peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


skaitalai-6.peperonity.net

.: Interviu su Cradle OF Filth :.

Interviu su Cradle Of Filth: Jie pasirodo tiktai naktá

(Cradle of Filth grupës gerbëjams Lietuvoje siûlome interviu su grupës gitaristu Paul Allender. Turo po Jungtines Valstijas metu, 2003 m. birþelá, já kalbino Dallas Music Guide þurnalistas. Kai kurios interviu dalys yra praleistos, kadangi jos gali bûti ádomios ar suprantamos tik patiems amerikieèiams, - vertëja :))

<…>
Dani Filth kûrybinio uragano vedami, Cradle of Filth muzikine prasme prilygsta The Omen, The Exorcist, Edgar Allen Poe ir padûmavusiam miðkui, kurá skrodþia septynios Pragaro gitaros. Po 9 nepriklausomø bandymø, tarp kuriø paminëtini ir Midian, Cruelty and the Beast bei Dusk and her Embrace gotikiniai koðmarai, Cradle pagaliau atrado savo vizijà ir skambesá, kuris kontrakto su Sony ir naujojo albumo Damnation and a Day dëka iðplito iki neregëtø mastø. Tai ekstremalios muzikos ðedevras su orkestro intarpais, kuriame susipjauna greiti muðamieji, mistiðki klaviðiniai ir choriniai intarpai, kvapà gniauþianèios gitaros ir demoniðkas Filth ðnypðtimas. Tai progresyvus kûrinys, kuriame iðlaikomi ankstesniø darbø pasiekimai, taèiau jø apimtis iðauga deðimteriopai. Damnation pasakoja abstrakèià istorijà apie Liuciferá, kuris buvo iðtremtas á þemæ, kad tarnautø, kentëtø ir sunaikintø þmonijà. Ðis albumas, pilnas vaizdingø iliuzijø, monstriðkos kûrybos ir akivaizdþiø skerdyniø, tampa nauju etalonu tiems, kurie ásitikinæ, kad aukðèiausia metalo kulminacija buvo Slayer´iø Reign in Blood. Taèiau tuo tarpu, kai Reign ir jo amþininkuose neretai jauèiamas gatvinis lygis, Damnation pateikia epiðkà ir radikalià gotikinæ fantazijà, artimà seniems Hammer Films ið klasikinio ðeðtojo ir septintojo deðimtmeèio laikotarpio, kur gausu ðiltø kruvinø spalvø - tamsiai raudonos ir purpurinës, taèiau pagrindinë iðlieka juoda.
Nors Cradle of Filth gali bandyti priversti jus patikëti, kad jie yra gyvi, kvëpuojantys vampyrai, ásiverþæ á Þemæ suvesti sàskaitø su Hadu, taèiau ið tikrøjø tai yra penki tipeliai ið Ipswicho (Anglija), kurie suvokë, kad jø savotiðkam geleþiniam metalui reikalingas atitinkamas vaizdinis pateikimas, ir kad jeigu tu ruoðiesi dainuoti apie kruvinàsias grafienes, þvëris, sauganèius Sodomos vartus ir puolusio angelo skrydá, tai tu turëtum bûti panaðus á juos. Genialûs, originalûs ir ekstremaliai produktyvûs Cradle of Filth demonstruoja neátikëtinà áþvalgumà ávaizdþio, komercijos ir, aiðku, tiek girdimosios, tiek regimosios kûrybos srityse. <…>

DMG: Kyla klausimas, kaip jûs prasilauþëte su black ar ekstremaliu metalu á Valstijas?
PA: Tiesà sakant, neþinau. Ið tiesø að nelaikau mûsø black metalo grupe; mes esam tiesiog ekstremalaus metalo grupë. Mano manymu, nemaþai þmoniø mus vadina black metalu dël mûsø drabuþiø, bet juk jûs nevadinate Kiss black metalu, ar ne? Galiausiai, ásiklausius á mûsø muzikà ir palyginus jà su tokiais black metalistais, kaip Dimmu Borgir ar Emperor, mes skambame visiðkai kitaip.
DMG: Damnation and a Day áraðinëjimas buvo gana grandioziðkas, naudojant orkestrus ir chorus - kiek kainavo jums ðis procesas?
PA: Jis graþiai kainavo ir truko ilgiau nei metus. Jis buvo gana varginantis, man atrodë, kad tas velnio daiktas niekada nebus iðleistas.
DMG: Kai buvo paskelbta apie Sony ir Cradle of Filth bendradarbiavimà, ar Sony þinojo, á kur veliasi, pasiraðydami su jumis sutartá?
PA: Nemanau. Nors jie viskà darë puikiai, iðkilo tik keletas problemëliø, kadangi jie niekada anksèiau nebuvo turëjæ nieko panaðaus á mus.
DMG: Þinoma, jø ánaðas á áraðo biudþetà aiðkiai juntamas, nes Damnation skamba tiesiog grandioziðkai.
PA: Tai yra viena ið prieþasèiø, kodël mes susisiekëme su tokia stambia kompanija - kadangi mes patys nebûtume pajëgæ turëti orkestrà ar chorus, taipogi ir daug kà ið gamybinës pusës. Dabar tiesiog reikia þiûrëti, kaip ðie santykiai klostysis toliau.
DMG: Elizabeth Bathory, þmonijos pabaigos ir vampyrizmo temas sudëtinga ásiûlyti paprastai publikai.
PA: Taip, bet, galø gale, yra daugybë þmoniø, kurie prieina prie mûsø, netgi nebûdami grupës gerbëjais, ir sako: ´jûs ið Cradle of Filth, ar ne?´. Jie yra matæ albumus ar kà nors kito, kadangi jø pilna visur. Kartà prie mûsø priëjo keletas prakeiktø sporto sirgaliø ir ëmë kabinëtis, net negalëjau patikëti. (*Tai tik rodo, kad nesvarbu, kas tu esi ir koká stiliø atstovauji, jeigu þmonës tave nesunkiai ásidëmi pagal iðvaizdà, tave atpaþins tiek tavo gerbëjai, tiek negerbëjai)
DMG: Vaikinai, jûs turite daugybæ fanø; kai kurie jûsø gerbëjai sugeba atskirti jûsø sceninius asmenis nuo jûsø asmenø realiame gyvenime, taèiau yra ir tokiø, kurie nesugeba. Kokiø keistesniø nutikimø, susijusiø su fanais, jums yra nutikæ?
PA: Tiesà sakant, neþinau, tai daugiau malonûs nesusipratimai. Tarkim, tu iðlipi ið autobuso ir matai vyrus ðaukianèius tau, kad jie nori tave vesti - tada tu pasijunti maþdaug ´Jëzau Kristau!´ Visa tai ið tikrøjø keista, man tiesiog netelpa á galvà.
<…>
DMG: Kaip tu, kaip vienintelis gitaristas grupëje, sugebësi prisitaikyti prie to, kas vadinama dviejø gitarø grupës gyvo garso koncertu?
PA: Na, að esu vienintelis gitaristas áraðinëjant dainas, taèiau gyvam grojimui mes nusamdëme laikinà muzikantà, kad viskas vyktø darniai.
DMG: Cradle visuomet neblogai sekësi prekyba; ar vien ið prekybos ámanoma iðgyventi?
PA: Mes neparduodame tiek daug, kaip þmonës galvoja. Mes atsiveþëme kroviná, bet ne toká didelá, kaip galvojama. Þmonës ásivaizduoja, kad mes uþdirbame sup***us milijonus, taèiau tai netiesa.
DMG: Galbût tai, kad Cradle marðkinëliai yra plaèiai pagarsëjæ, sukuria iliuzijà, kad Cradle parduoda milijonus.
PA: Ið tiesø, mes atsiveþëme´Jesus Is A Cunt´ su pavaizduota besimasturbuojanèia vienuole. Taèiau Ozzfest pabandë juos uþdrausti.
DMG: Ozzfest organizatoriai bando juos uþdrausti?
PA: Jie bando pasakyti, kad mes jau prieð keturis mënesius þinojome, kad mums nebus leidþiama naudoti tø marðkinëliø, taèiau to mums niekas nepasakë. Taigi, mûsø menedþeris pasikvietë Ozzfest organizatorius ir Blue Grape prezidentà ir paklausë, ar mes galëtume juos naudoti, ir jie pasakë ´gerai jau, gerai´, o kai jie pasirodë, mums pasakë, kad jø naudoti negalësime. Taigi, reikës þiûrëti, bet mes juos pardavinëjame per savo pasirodymus. Mes ið tikrøjø rengiamës juos prastûminëti, nes niekas, kaip matote, mûsø neinformavo.
DMG: Kà jie ruoðiasi daryti, juos konfiskuoti?
PA: Kà gi, jeigu jie juos konfiskuotø, jie turëtø juos pardavinëti pusvelèiui, ir vis tiek padarytø mums gerà darbà.
<…>
DMG: Kas jums buvo sunkiausia, áraðinëjant Damnation? Ar reikëjo daryti gitarø multi-track´us?
PA: Taip, mes áraðëme krûvas gitarø. Að norëjau áraðyti gitaras kitokiu bûdu, nenorëjau jø skaidyti ið vienos pusës á kità; mes tiesiog sluoksniavome visà krûvà gitarø tiesiai per vidurá. Mes sukrovëme apie 9 ar 10 gitarø, ir kiekviena pora turëjo skambëti visiðkai skirtingai, tad, kai viskas buvo baigta, gavosi ðitas masyvus sunkumo gniuþulas.
PA: Tai, kas girdëti ðiame albume, padaryta tokiu pat bûdu, kaip að áraðinëju grupës demo juostas; mes net girdëjome þmones sakant, kad mûsø demo skamba geriau nei studijiniai áraðai.
Èia trumpa istorijos pamoka: Paul buvo pradinëje Cradle of Filth sudëtyje ir áraðë demo áraðus, kurie davë pradþià Principles of Evil Made Flesh. Prieð palikdamas grupæ, jis padëjo áraðyti Dusk and her Embrace ir tuomet iðëjo dirbti su kitais projektais. Jis sugráþo áraðinëti Midian ir nuo tada yra su Cradle; dabar studijoje jis kartu su Dani Filth yra pagrindiniai dainø kûrëjai.
DMG: Kokie gitaristai padarë tau átakà?
PA: Að klausausi visø rûðiø muzikà, bet tokio stiliaus, kaip kuriame mes, ne tiek ir daug. Klausydavausi netgi kai kuriø dþiazo atlikëjø.
DMG: Kokiø konkreèiai?
PA: Al Dimeola. Tiesiog fantastiðkas atlikëjas, keletà jo albumø ásigijau New Orleane.
DMG: Kà gi, visuomet galima sugráþti prie to, kà Cradle visada darë ir vienà kartà uþbaigë.
PA: Taip, að tikiuosi. (juokiasi)
This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.