peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


receptai2.peperonity.net

;*;*;Sentencijos3;*;*;

Meilë - sudëtingiausias instrumentas, ir jis be priekaiðtu tik tada, kai visi komponentai savo vietoje.
---------------------
Ne kiekvienas gamtos apdovanotas gilia ir iðmintinga meile. Poetai apdainuoja jos amþinumà, o ið tikrøjø meilë pamaþu blësta ir mirðta drauge su þmogaus amþiumi.
---------------------
Viskas ðventa, kas daroma ið meilës ir vardan meilës.
---------------------
Meilë - tai geguþis pasiklydæs, tai ðermukðniu uþdegta versmë, Meilë -medin sviestos vëjo kanklës, amþiais grojama dalia.
---------------------
Paaiðkink man, meile, ko að pati paaiðkinti negaliu.
---------------------
Meilës þaizdos gal ne visada mirtinos, bet uþtat niekada neuþgyja.
---------------------
Niekaip að apsieit negaliu be to þodþio didelio - myliu.
---------------------
Meilë beveik visuomet pakartinta ilgesiu.
---------------------
Meilë duota þmogui viena: jei ji nesulaukia atsako - þmogus privalo ðventai saugoti jà savo ðirdyje visa gyvenimà.
---------------------
Mylëjusieji kits kità þmonës iðsiskiria negráþtamai dël vieno þvilgsnio, dël vieno þodþio. ---------------------
Yra bedugniø, kuriø meilë negali perþengti ir jose save palaidoja.
---------------------
Tikroji meilë savo pobûdþiu yra visiðkai panaði i vaikystæ: tas pats nieko negalvojimas, neatsargumas, juokas ir aðaros.
---------------------
Meile apsvaigusios ðirdys visada pamirðta atsargumà.
---------------------
Yra tikroji meilë, ir yra jaunystei bûdingas noras ásimylëti, kuris daþnai priimamas uþ paèià meilæ.
---------------------
Meilë - gyvenimo poezija ir saulë.
---------------------
Meilë ir pagarba - be jokios abejonës, yra ðventas jausmas. Kiekviena meilë savaip tikra ir graþi, tik kad ji bûtø ðirdyje, o ne galvoje.
---------------------
Meilë turi savo nuostabø pavasará, savo karðtà vasarà, pagaliau rudená, kuris vieniems bûna ðiltas ir derlingas, kitiems - ðaltas, darganotas ir bevaisis.
---------------------
Mylëti - vadinasi. bûti laimingam kito laime.
---------------------
Ilgëtis to, kà myli, daug lengviau, negu gyventi su tuo, ko neapkenti.
Skaudu kalbëti apie meilæ, kai artimiausias þmogus jà iðniekina.
---------------------
Mylëti, ið tiesø mylëti - tai reiðkia þinoti, kas kità skaudina.
---------------------
Lyg saulë amþina aukðtai danguos ta meilë. Lyg paukðtë vidury þalios lankos ta meilë. Ta meilë - ne garsi lakðtingalos rauda, o nebyli numirs, pasiaukos ta meilë.
---------------------
Uþ meilæ atsilyginama meile.
---------------------
Negalima mylëti to, kurio bijai, nei to, kuris tavæs bijo.
---------------------
Tikroji meilë bet kurá þmogø apvalo, iðaukðtina, ji visiðkai pakeièia.
---------------------
Meilë - tai saulëtekis, vidurdienis ilgas ir kantrus, ir vakaras stebuklingas, tylus, o jà pagimdë ilgesys. Meilë -tai akimirka, ðvystelëjanti visø sauliø ir þvaigþdþiø visatos spindëjimu. Meilë - tai vieðkelis i saulæ, grástas aðtriais deimantais, kuriuo turi eiti basas.
---------------------
Maþai myli tas, kuris gali þodþiu iðreiksti visà savo jausmo jëgà.
---------------------
Kas pats nieko nemyli, to taip pat niekas nemyli.
---------------------
Meilë daþnai atima prota ið tø, kurie ji turi, ir suteikia tiems, kurie jo neturi.
---------------------
Kas myli, lengvai tiki ir kitø meile.
---------------------
Neapykanta negali áveikti meilës.
---------------------
Kas myli þmones, tas ir ju dþiaugsmà myli.
---------------------
Meilë yra toks didelis turtas, jog uþ já gali visa pasaulá nupirkti.
---------------------
Meilëje, kaip ir kovoje, kiekvienas turi savo likimà.
---------------------
Joks kitas jausmas nëra nuslepiamas taip sunkiai, kaip meilë: kad ir kaip þmogus stengtøsi neiðsiduoti, meilë be atodairos skinasi sau kelià ir verþte verþiasi ið akiø, ið lûpø, ið veido, ið netikëtai iðsprûdusiø þodþiø,
---------------------
Tik pirmaisiais bendro gyvenimo metais viskà lemia meilë, o paskui atsiranda daugybë visokiø dalykø, kurie ima reguliuoti ir paèios meilës reikalus.
---------------------
Þmogus, ko gero, gali mylëti tik vienà kartà gyvenime, ir tas vienintelis kartas pasiima ið jo viskà, kas graþiausia ir tauriausia.
---------------------
Mylëti, vadinasi, ne tik duoti. bet ir imti.
---------------------
Meilë be pagarbos neilgaamþë ir nepastovi, bet ir pagarba be meilës ðalta ir
bejëgë.
---------------------
Mylëti -tai reiðkia þiûrëti ne vienas á kità, o abiem þiûrëti viena kryptimi.
---------------------
Meilë - tai genijaus penas ir atmosfera.
---------------------
Kaip þmogus, taip ir meilë - daþniau þûva nuo persivalgymo, negu ið bado.
---------------------
Apie meilæ mylintieji þino daugiau, negu iðminèiai.
---------------------
Meilë niekada nereikalauja, ji visada duoda. Meilë visada kenèia, niekada neprotestuoja, niekada nekerðija.
---------------------
Meilë yra tai, kas idealu. santuoka-kas realu, ir visada bûsi nubaustas, jei idealà painiosi su realybe.
---------------------
Mylëti yra þmogiðka, tik mylëti reikia þmoniðkai.
---------------------
Pirmoji tyros jaunystës meilë visada yra kilni. Gamta tarytum nori, kad viena lytis jaustø kitos gerumà ir groþá.
---------------------
Meilë - galingas auklëjimo árankis.
---------------------
Meilë - regëjimas kito akimis.
---------------------
Reikia jausti paèiam, kada nebetinki meilei, kitaip lieki arba apgailëtinas, arba juokingas.
---------------------
Reikia mylëti, mylëti kaip galint daugiau, nes kaip tik meilëje slypi tikroji jëga, ir kas daug myli, tas daug padaro ir daug kà sugeba, ir kas daroma su meile, tas daroma gerai.
---------------------
Meilei nëra nei amþiaus. nei ribø, nei mirties.
---------------------
Ið meilës moteriai kilo visa, kas graþu pasaulyje.
---------------------
Meilë - mûðio uþ laimæ laukas.
---------------------
Pirmoji meilë sukreèia þmogaus ðirdá iki þilos senatvës.
---------------------
Pasaulyie nieko nëra saldesnio, kaip pirmoji meilë, taigi ir nieko kartesnio negali bûti, kaip jos netekimas.
---------------------
Tikroji meilës esmë yra savæs atsiþadëjimas, savæs uþmirðimas kitame þmoguje
---------------------
Vienintelio dalyko þmogus neástengia pakeisti, pagerinti ir reformuoti - kaip tik to, kas jame didingiausia - meilës. Ji buvo pradþioje, bus ir pabaigoje, gimë su pirmuoáu þmogiðkosios ðirdies tvinksniu, iðnyks su paskutiniu paskutiniojo þmogaus atodûsiu.
---------------------

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.