peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


smakashpspmixt.peperonity.net

Text page

Avgvi bvg Avwidzj Bmjvg iwb wcZv: gwdRyj Bmjvg Avgvi evmv ivRMR| Avgvi AveŸy †QvU LvU GKwU PvKwi K‡i| Avgvi Rxe‡b Av‡bK Mí Av‡Q AvR Avgvi †cª‡gi Mí ej‡ev|Avgiv †Kkecyi _vKZvg 2007 Avgiv P‡j Avmjvg gwbivg cyi Avwg cov ïbv KiZvg | Avwg gwbivg cyi Avmvi ci Ni‡Z‡K †ei nZvg bv|Avgvi cQyi gv_v Mig|Avwg GKw`b Avgvi Av¤§yi mv‡_ SMiv K‡i Avgv‡`i †mv‡K‡Qi wMjv‡Q ¸wm †g‡I Avgvi ovb nvZ †K‡V †dj jvg | Avgvi nvZ fvj n‡Z cÖvq `yB eQi jvM‡jv|Avgvi nv‡Z Rb¨ fvi‡Z †q‡Z n‡q wQj|Avwg fviZ †_‡K G‡m Avi cov ïbv Kijvg bv Avwg GKUv †`vKvb wbjvg|Avgvi e‡qm ZLb 18 eQi|Avwg †Kvb w`b †cg Ki‡ev bv ZvB fveZvg|wKš‘y †cÖg wK K‡i Avgvi Rxe‡b P‡j Avmj Avwg eyS‡Z cvijvg bv|Avwg GKv fvB Avgvi GKUv †QvU †evb Av‡Q Avgvi GKUv eo fvB wQj gviv †M‡Q|ZLb Avgvi ehm 2 eQi|Zvi ci‡_‡K Avgvi Av`I GKUz †ewk|Avwg SLb hvewj Avgvi gv-evev ZvB K‡i| Avwg †`vKvb `vwi Kwi Avgvi ‡cÖg Kivi ‡Kvb B”Qv †bB|Avwg Av‡M fveZvg †g‡q †jvK g‡b nq †Q‡j †`I bvMv‡ji evB‡I _v‡K wKš‘y †`vKvb w`evi ci Avwg A‡bK iKg †g‡q †`‡LwQ Avgvi ‡cÖg Kiv Avi †Kvb B”Qv †bB| wKš‘y Avwg GLb †h †g‡q wUi K_v eje Zvi gyL †`‡L Avwg eySjvg †m mevi †_‡K Avjv`v|Zv‡K Avwg cÖ_g †h fv‡e †`Ljvg||
Avwg GKw`b GKUv Abyôv‡b †Mjvg †`Ljvg GKUv †g‡q | jvj GKUv kvox ci‡b Zvi,Lye wgwó ‡`Lv‡Q Zv‡i,Avwg Zvi w`K‡Z‡K †PvL wdiv‡Z cviwQ bv|A‡bK mgvq Zv‡K †`Ljvg Avi A‡bK wKQy fvejvg Zvi ci Avwg Zvi wKQy Qwe I Zzjvg Avwg P‡j Avmjvg| c‡i Avwg Zv‡K Avgvi †`vKv‡bi cv‡ki Km‡gwU‡•i †`vKv‡b A‡bK evi †`LwQ| Km‡gwU‡•i †`vKv‡bi gvwj‡Ki bvg BmgvBj,Avwg BmgvBj fvB ejZvg| Zv‡K BmgvBj fvBGi †`vKv‡b †`L‡jq Avwg BmgvBj fvBGi ‡`vKv‡b P‡j †hZvg | GK w`b BmgvBj fvB Avgvi Kv‡Q Rvb‡Z PvB‡jv wK ‡ecvi wZkv Avgvi †`vKv‡b Avm‡jB ‡Zvgv‡K †`L‡Z cvB?Avwg ejvg †Kb Avwg Avm‡Z cvwibv ? Avwg ejvg I †g‡qUvi bvg wZkv? ej‡Q n¨v †K‡bv? Avwg ejvg †g‡qwU Lye my›`vi Avgvi fvjjv‡M A‡bK j¤^v Avgvi mv‡Z gvbv‡e, GKUz eKv eKv bi‡gv f`‡iv|BmgvBj fvB ejj I‡K wb‡q ¯úb †`Lbv|Avwg ejvg †Kb?fvB ejj †Zvgvi †`vKv‡bi mvg‡b †h gUimvB‡Ki †M‡iR Av‡Q Ii †Q‡ji mv‡_ Ii mgci‡Kv | Avwg ejvg ZvB Avwg Avgvi `Kv‡b P‡j Avmjvg| Avwm mviv Rxeb PvBZvg GKUv †g‡q‡K fvjevm hvi mv‡_ cª_g I †kl ‡cÖg n‡e Avgvi ZvB AvRI Avwg ‡cÖg KwibvB|wZkv BmgvBj fvB‡qi †`vKv‡b Avm‡j Avwg Avi qvBZvg bv|GKw`b †`wL wZkv Ii wKQy evÜwe Avgvi †`vKv‡b Avq‡Q | Avwg wK ej‡ev eyS‡Z cviwQ bv|Ii GK evÜwe Avgvq ejj Zvi †gvevB‡j Mvb ‡jvW w`‡e Avwg Zvi †dv‡b Mvb w`‡q w`jvg|Zvi ci wZkv GKUv 1wRwc Avi GKUv 256 †gMv †ggwi w`‡q ejj Avgvi 1wRwc †_‡K me 256 †ggwi †Z G‡b w`b Avwg ej­vg 1wRwc me wK 256 †gMvq Av‡m I Avgvq ejj ZvB‡j Avgvi †ggwi‡Z hv Av‡Q Zv Avcwb Avcbvi Kw¤úDUv‡i †i‡L w`b Kvj Avwg Avcbvi †`vKvb †_‡K †ggwi wK‡b †jvW w`‡h wbev‡b|AvwgZvB Kijvg Iiv P‡j †Mj| ciw`b Avwg A‡c®‹v Ki‡Z jvMjvg wKš‘y Avm‡jv bv|Avwg Avgvi GKUv gvgv bvg †njvj Zv‡K wb‡q cjxwe`y‡Z †Mjvg Avmvi mgvq †`wL wZkv Avgvi †`vKv‡bi GKUz mvg‡b nvU‡U nvU‡U q‡”Q Avwg fvejvg Avgvi †`vKvb e‡›`v e‡j AvR Avi Avm‡ebv ZvD Avwg †`vKvb Ly‡j ivLjvg Avwg BmgvBj fvB‡K ejjvg fvB wZkv ‡Kvb ¯‹z‡j c‡o BmgvBj fvB ejj Dc‡Rjv MvP¯‹z‡j c‡o Gevi Gm,Gm,wm cwi¶v w`‡e|Avwg †`vKvb eÜ K‡I w`jvg Kvib Avwg eyS‡Z cvijvg wZkv AvR Avi Avm‡e bv | ci w`b Avwg wZkvi Avmvi A‡c¶vq i¨jvg wKš‘y wZkv Avi Avm‡jv bv|Zvi ci mvZ AvU© w`b Avwg Zv‡K Avi †`L‡Z cvBjvg bv|Avgvi †`vKv‡b `yUv †Q‡j Avm‡Zv mygb Avi mvIb Iiv Avgvi mv‡_ Mí KiZ Avwg mybZvg mygb Lyjbv‡Z Avi mvIb h‡kvi cov ïbv Ki‡Zv|GKw`b Avwg Rvb‡Z cvijvg myg‡bi gv wZkvi B¯‹z‡ji †Kivwb Avi mvI‡bi evev H B¯‹z‡ji †nWgvÆvi,Avwg mygb †K ejvg Avwg †Zvgv‡`i B¯‹z‡ji GKUv †g‡q‡K GKUz GKUz fvjevwm|mygb ejj Zvi bvg wK ? Avwg wKQy ejvi Av‡M I n¨vwc bv wZkv ejj Avwg ejvg n‡e GK Rb¨| Avwg ejvg Zzwg wZkv †K †P‡bv ? I ejj wPwb gv‡b I Avgvi †gS ‡eŠ Avwg ejjvg gv‡b wK I ejj Avwg n¨vwc †K fvjevwm|wZkv ‡n¨wci mv‡_ _v‡K ZvB mIqvb fvewQj Avwg g‡b nq wZkv‡K fvjevwm ZvB Avgvq gvi‡Z AvmwQj wKš‘y Zvi Av‡M Avwg Ii fyj fv‡½w`jvg|Avwg ejvg wZkvi mv‡_ wK mvI‡bi wQj?GL‡bv wK Av‡Q? mygb ejj wQj GB eq‡m Ggb GKUz Av‡`K nq| mygb AviI ejj wZkvi mgv‡Ü Avwg hv hvwb Zv‡Z Ii Mv‡q ‡KD nvZ †`BbvB mvIb ZLb ejj Mv wK nvZUv I †KD a‡iwb|Avwg mygb‡K ejjvg Avwg wZkv‡K fvjevm‡Z PvB wK Kie?mgyb ejj Avcwb e‡jb Avgiv wK Ki‡Z cwi?Avwg ejjvg c‡I ej‡ev|Avwg iv‡Z evox Mx‡q fvejvg mvIqvb nqZ wZkv †K fvjevm‡Zv Zv‡Z wZkvi wK ‡avk|ciw`b Avwg mvIb I mygb Avm‡j I‡`i KvQ‡_‡K wZkvi †gvevBj bv¤^vi wbjvg|Avwg Zvi ciw`b GKUv GK‡Uj bv¤^vi †_‡K ivZ 7.30wg: †dvb w`jvg| †dvb `i‡jv wZkv Avwg ejvg †Kgb Av‡mv ejj fvj Avcwb †K Avwg ejjvg ejZ Avwg‡K?wZkv ejj `yjv fvB? Avwg ejvg bv|I Avevi ejj ZvB‡j Avcwb †K?Avwg ejjvg †Zvgvi bvg wZkv bv ejj n¨v wKš‘ Avcwb †K,Avwg ejjvg AvR bv c‡I ej‡ev |GLb GKUz K_v ewj I Avgvq ejj bv †K Avcwb e‡jb ZvB‡j K_v ej‡ev Avwg wKQy ejvg bv|Avgvq ejj cwiPq bv w`‡j Avi Kj w`‡eb bv|‡m w`b Avi †dvb w`jvg bv|ciw`b mÜv Avevi †dvb w`jvg wZkv ai‡jv Avwg †nj¨ ej‡Z eyS‡Z cvij Avwg | Avgvq ejj Avcbvi bv †dvb w`‡Z gvbv KiwQ Avevi Kj Ki‡Qb †Kb? Avwg ejvg ivM Ki‡Q †Kb?Avgvi bvg bv ïb‡j Kv_v ejv hv‡ebv ? Iejj bv bvg e‡jb Avwg ejvg Avgvi bvg c‡I ïb‡j n‡ebv|wZkv ejj Avcbvi bvg †mvbvi `iKvi bvB Avcwb Avi †dvb w`‡qb bv|Avwg ejvg †`L wZkv Zzwg Avgvi mv‡_ cÖwZ w`b 1wg K_v ejj Avgvi Avi wKQy ejjvi bvB| wZkv Avgvq ejj Avwg Avcbvi cwiPq Ly‡R †ei Ki‡ev Avwg ejjvg wK K‡i? wZkv ejj †`‡Lb wK K‡i †ei Kwi|Avwg ejjg cviev bv Kvib Avgvi †dvb bv¤^vi †KD Rv‡b bv ejvi mv‡_ mv‡_ †i‡L w`j| Avwg Avevi ‡dvb w`jvg ejvg Avgvi bvg e‡j K_v ejev †Zv ? wZkv ejj ej‡eb ‡Zv Avwg ejvg Avgvi bvg †gv wcZv : gwdRyj Bmjvg evmv Zv‡nicyi Avgv‡`i Kwgmbv‡ii bvg Avevi gwdRyj Avgvi AveŸyi eÜz wZkv fvej Avgvi AveŸy Kwg‡mvbvi gwdR Avwg ejvg bv Avgvi AveŸy cj­xwe`rG PvKwi K‡i|Zvi ciI Avgvi mv‡_ K_v ej‡Z ivwR njbv | Avevi ‡dvb †i‡L w`j|Avwg †mwb iv‡Z Avevi †dvb w`jvg Avi ejvg †`L Avgvq wKQy ej‡Z n‡j Zzwg ej|Avgvi bvg †gv: Avwidzj Bmjvg AvKvk Avgvi evRv‡I †`vKvb Av‡Q gv †óv‡ii cv‡k gvgwb Kw¤úDUvi ,ZLb wZkv Avgvq ejj Avcwb mZ¨ ej‡Qb wKbv eyS wKK‡i?Avwg wK Kvj Avcbvi ‡`vKv‡b Avm‡ev?Avwg wUK wKej‡ev eyS‡Z cviwQjvg bv Avwg e‡j †djjvg bv †`vKv‡b Avmev †Kb ? ej‡Q †Kb fq †c‡jb Avwg ejjvg bv wUK Av‡Q Kvj G‡mv e‡j †dvb †i‡¶ fvejvg †m †Kb Avwg †dvb w`wQ we¯^vm Ki‡jv bv|Avwg Zvi ciw`b A‡c‡¶ Ki‡Z jvMjvg.....wKš‘y wZkv Avmj bv Avwg we‡Kj †ejv Avevi †dvb w`jvg wZkv `i‡jv Avwg Rvb‡Z PvBjvg wK †ecvi Avm‡Z †P‡q Avm‡jbv †Kb?Avwg A‡c‡¶ KiwQjvg wKbZz Zzwg G‡jbv|wZkv ejj Avcwb mZ¨ Avgvi Rb¨ A‡c‡¶ KiwQ‡jb Avwg ejjvg n¨v mZ¨|wZkv ejj wUK Av‡Q Kvj mKv‡j Avmev‡b|Avwg ejjvg wUK‡Zv ejj wUK|Avgvi g‡b g‡b Lye Avb›` nj| Avwg wKš‘y mKv‡j 10:30wg †`vKvb Lywj wKš‘y †mw`b Avwg 7 Uvi mgvq †`vKv‡b Avmjvg Zvici Av‡c¶v Ki‡Z jvMjvg| ZLb wZkvi B¯‹†j wKjvm n‡Zv bv ïay wcivB‡fU co‡Z AvmZ |Avwg †`wL wZkv Avm‡Q Avwg Pzc K‡I AvwQ |wZkv Avgvi Kv‡Q Rvb‡Z PvBj †Kgb Av‡Qb?Avwg ejjvg fvj Zzwg ejj fvj|Avwg Avi K‡bv K_v ej‡Z cviwQ bv|wZkv ejj Avgvi 4 Kwd Qwe Zz‡j †`bZ|Avwg I‡K i“‡g w`‡q evB‡I `vwi‡q _vKjvg|Avgvq XvKw`j Avwg †Mjvg Avi Qwe Zzjvg Zvi ci IAvgvi cv‡k em‡jv Avwg Qwe K‡I w`jvg|Avgvi Kv‡Q Ii †dvb w`‡q ejj MvY †jvW w`‡q w`‡Z Avwg Mvb ‡jvW w`‡q w`jvg|wZkv Avgvi Kv‡Q Rvb‡Z PvBj Zvi †dvb bv¤^vi cvBjvg KB Avwg ejjvg m‡cœ cvBwQ| Avgvi Kv‡Q Rvb‡Z PvBj KZ UvKv w`e Avwg ejjvg wK‡mi UvKv ejj †Kb Mvb †jvW w`jvg Qwe Zzjvg|Avwg ejvg Zzwg bv Avgvi eÜz Zv Avevi UvKv wbe †Kb?wZkv ejj bv bv Kq UvKv e‡jb ? Avwg wKQy ejjvg bv|wZkv Avgvi Kv‡Q 100 UvKvi GKUv bU w`j,Avwg UvKv fvswU K‡i 1 VvKv wbjvg Avi I‡K 99 UvKv w`jvg bZzb wKQy UvKv wQj Avwg I‡K w`jvg|wZkv Avgvi Kv‡Q Rvb‡Z PvBj Avcwb mvIb fvqvi Kv‡Q wK ej‡Qb?Avwg ejwQ †Kb?bv mvIb fvB ejj ZvB.....Avwg Rvb‡Z PvBjvg wK ej‡Q ejj bv †Zgb wKQy bv|Avwg Avevi ejjvg wK ej‡Q e‡j­v ejwQ?wZkv ejj wUK Av‡Q †dv‡b ej‡ev|Avwg ejjvg bv GLb ejj wZkv ejj Avcwb bvwK Avgvq jvqK K‡ib|e‡j P‡j †Mj|Gi ci †dv‡b K_v ejjv ïiƒ | Zvi ciw`b Avwg ‡dv‡b K_v ej‡Z ej‡Z ejwQ n¨vwc †Zvgvi evwÜ ? wZkv Avgvq ejj n¨vwci Rb¨ Avgvi Kv‡Q †dvb w`‡Qb? Avwg ejvg bv bv Avwg Ggwb Rvb‡Z PvBjvg|Avgvq ZLb ejj †`‡Lb mevB n¨vwci mv‡_ †cÖg K‡i Avi Avgvi Kv‡Q †dvb †`B|Avwg ejvg bv Avwg Ggwb Rvb‡Z PvBjvg|Zv ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.