peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


savickas.peperonity.net

zuvys ir nuotraukos

STAI KELIU ZUVU APRASYMAI...................... Ðeima: Cichlidae
Gentis: Melanochromis
Rûðis: Melanochromis chipokae (Johnson, 1975)
Sinonimas: Melanochromis loriaeTrumpa suvestinë:
Gyvenamoji vieta : Malavio eþero "Chipoka" salos, Afrika
Charakteris : labai agresyvûs, teritorialûs
Akvariumo dydis : min. 150 litrø (1 patinas ir 3-5 patelës)
Temperatûra : 24-28°C, geriausia 25-26°C
pH : 7,2-8,5
dH : 8-20°


Melanochromis chipokae "paveldëjo" savo pirmàjá pavadinimà nuo vietovës kurioje gyvena - Malavio eþero "Chipoka" salø, kurios iðsidësèiusios vakarinëje eþero pakrantëje. Bet pastaruoju metu ðios þuvys vis daþniau vadinamos Melanohcromis loriae vardu. Idomu ir tai, kad ðis vardas suteiktas Lori Lombardo, vieno gerai þinomo JAV akvariuminiø þuvø importuotojo-verslininko dukros, garbei.

Melanochromis chipokae - nenugalimas "mbuna" akvariumø karalius. Ðios rûðies patinai ypatingai agresyvûs savo rûðies þuvims, ir netgi tokie stiprus ciklidai kaip M. auratus ar Ps. lombardoi iðgyvena ne geriausius laikus suleisti á vienà akvariumà kartu su Melanochromis chipokae. Ðias þuvis galima laikyti su kitais Malavio ciklidais, bet daþniausiai ávairiuose literatûros ðaltiniuose rekomenduojama laikyti atskirai nuo kitø þuvø tik jiems skirtame akvariume. Jei nusprendëte laikyti M. chipokae su kitais Malavio "mbuna" ciklidais, M. chipokae suleiskite á akvariumà paskutinius. Labai rekomenduotina, kad M. chipokae bûtø gerokai maþesná savo dydþiu ir skirtûsi kûno spalva bei forma uþ kitas jau apgyvendintas akvariume þuvis.

Iðlaikyti du M. chipokae patinus viename akvariume beveik neámanoma. Jei nusprendëte laikyti keletà patinø, akvariumas turëtø bûti maþiausiai 180cm. ilgio ir 500-600 litrø tûrio. Ir vis dëlto, netgi ir labai didelis akvariumas negarantuoja, kad silpnesnis patinas iðgyvens. Apskritai, norint laikyti ðias þuvis, reikia ásigyti maþiausiai 100 cm. ilgio akvariumà, nes maþesniuose akvariumuose dominuojantis patinas gali uþmuðti visas...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.