peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


receptai2.peperonity.net

;*;*;*;Anekdotai 10;*;*;*;

Á egzaminà ateina visiðkai girtas studentas.

- Profesoriau, ar galima laikyti egzaminà lengvai iðgërusiam studentui?

- Tiek to, trauk bilietà.

- Ne, ne man. Ei, draugai, áneðkite Vytà.

Iðgerkim uþ tai, kad mûsø vertinimas nepriklausytø nuo mûsø girtumo laipsnio.


--------------------------------------------------------------------------------

Jei moteris nemato jokiø gerø vyro savybiø, tai reiðkia, kad jis - jos vyras. Jeigu vyras draugø bûry giria moterá, reiðkia, ji - jo meiluþë.

Taigi iðgerkime uþ tai, kad þmona daþniau girtø savo vyrà, o vyras nepastebëtø jokiø gerø savo meiluþës savybiø.

--------------------------------------------------------------------------------

Kiekvienai moteriai aiðku, kad ji iðtekëjo þymiai nesëkmingiau, negu jos vyras vedë.

--------------------------------------------------------------------------------

Kiekvienai moteriai aiðku, kad ji iðtekëjo þymiai nesëkmingiau, negu jos vyras vedë.

--------------------------------------------------------------------------------

Ðiuolaikinæ meilæ sunku pavadinti romanu: greièiausiai tai vienaveiksmë pjesë.

--------------------------------------------------------------------------------

Meilë akla, bet intelekto trûkumus ji pastebi.

--------------------------------------------------------------------------------

- Kà daryti, kai ásimyli ið pirmo þvilgsnio?

- Þvilgtelëti antrà kartà...

--------------------------------------------------------------------------------

- Að buvau pas bûrëjà ir ji man iðpranaðavo, kad að tapsiu amþinai laiminga su jaunu, aukðtu, turtingu, truputá praþilusiu...

- Tai nuostabu!

- Taip tai taip, bet bûrëja man nepasakë, kà daryti su dabartiniu vyru.

--------------------------------------------------------------------------------

- Jus iðtiko didelë nelaimë, - reikðmingai pasakë bûrëja jaunai klientei. - Greièiausiai jûs netekote vyro?

- Bet að mergaitë...

- Tada tai buvo skëtis.

--------------------------------------------------------------------------------

Vyras ir þmona ateina pas bûrëjà.

- Manæs visai nedomina jo ateitis, - sako þmona bûrëjai. - Jûs tik pasakykite man, kur jis buvo vakar naktá?

--------------------------------
Netekæs galvos, tuo neapsiriboja: dar ima siûlyti rankà ir ðirdá.

--------------------------------------------------------------------------------

- Jau vëlu, o vyras namo negráþta... Ar tik neásitaisë meiluþës?

- Na kam tu, brangiojji, visà laikà taip blogai galvoji? Gal jis paprasèiausiai pateko á avarijà?..

--------------------------------------------------------------------------------

- Èeburaðka, girdi kà sakau?

- Gena, nu tu paþiûrëk á mane. Þinoma, kad girdþiu!

--------------------------------------------------------------------------------

Jaunas vyrukas ásidarbino kaþkokioj ministerijoj. O ten - vien

pagyvenusios

moteriðkës. Vyrukas uþeina á kabinetà, kuriame dirbs. Visos moterys labai

apsidþiaugia:

- Oi, labas, uþeikite i mûsø gëlynà!

Vyrukas tyliai sumurma:

- Koks èia gëlynas... Herbariumas èia...

--------------------------------------------------------------------------------

Taksi. Álipa keleivis, atsisëda ant uþpakalinës sëdynës, tyliai vaþiuoja sau... Po kiek laiko patapðnoja vairuotojui per petá ir sako:

- Ei, drauguþi...

Vairuotojas staiga paðoka, trenkiasi galva i lubas, paspaudþia greièio pedalà, paleidþia vairà ið rankø, paskui paspaudþia stabdá, sukriokia, vos ne vos iðsisuka nuo stulpo, iðlekia á prieðingà eismo juostà, nuslysta link namo kampo... Þodþiu, vos neuþsimuða. Maðina, galø gale, laimingai sustoja. Keleivis iðlemena:

- Atttleiskite... Neþinojau, kad taip jus iðgàsdinsiu...

Á já atsisuka perbalæes vairuotojas:

- Nnnniekk-ko ttt-okio... Að tiesiog pirma diena dirbu taksi....

- O anksèiau kur jûs dirbote?

- Anksèiau... Katafalkà vairavau...


--------------------------------------------------------------------------------

Dingo vyrui þmona. Paraðë policijoj pareiðkima. Sëdi vakare þiûri telikà, skambutis:

- Èia is N-to komisariato jums skambina, jûsø þmona dingo ?

- Nu jo...

- Turim jum 3 naujienas: blogà, tokià visai-nieko ir gerà.

- Nu tai sakykit blogà...

- Jûsø þmona paskendo, mes jà ið upës iðtraukëm. O nebloga naujiena ta, kad ji visa vëþiais apkibusi buvo. Na tai þinot paëmëm alaus, pasëdëjom su narais, tikrai neblogai vakaras praëjo.

- O gera kokia ?

- Tai ateikit rytoj pas mus, mes ja vël istrauksim, pasëdësim...

--------------------------------------------------------------------------------

Mama raðo sûnui á kalëjimà:

- Sûneli, kai tave pasodino, visai blogai pasidarë... Ûkis

nepriþiûrëtas, darþas nesukastas, bulvës nepasodintos - kà daryti -

neþinau!

Sûnus raðo atsakymà:

- Mama, tu geriau darþe nesikapstyk... Tiek visko iðkasi, kad ir tave

pasodins, ir man dar pridës...

Ir vël mama raðo:

- Sûneli, kartu su tavo laiðku atvaþiavo ir policija. Perrausë visà

darþà, nieko nerado, pikti kaip velniai iðvaþiavo.

Sûnus atsako:

- Mama! Kaip galëjau - padëjau. Bulves jau patys sodinkit...

--------------------------------------------------------------------------------

Gaisrininkai


Gaisrinë. Á patalpà, kur sëdi skubiam iðkvietimui pasirengæ

gaisrininkai, neskubëdamas áeina virðininkas. Pavaikðto, paèiupinëja

árangà...

Ir neskubëdamas pasako:

- Na kà, vyrai... Gal ruoðiamës po truputá... Yra iðkvietimas...

Mokesèiø inspekcija dega...

--------------------------------------------------------------------------------

Studentai

Visi studentai skirstomi á tris grupes:

- kurie su malonumu mokosi.

- kurie mokosi be jokio malonumo.

- kurie su malonumu nesimoko.

--------------------------------------------------------------------------------

Stiklinëje degtinës optimistas mato 40 procentø spirito, o pesimistas - 60 procentø vandens!--------------------------------------------------------------------------------This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.