peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


receptai2.peperonity.net

*;*;*;Anekdotai..;*;*;

Vakaras.
Seima sedi prie stalo, vakarieniauja.
Staiga sunus klausia:
- Mama kas yra minetas???
Mama "siuolaikiska", zino, kad su vaikais reikia sneketi apie sexa. Sviesti juos lytiskai, sako:
- Minetas sunau, tai kada vyriska lytini organa imi i burna...
Tevas, visas susinervines, griebia sauksta ir terks bobai i kakta...
- Ne imi, o duodi blt. Taigi sunø augini...
________________________________

Jeigu riteriui skelsi á kairájá skruostà, jis nukris ant deðinio ðono.

--------------------------------------------------------------------------------

Meilë - tai per didelë tarpusavio simpatija, vedanti lovos link.

--------------------------------------------------------------------------------

Koks skirtumas tarp braziliðkø ir meksikietiðkø muilo operø? Braziliðkose pirmiausia kankinasi, o po to tuokiasi; meksikietiðkuose - pirma tuokiasi, po to kankinasi.

--------------------------------------------------------------------------------

Vienintelis pliusas fiziko gyvenime - kryþius ant jo kapo.

--------------------------------------------------------------------------------

Kas moka - daro, kas nemoka daryti - mokina, kas nemoka mokyti - vadovauja.

--------------------------------------------------------------------------------

Keliø þemëlapyje yra visa reikalinga informacija, iðskyrus, kaip já vël sulankstyti.

--------------------------------------------------------------------------------

Avie tu, klonuota!

--------------------------------------------------------------------------------

Þinote, kaip kompiuteris laimëjo prieð Kasparovà? Labai paprastai - padarë ðachà ir pakibo.

--------------------------------------------------------------------------------

Þmona kaip granata - jei meti, tai kuo toliau.

--------------------------------------------------------------------------------

Gruzinas - tai vardas, þydas - tai paðaukimas, èigonas - profesija, rusas - likimas...

--------------------------------------------------------------------------------

Jeigu dirbai ir negavai, vadinasi, uþ tave gavo kaþkas kitas.

--------------------------------------------------------------------------------

Laimingi mentø nepastebi.

--------------------------------------------------------------------------------

Mergina - arba graþuolë, arba su galva viskas tvarkoj.

--------------------------------------------------------------------------------

Kai gimiau - verkiau, kai paëmë á armijà - supratau kodël.

--------------------------------------------------------------------------------

Kulkosvaidininko profesijos pagrindas: laiku nusimuilinti.

--------------------------------------------------------------------------------

Puikus gërimas tekila: iðgërei, pasijutai kaktusu, tik kad rytà spygliai paprastai auga á vidø.

--------------------------------------------------------------------------------

Klausimas: ar turite vaikø? Atsakymø 3 variantai: taip, ne, neþinau.

--------------------------------------------------------------------------------

Mokykitës ið savo tëvø klaidø - naudokitës prezervatyvu!

--------------------------------------------------------------------------------

Viengungis gyvena kaip þmogus, taèiau mirðta kaip ðuo.

--------------------------------------------------------------------------------

Niekada negulkit su moterimi, kuri turi daugiau problemø nei jûs.

--------------------------------------------------------------------------------This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.