peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


skaterchatlt.peperonity.net

Tobulejimas

Skateboardingo tobulëjimas
Skateboarding´as viena ið jauniausiø extremalaus sporto ðakø, ir niekas neþino tikrojo skateboarding´o atsiradimo. Daug pasakojimu sukasi apie skateboarding´o iðradimà. Kai kas tiki, kad skating´as atëjæs ið èiuoþinëjimo banglentem Kalifornijoj (California), JAV 50´s daugelis banglentininkø iðmainë banglentæ i riedlentæ. Pirmas boarding´as buvo þinomas kaip sidewalk surfing (ðaligatviu èiuoþimas), kuris bûdavo pradedamas kada bangos bûdavo maþos èiuoþinëjimui su banglente. Pradþioje skateboarding´o atsispindëjo ankstesnës riedlentës dizainà, kuri buvo labai panaði i banglentæ.

Lentos buvo siauros (4X10cm) ir þymiai trumpesnes negu dabartines. Visi jie mokëjo nuðokt ir uþðokt ant ðaligatvio, mokëjo suktis viena jiems patinkanèia kryptimi. Pirmoji pagaminta lenta buvo 1965 m. Jos buvo storos medines lentos su geleþiniais apkaustais, storais kietos gumos ratais. Greitai vaþinëjimasis nuo ðaligatviø pasikeitë i rungtynes tarpusavyje: free style´o, slalomo, greito nusileidimo nuo kalno, aukðto ðuolio ir ilgo ðuolio. Vidury 70´s skateriai pradëjo naudoti drenaþo kanalus ir trasos buvo ant kalvu aplink pastatus skirtus skateboarding´ui.

Èia buvo sugalvoti pirmieji pasauliniai trick´ai. Skateriai greit iðrado slydima atbrailom, todël jø kûnai pasidarë daugiau águdæ ir manevringesni. Vaþinëjimasis rampa (profesionali rampa (vert skating)). Viskas ko tau reikëjo: tai truputis darbo, bet su dideliu greièiu galëjai uþvaþiuoti ant sienos. Tai buvo labiau sudëtinga negu tai: 1)duobiu savininkai nemëgo kad juose vaþinëjama riedlentëmis. 2) duobes nebuvo pakankamai apvalios, negu norëjosi skateriams. Perëjimas buvo per daug status, per daug greitas, tai juos iðmesdavo i orà, bet jie visada neturëdavo pakankamai greièio pasiekti kità kraðtà. Skateoarding´as paplito po visas valstijas, ir buvo pradëti statyti skatepark´ai. Duobës buvo statomos labiau apvalios, nuolaidesnes, netoks staigus perëjimas. Iki ankstyvojo devintojo deðimtmeèio parkai buvo pritaikyti skateriams. Varþybos ir turnyrai vyko juose, greitai duobes ir profesionalios rampos tapo labiau populeriasne forma negu street style´as. Vaþinëjimasis rampoje tapo labiau áspûdingesnis ið visu kitu skeitinimo formø.

Tai buvo neátikëtinai sunku, labai daug reikalavo pastangø, ragino kad butu daugiau pasikeitimo, kad butu pagaminta tobulesnë lenta. Buvo pagaminti nauji, platus, stabilesni ratukai, sena guma buvo pakeista á polifeninæ gumà ið kurios buvo gaminami ratukai, kurie árodë greitumà ir turëjo daugiau pasisekimo. Basomis kojomis skating´as buvo pamirðtas, iðskyrus senamadiðkus ´sidewalk surfers´ kurie neatsisakë senø savo tradicijø. Naujieji skateriai naudojo specialius batelius negu sportiniai bateliai pvz. NIKE. 1980 metais skatebording´as paplito Europoje kur buvo naudojamas freestyle´as, slalomas ir aukðtas ðuolis tapo disciplinos pasirinkimu. Bet kitose ðalyse buvo tik apgalvota kaip nauja mada, buvo nuspræsta, kad tai tik konkuruojantis sportas. Devintajame deðimtmetyje nardymas su skate´u vis populiarëjo. Tai sutapo beveik su paprastuoju sezonu. Skatepark´ai uþdarë duris, gamintojai nustojo viskà gaminti, tai buvo blogiausia, skateðop´ai persimetë prie BMX ir rollerskating´o. Bet keli pagrindiniai skateriai iðsilaikë ir pradëjo vaþinëti su kitais stiliais kartu. Kuriu dedikuoti skateriai pradëjo gaminti pagal savo technologija, atidarë savo nuosavas parduotuves, kuriuose buvo viskas skeiting´ui. Paplito ir pusvamzdþiai (half-pipes). Paèiø statytos duobës buvo paprastesnës ir pigesnës. Pusvamzdþiai buvo gaminami daþniausiai ið medþio U- formos su 10 pëdø radiusu, betkurios plokðtumos viduryje yra pakankamai platu susikoncentruoti ir ja gauti gerà greitá pradedant nusileidimu nuo rampos. Skateboarding´as iðpopuliarëjo ir tapo undergroundine sporto saka. Tai galëjo buti skateboarding´o pabaiga, bet sporto komitetas pripaþino, kad skateboarding´as yra labai kûrybinga sporto ðaka. Skeiteriai nebenorëjo nieko daugiau veikti tik vaþinëtis ir tobulintis. Tai nebuvo tikras sportas, bet tai tapo tikru gyvenimo stiliumi. Jei nebûtø buvæs pasiþadëjæs skateboarding´o sukurëjams, jis bûtø iðnykæs sunkesniu laikotarpiu. Skeitas greit tapo transporto priemonë. Skeiteriai galëjo apeiti kliûtis pasitaikiusias kelyje. Jie panaudojo savo skate visur ir visada. Ankstyvajame 80´s skateboarding´as vël atgimë!!

Ðis naujasis menas buvo laisvas parkuose ir pusvamzdþiuose (rampose), jie galëjo daryti kaip nori ir kada nori. Trick´ai street staile buvo panaudoti anksèiau negu vertuose (rampose). Ollies, slide´n´rolls, kerb grinds ðiø trick´u pavadinimai dabar yra pakeisti, bet ðie trickai yra vadinami klasikiniais. Varþybos greitai pradëjo vykti gatvëse, bet buvo tik viena problema, buvo sunku viska suplanuot gatvëje. Ðiø dienø street skeitingas persipina su rampø stiliumi ir paprastu skeitingu. Street skeitingas yra iðlikæs kaip vienas ið populiariøjø. Kiekvienas skeiteris yra gatvës skeiteriø, nes skateboarding´as yra kilæs ið ten. Kai kurie skeiteriai yra pamirðæ visa tai ir jiems tai tik laisvalaikio praleidimas.
 


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.