peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


sum14.peperonity.net

-=hiphopo judejomas lietuvoje=-

DEMESIO!!!Patartina ziureti su telefonais kurie rodo lietuviskas raides jei ne tai vietai (à,è,æ,ë,á,ð,ø,û,þ) bus rodoma visokausi kringeliai ar smingeliai.


gero skaitimo =]

IZANGA

Ðio darbo tikslas yra aptarti ðiuolaikinës jaunimo subkultûros - Hip hop’o judëjimo - gyvavimà Klaipëdos mieste. Pats hip hop´o judëjimas nëra senas. Jo iðtakø, anot daugumos mano respondentø, reikëtø ieðkoti 70-jø Amerikoje. Pateikëjas Tadas1 teigia: ”vieni sako, kad nuo bokso prasidëjo…bet að manau - nuo kalëjimø 1960 metais… vienas barðkina á sienà, o kitas dainuoja. Ir aprangos stilius kilæs ið kalëjimo. Mat Amerikos kalëjimuose duodavo plaèius rûbus, kas vëliau tapo áproèiu ir madinga gete”. Hip hop´as yra judëjimas, kuri apima “dydþëjavimà”, repavimà, breikà ir graffiti menà. Ðios meno formos, kokias mes jas þinome ðiandien, yra kilusios Niujorke, Pietinio Bronkso rajone, maþdaug 1970-jø viduryje. Hip hop´as klestëjo juodøjø ir puertorikieèiø Niujorko komunoje, ir tik payginti neseniai jis pradeda ágyti didelá mastà. Hip hop´as tapo vienu ið socialinës bei kultûrinës saviraiðkos formø, padëjusiø daugumai nusikalstamoms gaujoms priklausanèiø paaugliø nukreipti savo pyktá bei agresijà á ðias meno formas.

Nors ðis judëjimas yra laikoma juodaodþiø, taèiau, laikui bëgant, jis tapo internacionaliu reiðkiniu. Hip hop’o subkultûros apraiðkø randame ir Lietuvoje. Lietuvà ðis judëjimas pasiekë devinto deðimtmeèio pabaigoje, pimàsyk pasirodæs maþdaug 1988 metais Klaipëdoje - visø mano respondentø nuomone repo muzikà “atplukdë” jûreiviai. Labiausiai Hip hop´o judëjimas paplitæs didþiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje, Panevëþyje ir Ðiauliuose. Ðiame straipsnyje didþiausias dëmesys bus skiriamas Klaipëdos specifikai (ðis miestas yra laikomas hip hop´o sklaidos centru Lietuvoje).

Ðis darbas yra paraðytas remiantis Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto 1999 m. vasarà organizuotos etnografinës ekspedicijos Klaipëdoje metu surinkta medþiaga. Lauko tyrimø metu buvo apklausti deðimt þmoniø, besitapatinanèiø su ðiuo judëjimu. Visi jie buvo klaipëdieèiai, amþius - nuo aðtuoniolikos iki dvideðimt vieneriø metø, vidurinio arba aukðtesniojo iðsilavinimo vaikinai (paradoksalu, taèiau pateikëjø teigimu, Klaipëdoje nëra nei vienos merginos, besitapatinanèios su hip hop’u). Atliekant tyrimà ið savo respondentø norëjau suþinoti, kà jie þino apie judëjimà, kurá propaguoja, kaip suvokia savo santyká su atstovaujamu judëjimu bei kaip interpretuoja hip hop’o nûdienos situacijà Lietuvoje. Papildomu ðaltiniu raðant ðá darbà buvo interneto puslapiuose paskelbta medþiaga.

Pradëti bendrauti su pateikëjais nebuvo sunku, nes jie draugiðki, atviri þmonës. Su didesniais keblumais pradedant imti interviu taipogi nesusidûriau, mat savo respondentø tarpe turëjau keletà paþástamø.Gal bût tai buvo jø pasitikëjimo manimi prieþastis. Apklausas daþniausiai darydavau jø susibûrimo vietose: miesto aikðtëse, skveruose. Taipogi teko dalyvauti jø surengtame renginyje - “Hip hop´e”2. Á renginá mene pakvietë respondentai, kas parodë jø pasitikëjimà manimi, mat ðie renginiai paprastai bûna slapti.

Toliau ðiame straipsnyje að trumpai aptarsiu specifinius hip hop’o judëjimo bruoþus bei Lietuvos specifikà.

MUZIKA

Kaip jau buvo minëta anksèiau, ðiai jaunimo kultûrai bûdingas savitas muzikos stilius: repas - kaip verbalinis atlikimas ir dydþëjavimas - kaip instrumentinis.

Dydþëjavimas [ montavimas ir skreèas ]3 yra manipuliavimas plokðtele, kurio metu ði iðduoda keistus garsus. Ðis iðradimas priklauso dviems populiariems disk þokejams4 ið Bronkso: GRAND MASTER FLASH ir GRAND WIZARD THEODOR. Dydþëjavimui iðplisti uþ Niujorko miesto ribø padëjo HERBIE HANCOCK su savo daina ´´Rock it´´ ir MALCOLM MAC LARENS´o ´´Buffalo Gals´´.

Repavimas5, koká mes þinome já dabar, t.y. kalbëjimas rimu á muzikos ritmà, ankðèiau buvo vadinamas “emcyingu” (emceeing). Jo ðaknys siekia Jamaikos tostø (toasting) sakymo meno bei rimuoto kalbëjimo elementus reggie6 muzikoje. 70-jø pradþioje Jamaikos dj KOOL HERC persikëlë ið Kingstono á Niujorko Vakariná Bronksà. Èia repavimas paplito tarp juodaodþiø komunos nariø. Taèiau yra dar viena repavimo kilmës teorija, kurià H. RAP BROWN pateikia savo knygoje ´´Die Nigger Die´´ (1969). Èia jis pasakoja apie tai, kaip jis Luizianoje, bûdamas dar vaikas, þaisdavo þaidimà ´´Tûkstanèiai´´ (The Dozens)7. Þaidimo tikslas buvo ´´sugniuþdyti´´ þmogø þodþiais. Ratu stovëdavo apie penkiasdeðimt vaikinø ir rungdavosi vienas su kitu ritmu kalbëdami apie vienas kito motinas (þinoma neðvankiai). Laimëtojas bûdavo nustatomas pagal minios reakcijà. BROWN mini ir kità verbaliná þaidimà ´´Atsiþymëjimas´´ (Signifying)8. Pasak jo, ðis þaidimas yra labiau humaniðkas, nei ´Tûkstanèiai´´, nes kalbama bûdavo ne apie kieno nors motinas, o apie savo oponentà.

Muzika buvo pagrindinë judëjimo atsiradimo prieþastis. Tik vëliau atsirado kiti sandai. Yra iðskiriamos dvi pagrindinës repo muzikos pakraipos: Old schoola’s - “senoji mokykla” ir New school’as - “naujoji mokykla”. “Senajai mokyklai” bûdingas repas, kurio temos lieèia politikà, rasizmà, smurtà (PUBLIK ENEMY, RUN DMC), èia maþiau lyrikos, o “naujosios mokyklos” -lengvesnis, lyriðkesnis. Repas dar dalinamas á dvi dalis pagal geografinæ padëtá. Gintaras: ’’West coast, East coast. West coast - grieþèiau, tikras hip hop´as, o East coast - ramiau, lengviau, ir t.t. [...] Niujorke prasidëjo tas repas, jis yra grieþtas, tikras, o East coast - ten Los Andþelas, tusovkës, linksma, ten lengvesni9”. Tekstai apie viskà: apie gerà ar blogà gyvenimà, narkotikus, gatvës susiðaudymus, nelaisvæ, meilæ ir net apie Dievà ar Jëzø Kristø. Dabar repe atsirado daug kitø muzikos stiliø elementø, gimsta naujos repo pakraipos tokios kaip dþiaz repas, soul, alternatyvusis repas bei kiti. Hip Hop´o kultûrai priskiriama soul, rnb, net reggie muzika bei skeitrokas, kurá labiau mëgsta ekstremalaus sporto propaguotojai.

Pateikëjø teigimu, lietuviðko repo nëra, nes anot Tado: ”lietuviø kalba ir tartis repavimui netinkama. Kai lietuviai dainuoja apie ðaudynes - tai juokinga”. Justas sako, kad: ”Lietuvoje kûrë daug kas. Yra dar Vilniuj. Klaipëdoj niekas nebedaro. Viskas á pinigus remiasi, nëra rinkos. [...]. Að pats esu trijose grupëse buvæs: K POSSIE, LOGIC, BIG STAR”. Taèiau nepaisant to, dauguma mano respondentø patys kuria tekstus ir repuoja, taèiau nesivieðina. Mantas: ”repavimas - malonumas. Sau kaþkà árodai; nebûtina kur nors prasimuðti”, o skeiteris10 Saulius sako: ”að klausau viskà: nuo Hip Hop´o iki pankroko - viskà, kas uþveda vaþiuoti. BEASTY BOYS, DOG EAT DOG, PENYWAIS, pankrokas, skeitrokas”.

APRANGOS STILIUS

Hip hop´o judëjimo atstovams bûdingas savitas aprangos stilius. Tarp ðio judëjimo atstovø labai populiarûs sportinio tipo rûbai. Mëgstamos plaèios dþinsinës arba sportinës kelnës. Jos turi bûti ne tik plaèios, bet ir ilgokos. Populiarûs platus ir didelis “bliuzonas”, kepuraitë su snapeliu, arba vien snapelis, “panama”. Ðtai kaip savo rengimosi stiliø apibûdina Mantas: ”batai daþniausia bûna skeiteriðki. Jie specialiai pritaikyti riedlentëm vaþinëti, o jei nevaþinëji, tinka ir paprasti kedai. Kelnës: kas paprastus dþinsus perkasi, kas panaðius á lenarus11. Jie daþniausia porà iðmierø didesni. Maikutës bûna ilgos, nes kelnës neðiojamos per didelës [...] jas galima iki paþastø uþsitempti, bet taip juk nepavaþinësi. Maikutë turi bûti ilga kad kelnaièiø nesimatytø. Bliuzonai ... populiariausi yra kengûrasai - su kapiðonu ir sterble. Ðukuosenos ... kaip kas nori taip iðsidirbinëja.” Anot mano respondentø, jie ðitoká aprangos stiliø mëgsta vien dël patogumo, platûs rûbai nevarþo judesiø.

Ðukuosenos kuo ávairiausios: nuo plikos galvos iki ilgø plaukø, plaukai gali bûti daþyti gana neáprastomis spalvomis. Daugumos svajonë - dredlokai12. Taipogi mëgstami ávairûs aksesuarai: karoliai, skarelës, auskarai, pakabukai, apyrankës ið karoliø, odeliø ir raiðteliø.

GRAFFITI

Dar vienas ið hiphoperiø - taip vadinami ðio judëjimo atstovai - saviraiðkos bûdø yra pieðimas ant sienø, vadinamas graffiti13. Tai seniausia hip hop´o judëjimo meno forma. Mûsø amþiaus septintojo deðimtmeèio pradþioje graffiti menas tapo populiarus tarp Bronkso ir Bruklino nusikalstamø gaujø. Ypatingi reikalavimai arba grieþtos taisyklës ðiai meno rûðiai nëra keliami. Daþniausiai pieðiama naudojant daþus aerozoliniuose flakonuose.

Ði meno rûðis Lietuvoje kol kas nëra labai populiari, bet mano respondentai tiki, kad ji turi alternatyvà augti. Graffiti, kaip ir repas, prasidëjo 6 - 7 deðimtmetyje. Pateikëjas Audrius sako, kad: ”pirmieji graffiti pradininkai buvo dar Los Andþele. Vieðuosiuose tualetuose uþraðydavo savo vardà - tai buvo graffiti pradþia.” Ði meno rûðis Lietuvoje sunkiai ásigali:pagrindinë prieþastis yra finansinë.

SPORTAS

Nors hip hop´o judëjimas ir neturi vien tik jam bûdingos sporto ðakos, taèiau dauguma mano respondentu paminëjo “ekstremaløjá” sportà. ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.