peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


receptai2.peperonity.net

;*;*;Sentencijos5;*;*;

Þmonëse yra daugiau to, kas þavi, negu to, kas verta paniekos. A.Kamiu
2 Þmoniø sàjunga - neáveikiama tvirtovë. V.Skotas
3 Þmonës, skraidantys ið nirðto, visada prastai nusileidþia. Willis Rogersas
4 Þmonës yra vieniði, nes uþuot statæ tiltus jie mûrija sienas. Josephas Fordas Newtonas
5 Þmonës retai bûna tokiais, kokiais atrodo. Petrarka
6 Þmonës, kurie neturi ugnies savo paèiø þidinyje, gali bent truputá suðilti, pasiþiûrëjæ á kitø liepsnojantá þidiná. J.Bergmanas
7 Þmogus, kuris nuolat jauèiasi áskaudintas, yra maþdaug toks pat molonus kompanionas kaip akmenukas bate. Elbertas Hubbardas
8 Þmogus, negalintis sau vadovauti, netinkamas vadovauti kitiems. V.Penas
9 Þmogus turi iðmokti bûti pavaldus sau paèiam ir paklusnus savo paties sprendimams. Ciceronas
10 Þmogus veinintelis taðkas, ið kurio turi viskas iðeiti ir á kurá turi viskas sugráþti. D.Didro
11 Þmogus neturi teisës griauti to, ko pats negali sukurti. R.Tagorë
12 Þmogus per klystkelius suranda tikrà kelià. Dantë
13 Þmogus yra tas, kuo jis save padaro. A.Kroninas
14 Þmogus neturi pasirinkimo - jis turi bûti þmogum. S.Leco
15 Þmogui jaunystëje kyla kilniø minèiø, kurioms vëliau lemta já iðgarsinti. K.Helvecijus
16 Þmogus - visø vertybiø matas. Pitagoras
17 Þmogus yra beribis: jis didelis kaip pasaulis, nes jame - visas pasaulis. F.Fransas
18 Þmogø galima sunaikinti, taèiau nugalëti jo neámanoma. H.Hemingvëjus
19 Þmogaus paskirtis - protinga veikla. Aristotelis
20 Þmogaus valia yra jo laimë. F.Ðileris
21 Þinios - tai, kas lieka, kai visa, kas iðmokta, pamirðtama. D.Graninas
22 Þinojimas brangesnis uþ pinigus, aðtresnis uþ kardà, galingesnis uþ patrankà. Gruzinø patarlë
23 Visos nelaimës kyla dël nesugebëjimo tyliai sëdëti kambaryje vienam. Blaise'as Pascalis
24 Þinios - sandëlis, darbas - raktas nuo jo. P.Buastas
25 Viskas, kas sutampa su mûsø paèiø norais, atrodo teisinga, o kas nesutampa - pykdo. Andrë Morua
26 Visos kliûtys nugalimos atkaklumu. L. da Vinèi
27 Viskas gyvenime praeina, net ir ta pati graþioji pasaka, pati ádomiausioji gyvenimo pasaka - jaunystë. N.M.Andersenas
28 Viskam galima atsispirti, tik ne gerumui. Þ.Þ.Ruso
29 Visi negalime bûti kapitonai, kaþkas turi sudaryti águlà. Douglas Mallochas
30 Visi þmonës eina tais paèiais gyvenimo keliais, tik ne visi vienodai gilias pëdas ámina. V.Hugo
31 Viskà kà suþinojau apie gyvenimà, galiu apibendrinti dviem þodþiais: jis tæsiasi. Robertas Frostas
32 Visà mûsø gyvenimà galima iðreikðti trim þodþiais: buvo, yra ir bus. A.Diuma
33 Vienintelis bûdas turëti draugà - paèiam juo bûti. R.V.Emersonas
34 Visa kas yra didinga pasaulyje, nublanksta prieð kûdikiø didingumà. V.Hugo
35 Vieni þmonës gyvena ir mokosi, kiti tiktai gyvena. M.Larnis
36 Vienintelë tiesa - darbas. Pasaulis taps toks, koká já padarys darbas. E.Zolia
37 Vienatvë yra karti… ir dar kartesnë, kai manai, kad nuo jos iðsilaisvinai, o ji vël sugráþta. Anne Cameron
38 Vienam þmogui nelemta puikuotis visais talentais. Stendalis
39 Vienas gali atrasti daugiau uþ kità, bet visko - niekas. Auzonijus
40 Vidurþiemá að pagaliau supratau, kad manyje buvo nenugalima vasara. Alberas Kamiu
41 Verþlumo stoka yra paties gabumo trûkumas. N.Leitë
42 Valios tvirtumà taip pat reikia ugdyti. L. Dzi
43 Vëliau. Að dar jaunas. Apie dvasinius dalykus pagalvosiu, kai bûsiu kiek vyresnis. Mirties patale. Garrisonas Keilloras
44 Venk draugø ir pasekëjø, kurie kenkia proto ramybei ir dvasiniam augimui. Tibetan Rosary of Precious Gems
45 Vaistas nuo liûdesio yra judëjimas. Elbertas Hubbardas
46 Valgyti ir gerti dera tiek, kad atkurtum savo jiegas, o ne jas slopintum. Ciceronas
47 Valia gali ir turi bûti vertesnis didþiavimosi objektas negu talentas. O. Balzakas
48 Vaikai neþino, kaip juos myli tëvai, ir niekada nesuþinos, kol tëvø nepriglaus kapas arba kol jie patys nesusilauks vaikø. Edmundas Vance Cooke'as
49 Vaikø lûpomis sakoma tiesa. Þ. P. Sartras
50 Tûkstanèiu þodþiø nenuveiksi tiek, kiek vienu geru darbu. H. Ibsenas
51 Vaikai mato tëvuose praeitá, o tëvai savo vaikuose - ateitá. J. Etveðas
52 Tu vis dëlto gali gyventi. Dorothy Parker
53 Tûkstanèio metø reputacijà gali nulemti vienos valandos elgesys. Japonø patarlë.
54 Tu turi iðmokti nesirûpinti dulkëmis po lova. Margaret Mead
55 Tu gali daug pamatyti papraðèiausiai stebëdamas. Yogi Berra
56 Tu knygà pamëgsi, tave pamëgs visas pasaulis. H. Ibsenas
57 Tu kaþkà suþinojai. Tokiu atveju ið pradþiø visada atrodo, tarsi bûtum kaþkà praradæs. George'as Bernardas Shaw
58 Tu esi tik þmogus - tau leistina klysti. Billy Joelas
59 Tikroji garbë negali pakæsti netiesos. H. Fyldingas
60 Tikrø þiniø dëka tu bûsi þymiai dràsesnis ir tobulesnis kiekviename darbe. A. Diureris
61 Tikras mokinys mokosi suvokti neþinomus dalykus per þinomus ir tuo priartëja prie mokytojo. J. V. Gëtë
62 Tik tas vertas gyvenimo ir laisvës, kuris kiekvienà dienà uþ juos kovoja. J. V. Gëtë
63 Tikëjimas - tai paukðtis, kuris jauèia ðviesà dar neiðauðus. Seras Rabindranatas Tagorë
64 Tikra darugystë yra tarp gerø ir vienodai dorø þmoniø. Aristotelis.
65 Tik draugo ranka gali iðtraukti dyglius ið ðirdies. K. Helvecijus
66 Tik patirtis ágalina suprasti dësnius. A. de Sent-Egziuperi
67 Tëvo iðmintis, aktyvi veikla ir protingas elgesys - geriausias pamokymas vaikams. Demokritas
68 Tik darbas yra turto ðaltinis. Afrikieèiø patarlë
69 Tas þmogus, pas kurá iðtikimi draugai ilgai neuþsibûna, yra sunkaus charakterio. Demokritas
70 Tausokite savo vaikø aðaras, kad jie galëtø jas iðlieti ant jûsø kapo. Pitagoras
71 Tegul kiekvienas iðsiðluoja prie savo durø, ir visame pasaulyje bus ðvaru.
Tegul kiekvienas iðsiðluoja prie savo durø, ir visame pasaulyje bus ðvaru. Gëtë
72 Talentas - tai gebëjimas surasti savo likimà. T. Manas
73 Talentas - tai labai daug, bet toli graþu ne viskas. O. Bulis
74 Tai, kà sunku padaryti, reikia daryti su didþiausiu atkaklumu. Konfucijus
75 Talentai subræsta vienumoje, o charakteriai - visuomenëje. J.V.Gëtë
76 Ðirdies sunkybës nepalengvins þodþiai. F.Ðileris
77 Ðis laikas, kaip ir visas kitas laikas, yra labai geras - jeigu tik mes þinome, kà su juo daryti. Ralphas Waldo Emersonas
78 Ðtai paslaptis, kaip bûti nelaimingam - tai laisvaliakio metu spræsti, ar esi laimingas, ar ne George'as Bernardas Shaw
79 Sveikam miegui uþtikrinti nepakanka tik minkðtos pagalvës. Neþinomas autorius
80 Ðiame pasaulyje yra svarbus tik þmogaus rankos prisilietimas, tavo ir mano rankø sàlytis. Spenceris Michaelis Free
81 Svarbiausia pradëti - po to eiti pirmyn. Richardas L.Evansas
82 Stenkis ir sunkià valandà iðsaugoti dvasios tvirtybæ. Horacijus
83 Stumtelëk savo veþimà þvaigþdës link. Ralphas Waldo Emersonas
84 Silpni þmonës darosi galingesni susiveinijæ. Ðileris
85 Skurdi dvasia negali sukurti nieko didingo. F. Tuglas
86 Sëkmë matuojama ne tuo, kad turi áveikti sunkià problemà, o tuo, ar ji nëra pernykðtë. Johnas Fosteris Dullesas
87 Siek aukðtai, nes tavo sieloje slypi þvaigþdës. Svajok giliai, nes kiekviena svajonë ateina pirmiau uþ tikslà. Pamela Vaull Sarr
88 Siela yra nuspalvinta ta paèia spalva, kaip ir mintys. Markas Aurelijus
89 Sàþiningumas yra pirmasis skyrius iðminties knygoje. Thomas Jeffersonas
90 Sëkmë matuojama ne tiek padëtimi, kurià þmogus pasiekë savo gyvenime, kiek kliûtimis, kurias reikëjo áveikti jos siekiant. Bookeris T. Washingtonas
91 Savo netobulumo suvokimas artina prie tobulumo. J. V. Gëtë
92 Sàþiningas smulkiø kasdieniø pareigø vykdymas reikalauja ne maþiau valios, negu herojiðki þygiai. Þ.Þ. Ruso
93 Savakaikis tylëjimas yra iðkalbingesnis uþ þodþius. Our Daily Bread
94 Savigarba - labai patvarus ir iðimtinai svarbus asmenybës bruoþas. I. Konas
95 Saulë uþteka - pagyvëja gamta, knygà perskaitai - praskaidrëja protas. Mongolø patarlë
96 Saugoti sveikatà yra pareiga. Atrodo, jog tik nedaugelis suvokia, kad yra toks dalykas, kaip fizinë moralë. Herbertas Spenceris
97 Reputacija yra tai, kà tu turi ateidamas á bendruomenæ, charakteris - tai, kà turi jà palikdamas. Williamsas Hersey Davis
98 Reikia valgyti tam, kad gyventum, bet ne gyventi tam, kad valgytum. Ciceronas
99 Reikia atminti, kad vienas ir tas pats þmogus ávairiais laikotarpiais tà paèià situacijà suvokia skirtingai. Rubinðteinas
100 Pusryèius suvalgyk pats, pietus pasidalyk su draugu, vakarienæ atiduok savo prieðui. Rytieèiø iðmintis
101 Rankose, dovanojanèiose tau roþes, visada lieka ðiek tiek aromato. Kinø patarlë
102 Privalome nuolat màstyti apie tai, kas mus supa, vardan ko ir kaip gyvename. S. Rerichas
103 Protas yra savarankiðka bûtis, galinti padaryti ið pragaro rojø, o ið rojaus - pragarà. Johnas Miltonas
104 Puiku yra palaikyti pokalbá, bet kartais turëtum laikui já nutraukti. Richardas Armouras
105 Prisipaþinti, kad buvai neteisus, vadinasi bûti protingesniu, negu buvai. P. Buastas
106 Prieð pasakydami kvailystæ - pagalvokite. S. Altovas
...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.