peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


sum14.peperonity.net

-=DJ Gizmo=-

Balandþio 23 d., penktadiená, klubo „Gravity“ vakarëlyje „Extra ID World Series“ plokðteles suks populiarios Suomijos ðokiø muzikos grupës „Bomfunk MC‘s“ narys Wille Makinenas, kuris kaip didþëjus þinomas Mr Willy pseudonimu.
1997-ais metais reperio B.O.W. ir DJ Gismo ákurtas projektas „Bomfunk MC‘s“ stulbinanèios sëkmës sulaukë 1999-ais metais áraðius super-hità „Freestyler“. Singlas pateko á pirmas topø pozicijas net dvylikoje ðaliø, o oficialiame D.Britanijos tope uþkopë iki antros vietos.


2000-ais metais MTV muzikiniuose apdovanojimuose „Bomfunk MC‘s“ buvo pripaþinta geriausia nominacijoje „Best Nordic Act“, o 2001-ais Vokietijos apdovanojimuose ECHO apdovanota uþ geriausià ðokiø muzikos singlà “Freestyler“. 2002-ais metais „Bomfunk MC‘s“ áraðë kûriná „(Crack It) Something Going On“, kuris buvo skirtas pasaulio futbolo èempionatui „FIFA World Cup Korea-Japan 2002“.

Hiphopà, electro, funk ir house muzikà grojanèios grupës debiutinis albumas „In Stereo“ buvo iðleistas 2000-aisiais, o dar po dviejø metø muzikos prekiø parduotuvëse pasirodë antras darbas „Burnin´ Sneakers“. „Bomfunk MC‘s“ iki ðiol pardavë 1 milijonà albumø ir beveik 3 milijonus singlø kopijø. Pasiraðius kontraktà su „Universal Records“ pastaruosius pusæ metø Suomijos muzikantai áraðinëjo treèià albumà, kuris bus iðleistas vasaros pabaigoje.

Mr Willy yra vienas ið trijø „Bomfunk MC‘s“ nariø, koncertø metu grojantis bosine gitara ir klaviðiniais instrumentais. Jis prie grupës prisijungë prieð penkerius metus ir kartu su „Bomfunk MC‘s“ sugrojo daugiau nei 300 koncertø. Willy taip pat daug dirbo áraðinëdamas paskutiná albumà. Pasak DJ‘aus, su juo áraðø studijoje bendradarbiavo prodiuseris JS16, 2001-ais metais prodiusavæs ´Darude´ singlà „Sandstorm“.

Mr Willy plokðteles sukti pradëjo 1995-ais metais ir ðiuo metu groja funkybreaks, house, progressive breakbeat ir oldschool hardcore muzikà. 1999-ais metais Tampere mieste jis buvo atidaræs savo klubà kur ir susipaþino su „Bomfunk MC‘s“ nariais. DJ‘us teigia, kad jo ásimintiniausi setai buvo sugroti Suomijos snieglenèiø festivalyje „Red Bull City Flight“, kur Mr Willy teko groti prieð 40 000 þmoniø minià, o taip pat kuklus vakarëlis Oulu mieste, kur jo klausæsi 200 klaberiø ðoko ant stalø.

DJ‘us kaip „Bomfunk MC‘s“ narys kartà jau lankësi Lietuvoje, taèiau, pasak jo, tuomet neturëjo galimybës pasidairyti po Vilniø. „Ðá kartà ketinu apþiûrëti visas áþymias vietas. Girdëjau, kad lietuviai yra labai mieli ir draugiðki“, - sakë Mr Willy.

´Gravity news´This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.