peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


receptai2.peperonity.net

;*;*;Sentencijos4;*;*;

"Dauguma visada klysta; mazuma retai buna teisi."
/ Henrik Ibsen /

"Veikimo prasmë ir siela yra mintys, geidimai, troðkimai. Ið svajoniø, ið psichiniø þmogaus galiø gimsta tikrenybës."
/ Vydûnas /

"Sàmonë yra dvasios ðviesa."
/ Vydûnas /

"Laikas neturi pakaitalø."

"Negyvenamoje saloje neiðgarsësi."

"Nuo minèiø bado dar niekas nenumirë."

"Mylëti - tai ne vien þiûrëti vienas á kita, bet kartu þiûrëti viena kryptimi."
/ Antuanas de Sent Egziuperi /

"Kiekviena problema suteikia dovanà, kuri gali praturtinti Jûsø gyvenimà."

"... o jei tu irkluoji ir prakaita lieji - susidraugauk su vëju ir jis tavo laivo bures iðpûs."
/ Arûnas Raudonis /

"Jei nori pakeist pasauli, keisk pirmiau save."

"Visas gyvenimas - tik sapnas."
/ Kalderonas /

"Formos yra daiktø savybës."

"TV yra prietaisas, leidþiantis ýmonëms, kurie neturi kà veikti, stebëti tuos, kurie negali nieko nuveikti."
/ Fredas Alenas /

"Meilë gydo þmones - ir tuos, kurie myli ir tuos, kurie yra mylimi."
/ Karlas Menindþeris /


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.