peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


sk8ere.down.clan.peperonity.net

Cypress hill

Cypress Hill: ´Narkotikams - taip´

Cypress Hill - dar viena iðskirtinë Hip-Hop´o grupë tiek savo muzikiniu stiliumi, tiek
savo kultûra. Jie neabejotini lyderiai tarp grupiø, kurios savo kûryba nepritaria
marihuanos ir kanapiø draudimui, o atvirkðèiai - skatina legalizuoti. Ði tarp-rasinë
trijulë, kilusi ið lotyniðkojo Los Andþelo kvartalo, ávardijama kaip èempionë
´NORML´ (National Organisation To Reform Marijuana Laws) organizacijos,
kovojanèios dël marihuanos áteisinimo. Toká grupës statusà patvirtina tokie
kûriniai, kaip ´I Wanna Get High´ (Að noriu ´apsineðti´),
´Legalize It´ (Legalizuokite tai) ir ´Insane In The Brain´,
kûrinys, kuris siûlo ´þolæ´, kaip alternatyvà alkoholiui. Taèiau tikrosios
grupës pasaulinio pripaþinimo prieþastys susijusios su jø propaguojamu muzikiniu
miðiniu, pilnu jausmingo R&B stiliaus ir ´apsvaigusiø´, ´ginkluotø´
gatvës istorijø, dëstomø ramiu repo ritmu.

Grupës ákûrëjai: ´DJ Muggs´ (italø kilmës Lawrence Muggerud, gimæs 1968m.
sausio 28d. Niujorke, Queens´e), reperis ´Sen Dog´ (Senen Reyes, gimæs
1965m. lapkrièio 20d. Kuboje, Havanoje) ir grupës lyderis ´B-Real´
(meksikieèiø/kubieèiø kilmës Louis Freese, gimæs 1970m. birþelio 2d. Kalifornijoje,
Los Andþele). Sen Dog´as atvyko á Los Andþelà ið gimtinës dar bûdamas 14-os. Kartu
su savo jaunëliu broliu ´Mellow Man Ace´ (Ulpiano Sergio Reyes, gimæs
1967m. balandþio 12d.), jis sukûrë vienà ið pirmøjø ispaniðko repo grupiø
´DVX´, kuri repavo ispaniðkàja leksika. Á naujosios grupës sudëtá áëjo ir
buvæ ´7A3´ nariai DJ Muggs ir B-Real. Kai Mellow Man Ace paliko grupæ, kad
pradëtø solinæ karjerà, likusi trijulë nusprendë pasivadinti vietinës gatvës
pavadinimu ´Cypress Hill´ (Kiparisø kalva).. Trijulë kaip grupë pradëjo
reikðtis 1990-aisiais, paskirdami savo hardcore repavimo stil
iaus þinutæ daugiausiai lotyiniðkajai auditorijai visame Losandþele. Jiems pavyko
atkreipti á save dëmesá jau su bandomaisiais áraðais ´The Phuncky Feel One´
ir ´Trigga Happy ****´, kuris vëliau buvo pervadintas á ´How I Could
Just Kill A Man´. Pastarasis kûrinys tapo pirmuoju nedideliu grupës hitu,
pasiraðius $65,000 vertës leidybinæ sutartá su ´Ruffhouse Records´ kitais
metais. 1991-øjø lapkritá ávyko grupës debiutas muzikinëje scenoje, kai buvo
iðleistas jø albumà tuo paèiu pavadinimu ´Cypress Hill´. Ið pradþiø
albumas pasirodë tik D. Britanijos parduotuviø lentynose, taèiau po to iðleistas JAV
akimirksniu susilaukë didelio susidomëjimo ir tapo platininiu. Jame galima rasti
tokius jau klasika tapusius kûrinius, kaip ´I Wanna Get High´,
´Pigs´, ´Latin Lingo´, ´Tres Equis´ ir aiðku ´How
I Could Just More


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.