sapnas.
---------------------
Galime dràsiai tvirtinti, kad joks didis kûrinys nebuvo sukurtas be aistros.
---------------------
Ðtai kà að meilindamasis patyriau:
Meilæ ne dovanai tu gauni, bet pelnai.
---------------------
Su meile þaisti nevalia.
---------------------
Net keista - ko tik neiðkreèia tie vyrai, o moterys juos laiko angelais...
---------------------
Meilë - tokia bûsena, kai esi laimingas todël, kad laimingas ir kitas.
---------------------
Pavasará jaunuolio mintys nejuèia vis meilës pusën krypsta.
---------------------
Meilæ patyræ, þino koks tai skausmas.
---------------------
Gyvenime kaip meilëje - sveikas protas stoja prieð, o sveiki instingtai uþ.
---------------------
Vienintelë gyvenime laimë - mylëti ir bûti mylimai.
---------------------
Að gyvenu pakankamai ilgai ir þinau, kad meilë kada nors baigiasi.
---------------------
Meilë gimsta....ið malonumo þiûrëti vienam á kità, ji minta pasimatymais, o subræsta tuomet, kai nebeámanoma iðsiskirti!
---------------------
Jokia þmoniðka bûtybë negali ásakinëti meilei.
---------------------
Ak, ðitaip mylëti, bûti mylimam ir taip apsirikti!
---------------------
Nëra pasaulyje þmogaus, kuriam pakaktø vaiko dëkingumo arba moters meilës.
---------------------
Meilë yra savæs dovanojimas.
---------------------
Esminë jø santuokos klaida: savo ilgalaikæ sutartá jie grindþia trumpalaikiu jausmu.
---------------------
Pragaras mieloji ponia, yra gyvenimas be meilës.
---------------------
Tegu nesiekia vyrai moters rankos, kol jos ðirdies nëra palenkæ.
---------------------
Meilë buvo ir yra mano valdovë, mano karalienë
---------------------
Þmogus laimingas arba nelaimingas savo jausmais.
---------------------
Jei tyli, tylëk ið meilës. Jei kalbi, kalbëk ið meilës. Priekaiðtauji - tik ið meilës. Uþjauti - uþjausk ið meilës.
---------------------

Meilë - sudëtingiausias instrumentas, ir jis be priekaiðtu tik tada, kai visi komponentai savo vietoje.
---------------------
Ne kiekvienas gamtos apdovanotas gilia ir iðmintinga meile. Poetai apdainuoja jos amþinumà, o ið tikrøjø meilë pamaþu blësta ir mirðta drauge su þmogaus amþiumi.
---------------------
Viskas ðventa, kas daroma ið meilës ir vardan meilës.
---------------------
Meilë - tai geguþis pasiklydæs, tai ðermukðniu uþdegta versmë, Meilë -medin sviestos vëjo kanklës, amþiais grojama dalia.
---------------------
Paaiðkink man, meile, ko að pati paaiðkinti negaliu.
---------------------
Meilës þaizdos gal ne visada mirtinos, bet uþtat niekada neuþgyja.
---------------------
Niekaip að apsieit negaliu be to þodþio didelio - myliu.
---------------------
Meilë beveik visuomet pakartinta ilgesiu.
---------------------
Meilë duota þmogui viena: jei ji nesulaukia atsako - þmogus privalo ðventai saugoti jà savo ðirdyje visa gyvenimà.
---------------------
Mylëjusieji kits ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.