peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


sk8ere.down.clan.peperonity.net

50cent

Reperio 50 Cent tikrasis vardas - Curtis Jackson. Gimæs 1976m. liepos 6d. Queens´e,
Niujorke (ten pat kur Notorious B.I.G.), jis augo be tëvø, nes motina, kuri buvo
gerai þinoma Niujorko gatviø narkotikø pasaulyje, mirë neaiðkiomis aplinkybëmis jam
sulaukus vos 8-eriø, o tëvas já paliko po to, kai atidavë auginti seneliams. Bûdamas
paaugliu bûsimoji þvaigþdë nenorëjo gyventi vargingai, iðlaikomas seneliø, todël
pasekë motinos pavyzdþiu, kuri buvo narkotikø platintoja, ir jau nuo 12-os metø pats
ëmë prekiauti narkotikais, o dar po septyneriø jau varë vietiná narkotikø kartelá.
Per dienà Curtis uþdirbdavo virð $5000, bet galiausiai susidûrë su ástatymu. Pirmàjá
kartà Curtis buvo suimtas dar mokyklos laikais, kai policija rado paslëptus
narkotikus jo spintelëje. Jaunojo 50 Cent kelionës po kolonijas tæsësi iki pat 1995
metø, kai Curtis pagaliau atsuko nusikaltimams nugarà ir atsisuko veidu
á repà. Dar gyvendamas Niujorko aveniu, dabar þinomu “Guy R. Brewer” bulvaro
pavadinimu, jaunasis talentas daþnai pravesdavo vakarëlius, kur nepraleisdavo progos
parepuoti, nes jam tai sekësi, taèiau tai buvo tik apðilimas. Po sûnaus gimimo
reperis suprato, kad norint iðlaikyti ðeimà jam teks ieðkoti bûdø, kaip ið savo
amato uþsidirbti. Persilauþimas ávyko 1996 metais, kai jis susipaþino su legendinës
repo grupës ´Run DMC´ didþëjumi ´Jam Master Jay´, kuris tada
davë jam repo muzikos juostà ir papraðë parepuoti pagal jà. Suþavëtas tuo, kà
iðgirdo Jay átraukë jaunàjá talentà á savo áraðø kompanijos ´JMJ Records´
sàraðus. Jay iðmokë jaunàjá reperá visø repo subtilybiø ir padëjo þengti pirmuosius
rimtesnius þingsnius repo arenoje, taèiau tai ir buvo viskas, kà jis galëjo
padaryti. 50 Cent teko ieðkoti kitos vietos savo talentui atskleisti ir paieðkos
nenuëjo veltui.
Reperiu susidomëjo Niujorko hitmeikeriai ´Trackmasters´ (Poke & Tone), dirbæ su tokiomis þvaigþdëmis, kaip Jay-Z ir Nas. 1999m.
´Trackmasters´ pasiraðë $250 000 vertës sutartá su reperiu ir átraukë á
savo leidybinës kompanijos ´Columbia Records´ sàraðus. 50 Cent ir
´Trackmasters´ pradëjo dirbti prie debiutinio reperio albumo ´Power
Of The Dollar´ (Dolerio galia). Albumà reperis áraðë vos per daugiau nei porà
savaièiø, kuriø metu sëdëjo áraðø studijoje beveik niekur neiðeidamas. Per 18 dienø
50 Cent áraðë net 36 kûrinius, kuriø tik maþesnioji dalis pateko á jau klasika
tapusá albumà. Geriausiai þinomi to albumo kûriniai buvo trys: ´Life´s On The
Line´ (yra ir naujajame albume ´Get Rich Or Die Tryin´), ´Thug
Love´ (áraðytas kartu su Destiny´s Child) ir How To Rob (áraðytas kartu su Madd
More


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.