peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


savickas.peperonity.net

eilerasciai

Vieniðos motinos paveikslas

"Kiekvienas þmogus turi savo vardà"-
Vieniðos motinos vardu að vadinuos.
Taip Dievo duota, Likimo skirta -
Bût motina gera ir rûpestinga.
Dràsos ir valios, ryþto, iðtvermës nestinga,
Tik eiti eiti - sustoti nevalia,
ágaut jëgø, kovot su negalia.
Gyvybæ paaukoti uþ gyvybæ,
Kad ji spurdëtø po ðirdim, jauèiu
Ateina gyvastis, tikroji Laimë -
Tai Dievo dovana, Likimo skirta
Motinos laimæ ir dþiaugsmà patirti,
Iðgyventi aðaras ir skausmà,
Nebijot gëdos, patyèiø,
Vien kovoti uþ gyvybæ kas minutæ, valandà, sekundæ,
Rytà vakarà, naktá dienà.
Vis eiti nesustoti lyg laikrodþiui parodyti,
Kad tu esi jiems - Motina - Tëvynë - Lietuva.
Kad giminæ tæsi ir tautà gelbsti
Nuo dinozauro likimo -
Jau tautai gresia iðnykimas.
Suvienykim jëgas mes visos,
Likimu panaðios, kovon pakilkim,
Nusimeskim naðtà, kad vardo mûs neterðtø.
Að motina vieniða vadinuos,
Dþiaugsmu ir laime dalinuos
Su vaikuèiu, glaudþiu ir myliu
Labiau uþ þemæ, uþu vandená ir tyrà
Sàþinæ turiu prieð Dievà, kad neþudþiau
To, kas Dievo duota.
Likimo dovanota.

Kas jà parems, kas jà uþstos.
ðiandien valstybë nenumato
ástatymu padët, o atvirkðèiai.
Ar nusikalto ji, kad turi ðirdá ir nenusikrato
Naðtos sunkios, gyvenimo skirtos?
Kuo ji blogesnë uþ anà, turtingà,
Kuri nei duonos, nei pyrago nepristinga
Gyvybæ pamina po kojom?
Kerðtu ir pykèiu sau viena didþiuojas
Ir þudo keliskart pradëtà
Gyvybæ savo ásèios tà nekaltà.
Uþ kraujà krauju reik mokëti!
Irena Vaièiûnaitë 1994 12 28


Dievo dovis


Laiku atsigræþti á tà vargðæ ðeimà.
Jai rankà iðtiesti.
Duonos kàsná paduoti.
Drabuþëliu suðelpti.
Kad ásèios iðsaugotø,
Kas Dievulio jai duota.
Kûdikëliui uþgimstant, kûdikëlá auginant
Vien ramybës, paguodos suteikim,
Nes ðventajam Raðte paraðyta:
"Gausinga ðeima - brangus Dievo dovis,
Vaikais atsilygina Dievas uþ vargà".
O vaikai - tai tautos pratæsimas.
Mûs tautos - Lietuvëlës maþos.
Irena Vaièiûnaitë 1994 12 30


Kryþius negimusiems...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.