peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


romantikass2.peperonity.net

Tikiu,kad bûsiu laiminga...

Kaip gera jaustis mylimai.Kaip gera kai jauti mylimo þmogaus lûpas ðale savøjø.Ar þinote tà nuostabø jausmà keliantá aukðtyn á debesis?Að já þinau.Að já patyriau.Nieko nuostabesnio uþ já nëra.Nors ir daug teko iðkentët,nors ir daug aðarø pralieta að tikiu,kad buvo verta.Að tikiu,kad bûsiu laiminga.Juk visi kada nors bûna laimingi.Kodël gi að negalëèiau?Jau daug kentëjau,daug verkiau.Dabar að bûsiu laiminga.Tikiu,kad tas þmogus,kuris yra ðale manæs padarys mane laiminga.Að já taip myliu...Kad jis þinotø kaip að ji myliu...Padaryèiau dël jo viskà.Jis-tai dël ko að gyvenu...Kiekvienas anksèiau ar vëliau patiriame meilës suteiktà laimæ.Tik gaila,kad pajuntame ir meilës suteiktas kanèias...Bet að jø patirt nenoriu.Tikiu,kad nepatirsiu.Að bûsiu laiminga,nes mano maþutis mane myli.Jis tikrai mane myli.Turi mylët...This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.