peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


slipknotazzz.peperonity.net

Slipknotu biografija LITHUANIAN

BY www.mobiles.tai.lt and DeathlY-SpreadeR

Praëjusio deðimtmeèio pabaigoje ávyko taip vadinamas naujojo metalo (nu-metal) sprogimas. Vienais populiariausiø ðio laikotarpio atstovø tapo grupë „Slipknot“, kuri savo muzikoje maiðë slegiantá po-Korn alternatyvøjá metalà, Marilyn‘o Manson‘o stiliaus neo-shock rokà ir rap-metalà. Taèiau dar labiau jiems iðgarsëti padëti jø teatraliðkas, dëmesá patraukiantis (kai kuriø kritikø vertinimu, absurdiðkas) ávaizdis: grupë visada savo pasirodymus atlieka vilkëdami darbininkø kombinezonus ir namø gamybos Helovyno kaukes. Be to, paslaptingo anonimiðkumo prideda skaièiai nuo nulio iki aðtuoniø, naudojami kaip sceniniai slapyvardþiai. Pridëjus prie viso to jø dainø tekstus, kuriuose – nuolatinis susirûpinimas, tamsa ir nihilizmas, bei tai, kaip ðvelniai jie uþgauliodami vadina savo gerbëjus („Maggots“ – „vikðrai“), gauname pilnà „Slipknot“ vaizdà.

„Slipknot“ susikûrë 1995-øjø metø pabaigoje gana netikëtoje vietoje, Des Moines‘e, Ajovos valstijoje. Po keliø neþymiø pirminiø pasikeitimø, susiformavo devyniø nariø grupë (susiskirstë jie numeriais nuo 0 iki 8): didþëjus Sid‘as Wilson‘as, bûgnininkas Joey Jordison‘as, bosistas Paul‘as Grey‘us, perkusistas Chris‘as Fehn‘as, gitaristas James‘as Root‘as, sempleris/programuotojas Craig‘as Jones‘as, dar vienas perkusistas Shawn‘as „Clown“ Crahan‘as, gitaristas Mick‘as Thompson‘as ir pagrindinis vokalistas Corey Taylor‘as. Des Moines‘o muzikinë scena buvo nieko verta ir grupës ambicijos sulaukë tik nepasitikëjimo ir iðjuokos. Per 1996-øjø Helovyno ðventæ „Slipknot“ savo jëgomis iðleido albumà pavadinimu „Mate. Feed. Kill. Repeat.“, kurio dëka pradëjo didëti susidomëjimas grupe, ir ðá áraðà gavo net kelios áraðø kompanijos. Ið pradþiø didesná susidomëjimà rodë tik viena kompanija ið Nebraskos, taèiau galiausiai „Slipknot“ 1997-aisiais pasiraðë sutartá su „Roadrunner Records“. Dirbdami su prodiuseriu Ross‘u Robinson‘u, vaikinai áraðë savo pirmàjá oficialø albumà, kuris vadinosi taip pat kaip grupë ir pasirodë 1999-aisiais. Palaipsniui jø gerbëjø skaièius augo, grupë beveik pastoviai koncertavo, kol galiausiai gavo teisæ sudalyvauti vasarà vykusiose „Ozzfest“ gastrolëse, tikrai gerokai praplëtusiose „Slipknot“ þinanèiø þmoniø auditorijà. Gyvi ðiø devyniø vaikinø pasirodymai buvo daugiau nei áspûdingi ir sulaukë nemaþo aptarimo tarp metalo gerbëjø: grupë koncertavo su tokia energija, jog bûgnininkas Crahan‘as tà vasarà net du kartus ásipjovë galvà á savo bûgnø árangà ir abu kartus þaizdas reikëjo siûti. Dainos „Wait and Bleed“ ir „Spit It Out“ sugebëjo patekti á radijo eterá, taèiau daugiausiai dëmesio vis tiek grupë sulaukdavo dël savo koncertavimo ir þmonëms keièiantis informacija tarp savæs. Galiausiai, 2000-øjø pavasará albumas „Slipknot“ buvo pripaþintas platininiu ir tapo pirmuoju tokio populiarumo sulaukusiu albumu kompanijos „Roadrunner“ istorijoje.

Sekanèio „Slipknot“ albumo buvo labai laukiama ir kai kurie pramogø verslo atstovai netgi prognozavo naujajam metalistø kûriniui debiutà ant aukðèiausiojo laiptelio, taèiau tà 2001-øjø savaitæ, kai pasirodë antrasis „Slipknot“ albumas „Iowa“, konkurentai buvo itin stiprûs, todël teko tenkintis treèiàja vieta. Po albumo pasirodymo sekë dar sunkesnës gastrolës, o taip pat ir dar vienas pasirodymas „Ozzfest“ ðventëje, kur „Slipknot“ buvo jau labiau vertinami ir laukiami. Po ilgø gastroliø grupë nusprendë padaryti pertraukà kol kai kurie nariai uþsiims kitais projektais. „Slipknot“ ákûrë savo paèiø leidybinæ firmà „Maggot Recordings“ ir pasiraðë sutartá su grupe „Downthesun“, kurios pagrindinis vokalistas padëjo Crahan‘ui su bûgnø technika. Tuo tarpu Wilson‘as pradëjo didþëjauti pasivadinæs „DJ Starscream“ pseudonimu, Root‘as ir Thompson‘as abu pradëjo kurti savo solo áraðus. Bûgnininkas Jordison‘as taip pat darbavosi su kita savo grupe „The Rejects“, kur jis be darbo prie bûgnø, dar grojo ir gitara. Taylor‘as ákûrë savo grupæ „Superego“, o taip pat áraðë solo kûriná „Bother“, tapusá 2002-øjø filmo „Spider-Man“ garso takeliu. Tyla grupës stovykloje tvyrojo gana ilgai – per tà laikà spëjo kilti konfliktas su grupe „Gwar“, o taip pat kilo gandai, kad kaþkas Didþiojoje Britanijoje pasisavino „Slipknot“ vardà. Taylor‘as grupës svetainëje net buvo paraðæs þinutæ, kad yra maþai vilèiø sulaukti naujo albumo, o grupës nariai jau kelis mënesius nesiðneka. Visgi, toks praneðimas buvo jo paties paneigtas ir 2003-øjø pradþioje buvo paskelbta apie naujo „Slipknot“ albumo kûrybà. Rugpjûtá visa komanda ið Ajovos iðvyko á Los Andþelà, kur pradëjo dirbti prie naujojo áraðo kartu su garsiu ir gerai vertinamu prodiuseriu Rick‘u Rubin‘u, apie kurá jau raðë „Music.lt“. 2004-øjø pradþioje specialiai parsisiuntimui ið interneto pasirodë albumas „Pulse of the Maggots“, po jo sekë geguþæ iðleistas treèiasis „Slipknot“ albumas „Vol. 3: [The Subliminal Verses]“. Tuomet grupë iðvyko á trumpas koncertines gastroles, kuriomis ruoðësi kasmetinëms „Ozzfest“ gastrolëms. Jose „Slipknot“ ðá kartà jau buvo vienos pagrindiniø þvaigþdþiø. Grupë taip pat pristatë visiðkai perkurtà treèiàjà savo kaukiø serijà.

Nariai:
Shawn Crahan
Muðamieji.

Chris Fehn
Muðamieji.

Paul Gray
Bosistas.

Craig Jones
Sempleris.

Joey Jordison
Bûgnininkas.

James Root
Gitaristas.

Corey Taylor
Vokalistas.

Mick Thompson
Gitaristas.

Sid Wilson
Didþëjus.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.