peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


receptai2.peperonity.net

;*;*;*;Anekdotai 9;*;*;*;

Profesorius filologijos studentui, niekaip nesugebanèiam gauti áskaitos:

- Na, tiek jau to, prieð savo valià að jums pasiraðysiu áskaità, jeigu pasakysite, kokius du þodþius daþniausiai vartoja studentai.

- Að neþinau.

- Visiðkai teisingai! Duokit savo knygelæ!

--------------------------------------------------------------------------------

Skrenda erelis per miðkà, þiûri kiðkis velkasi visas kraujuotas, pavargæs, keikiasi...

- Kas yra kiðki?

- Ai, visa mënesá jau dramblienë mane vietoj tampono naudoja...

Po savaitës bëga kiðkis visas baltutëlis, þiûri erelis velkasi visas kraujuotas.

- Kas nutiko? - klausia kiðkis.

- Uþmuðiu tà niekðà, kuris dramblienei pasakë, kad su sparneliais geriau!!!

--------------------------------------------------------------------------------


Vienas vyras dþiûgauja:

- Man gimë sûnus! Valio!

O kitas jam sako:

- Ko èia rëkauji.. Nors aèiû pasakytum!

--------------------------------------------------------------------------------

Blondinë ateina pas gydytojà.

Ðis: - Praðau, nusiimkite ausines ir iðjunkite grotuvà!

Blondinë: - Negaliu, tai pavojinga gyvybei!

Gydytojui nusibodo iðsisukinëjimai, jis nuëmë ausines, iðjungë grotuvà. Staiga ima blondinë kaip þuvis gaudyti orà, lakstyti visa pamëlus. Gydytojui pasidaro keista. Pasiima ir uþsideda ausines, o ið ten sklinda garsas: "Ikvëpti, iðkvëpti, ákvëpti, iðkvëpti"...

--------------------------------------------------------------------------------

Justë klausia savo mamos: - Ar tiesa, kad mane atneðë gandras? - Tai þinoma! - O tiesa, kad ir tave gandras atneðë? - Aiðku, ir mane gandras atneðë! - O senelæ irgi? -klausia Justë. - Taip, ir tavo senelæ! - atsako mama. Justë pasiima sàsiuviná ir uþraðo: "Mûsø ðeimoje jau trys kartos ið eilës nebuvo normalaus gimdymo..."

--------------------------------------------------------------------------------

Suskamba durø skambutis, prie durø stovi vargðas, laukiantis iðmaldos. Atidaro moteris.

-Atleiskit, ar jûs man neturëtumët gabalëlio torto?

Moteris susinervinus atsako:

- O ar neuþtektø duonos?

- Ðiaip jau uþtektø, bet ðiandien mano gimtadienis...

--------------------------------------------------------------------------------

Septyniø metrø gylyje pastebi naras kità þmogø, kuris tokiame gylyje yra be nardymo árangos. Naras leidþiasi 6 metrais giliau, tas þmogus jam ið paskos. Kai ðis ir toliau neria gilyn, naras neiðlaikæs pasiima lentelæ ir vandeniui atsparia kreida uþraðo: Kaip, po galais, tau pavyksta be nardymo árangos taip ilgai iðbûti po vandeniu tokiame gylyje?

Ðis ið paskutiniø jëgø ant lentelës uþraðo:

Kvaily, að skæstu!

--------------------------------------------------------------------------------

ATLAIDUMAS

-Dabar, kai mes jau vedæ deðimt dienø, leisk man nurodyti kai kuriuos tavo trûkumus.

- Nesivargink! Jei að jø neturëèiau, tai bûèiau susiradusi kà nors geriau, negu tu.

--------------------------------------------------------------------------------

Iðgerkim uþ buèiná, kuris sugalvotas vyrø, kad uþkimðtø moterims burnas.

--------------------------------------------------------------------------------

Leiskit iðgerti uþ tuos, kurie ir be mûsø apie mus gerai kalba.

--------------------------------------------------------------------------------

Kad bûtø kuo apsirengti ir prieð kà nusirengti.

--------------------------------------------------------------------------------

Iðgerkime uþ moteris ir kitas mistines bûtybes.

--------------------------------------------------------------------------------

Uþ mûsø moteris ir kad visada moterø bûtø mums.

--------------------------------------------------------------------------------

Na, prote, sudie! Susitiksim rytoj.

--------------------------------------------------------------------------------

Na, prote, sudie! Susitiksim rytoj.

--------------------------------------------------------------------------------

Linkiu iðgerti uþ sveikatà tø, kurie jà dar turi.

--------------------------------------------------------------------------------

Pats trumpiausias, bet pats daugiaprasmiðkiausias palinkejimas: bûk! Tik kokiu bûti kiekvienas nusprendþia pats...

--------------------------------------------------------------------------------

Tegul jûsø troðkimai bijo jûsø galimybiø

--------------------------------------------------------------------------------

Iðgerkim uþ gerus þmones: juk mûsø tiek nedaug liko.

--------------------------------------------------------------------------------

Linkiu tau, kad tave 90 metø pasodintø uþ iðprievartavimà!

--------------------------------------------------------------------------------



This page:




Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.