peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


receptai2.peperonity.net

;*;*;*;Anekdotai8;*;*;*;

Jeigu pinigai bûtø blogis, jais neiðeitø taip greitai atsikratyti.

--------------------------------------------------------------------------------

Kartais ðvytintis protas gali tik atspindëti.

--------------------------------------------------------------------------------

Gerai juokiasi tas, kas juokiasi kaip arklys.

--------------------------------------------------------------------------------

Alkoholizmo nepragersi.

--------------------------------------------------------------------------------

Nejaudink manæs be reikalo.

--------------------------------------------------------------------------------

Moteriðkos problemos yra niekas, palyginti su vyriðkomis, dël kuriø kilo moteriðkos.

--------------------------------------------------------------------------------

Jeigu jûs neturite problemø - jûs jau miræs.

--------------------------------------------------------------------------------

Kad bûtø apie kà patylëti. Apie kà pakalbëti visada atsiranda.

--------------------------------------------------------------------------------

Pats gimei ir kitam padëk.

--------------------------------------------------------------------------------

Gerø þmoniø daug. Naudingø maþoka...

--------------------------------------------------------------------------------
Ið dviejø blogybiø iðsirenku tà, kurios dar nebandþiau.

--------------------------------------------------------------------------------

Að sakau tai, kà galvoju, todël ir tyliu.

--------------------------------------------------------------------------------

Taikûs gyventojai þvëriðkai suðaudë okupantus.

--------------------------------------------------------------------------------

Sumuðtinio dësnio iðvada klaidinga. Pataisymas: jeigu sumuðtinis sviestu pateptas ið abiejø pusiø, nukritæs jis ims ridentis nuo vieno ðono ant kito.

--------------------------------------------------------------------------------

Ir ko tik mes be jûsø nedarytume...

--------------------------------------------------------------------------------

Jeigu laikai save protingesniu nei likusieji, neverk, kai tavæs nesupranta...

--------------------------------------------------------------------------------

Optimistas tiki, kad gyvename geriausiame pasaulyje. Pesimistas bijo, kad ið tikrøjø taip ir yra.

--------------------------------------------------------------------------------

Prisimink, jeigu mergina padovanojo tau raktà nuo savo ðirdies, nesidþiauk, rytoj ji pakeis spynà.

--------------------------------------------------------------------------------

Ðviesa tunelio gale - tai tik priekiniai traukinio þibintai.

--------------------------------------------------------------------------------

Bet kuriame ið mûsø miega genijus. Su kiekviena diena vis kieèiau...

--------------------------------------------------------------------------------

Vaþiuoja vyras "Ford''u", ant kelio - þmogus su karve.


-Patá pavëþëèiau,- sustabdo automobilá vairuotojas, bet karvë á "Ford''à" netilps.


-O ji bëgs ið paskos!


"Ford''as" ðoktelëjo á prieká, vairuotojas mato: karvë neatsilieka. Jis didina greitá, karvë taip pat.


-Þiûrëk,- stebisi vairuotojas,- tavo karvë net lieþuvá iðkiðo.


-Á kurià pusæ?


-Á kairæ.


-Uþleisk kelià. Karvë nori aplenkti.


--------------------------------------------------------------------------------

Susitinka du avinai.


-Be-e-e...-sveikinasi vienas.


-Mû-û-û...-atsako kitas.


-Èia dabar kas?


-Mokausi uþsienio kalbos.


--------------------------------------------------------------------------------

Juoda jûra. Juodas smëlis. Juodas dangus. Sëdi du negrai studentai ir kalbasi:

- Klausyk, ir kam tà juodà gumà mes deginame?

--------------------------------------------------------------------------------

Naujasis rusas pasiklydo miðke, stovi vidury pievelës ir sako:

–Nu kà, taip sakant, aû…

--------------------------------------------------------------------------------

-Na, tai kodël greitá virðijote ponas vairuotojau, -klausia MZP.- Kà, neþinote, kad èia greitis tik 40 km/h, o jûs net ant 80 lëkëte.

-Matot, pons inspektoriau, skubëjau tamstai 100$ atveþti...

--------------------------------------------------------------------------------

Ateina þmona pas vyrà ir sako:

-Þinai, brangusis, turiu tau blogà naujienà ir gerà, kurià sakyt?

-Sakyk geràjà...

-Tai vat, brangusis, mûsø maðinoje oro pagalvë VEIKIA...

--------------------------------------------------------------------------------

- Kodël programuotojai nepila á savo automobilius nei 95 nei 98 benzino?

- O gi bijo, kad variklis "neuþlûþtø"!

--------------------------------------------------------------------------------

Kartà uþëjo vaikinas (kompiuteristas) á parduotuvæ ir sako:

-Duokit man kilimëlá pelei.

Pardavëjas :

-O gal dar ir batø tarakonui?

--------------------------------------------------------------------------------

Á akcinæ bendrovæ uþsuko bedarbis:

- Ieðkau darbo!

- Ar mëgëjas? - spragteli sau á pagurklá darbdavys.

- Kà jûs-profesionalas!

--------------------------------------------------------------------------------

Lietuvoje ieðkoma kompanijos, kuri imtøsi kasti tunelá po Baltijos jûra.

Pas uþsakovà atëjo þmogus su kastuvu ir sako:

- Atëjau tunelio kasti.

- Jûs ið kokios kompanijos?

- Kasiu su savo broliu. Jis pradës ið Lietuvos, o að ið Ðvedijos pusës, ir po Baltija su juo susitiksime.

- Na, o jeigu nesusitiksite?

-Tada bus du tuneliai.

--------------------------------
– Petriuk, kodël Amerika vadinama Amerika?

– Todël, kad ten gyvena amerikieèiai.

--------------------------------------------------------------------------------

– Petriuk, iðvardyk penkis plëðrius þvëris, – sako mokytoja.

– Vienas liûtas ir keturi tigrai.

--------------------------------------------------------------------------------

– Kodël gandrai rudená iðskrenda á Afrikà?

– Negrai irgi nori turëti vaikø, – atsako Petriukas.

--------------------------------------------------------------------------------

– Visos upës áteka á jûras. Kodël jûros neiðsilieja ið krantø? – klausia mokytojas Petriuko.

– Nes vandená iðgeria þuvys! – atsako ðis.

--------------------------------------------------------------------------------

Petriukas klausia:

– Mama, ar Ramusis vandenynas visada ramus?

– Ar negali paklausti ko nors protingesnio, – nepatenkinta mama.

– Galiu. Tada pasakyk, nuo ko numirë Negyvoji jûra? (A. J.)

--------------------------------------------------------------------------------

Skrenda lëktuvas. Stiuardesë neðioja gërimus. Prieina prie kaþkokio arabo.

– Pone, gal jums viskio ar vyno?

– Ne, aèiû. Man tuoj reikës sëstis prie vairo.

--------------------------------------------------------------------------------

Ateina studentas egzamino laikyti ir be kalbø deda ant stalo butelá konjako. -Patenkinamai, - pasako dëstytojas. Studentas prie pat deda saldainiø dëþæ: -Gerai. Ant saldainiø dëþës dedamas labai brangus, inkrustuotas tuðinukas. Dëstytojas: -Puiku, - ir raðo paþymá. -Taip, dabar reikia fizikà iðlaikyti, - sako studentas dëdamas viskà á krepðá.

--------------------------------------------------------------------------------

Dar vakar apie mokymàsi miegant buvo kalbama kaip apie kaþkoká stebuklà. Ðiandien tuo nieko nenustebinsi: taip mokosi iðtisos auditorijos.

--------------------------------------------------------------------------------

Studentas - tai objektyviai egzistuojanti realybë, plaukiojanti þiniø vandenyno pavirðiuje ir 2 kartus per metus nerianti á gylá stipendijos.

--------------------------------------------------------------------------------

Kamikadziø mokykla. Instruktorius: þiûrëkit atidþiai, asilai, rodau tik vienà kartà!

--------------------------------------------------------------------------------

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.