peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


tadzius.peperonity.net

*#Bajeriai#*

Skaityk ir juokis:)

Išleido li?tas saus? ?statym? miške: K? pagaus girt? - su?s! Eina pirm? dien?, ramu, ži?ri - zuikis girtas!
- Nu dabar tai tave su?siu.
- Ne?sk man proga, šiandien mano gimtadienis
- Na gerai, bet dar vienas sykis ir su?siu.
Antr? dien? eina li?tas apsižvalgyti, ži?ri zuikis v?l girtas:
- Nu dabar tai tikrai tave su?siu!
- Ne?sk man proga, s?nus šiandien gim?!
- Na gerai, paskutinis kartas!
Tre?i? dien? li?tas eina per mišk?, ži?ri zuikis girtas baloje guli!
- Nu šak?s, dabar tai jau ?siu!
- Klausyk, li?te, tu savo ?sakym? žv?rims parašei?
- Taip.
- Tai ko prie žuv? lendi?


Italija
Viename Sicilijos bare kur aišku renkasi tik tikri italai vien? dien? užeina negras... Atsis?da priebaro, užsisako viskio...
Bare kap? tyla.. po koki? 10 minu?i? vienas italas neiskentes sako :
- Klausyk nygeri.. o tu žinai kod?l tu visas juodas o tavo rank? plaštakos baltos?
- Ne atsako negras, nežinau
- Ogi tod?l, kad kai mes tave daž?me tu rankomis ? sien? buvai atsir?m?s
Baras l?žta..
Po keli? minu?i? tas pats italas v?l klausia:
- Nigeri a nigeri o tu žinai kod?l tu juodas o tavo padai balti ?
- Ne nežinau, sako negras
- Ogi tod?l, kad kai tave mes daž?me tu juk stov?jai..
Visas baras išl?žo v?l..
?ia negras baig? gerti visk?.. numet? pinigus ( tipo atsiskait? )
Ir sako tam pa?iam italui:
- O tu žinai kod?l tu visas baltas o tavo šiknos skyl? juoda?
- Nu ne nežinau sako italas
- Ogi tod?l, kad kai aš tave dariau man dar dažai nebuvo išdži?v?......


Atb?ga mažasis Vova?ka pas mam?. Mama užsi?mus, tvarkosi, laukia sve?i?.
Vova:
- Mama mama!!! Nori eil?raštuk? pasakysiu?
Mama:
- Vova?ka palauk, tuoj sve?iai ateis prie j? gal?si pasakyti.
Na po kiek laiko susirenka sve?iai, visi tvarkingai sus?da, mama atneša k?d?, pastato ant jos Vova ir garsiai paskelbia, kad jos atžala dabar padeklamuos eil?raštuk?. Visi nutyla. O Vova?ka pradeda deklamuoti:
Moja mama vertaliot - vsem dajot a pape vot (parodo špyg?)
T?vas susinervija: - S?nau k? ?ia šneki kaip tu dr?sti taip kalb?ti?????
Vova:
- Papa tože vertaliot - Vsex jebiot a mame vot (parodo špyg?)
Sesut? Lena:
- Vova Vova, raminkis! kaip tu ?ia prie sve?i? kalbi???
Vova:
- Lena tože vertaliot - Kurit pjot i v rot beriot.
Tada aukl?ti bando bobut?, bet ir v?l Vova?ka randa k? pasakyti:
- Baba tože vertaliot - atjebalas smerti ždiot.
Neiškent?s diedukas pradeda kažk? veblenti. Vova:
- Died tože vertaliot - Xuj vesyt a tolku vot (v?l rodo špyg?)
Na pagaliau Vova buvo nukeltas nuo k?d?s, nuvestas ? kambar? ir paguldytas lovon...
Vova:
- Vova tože vertaliot - napizdel i spat idiot.


Chebryt? s?di r?ko, apie vakarykš?ius ?sp?džius iš tusofk?s pasakojasi. Vienas sako aš va toki? ir dar šitoki? blondin? prikabinau.
Kitas irgi neatsilieka, atseit jis dar fainesn? prikabino.
Tre?ias sako:
-Ale aš koki? buvau prikabin?s, parsivedžiau ? namus, pavakrieniavom prie žvaki? švieso, išg?r?m šampano. Tada aš j? nusivedžiau ? kambar? ir kad prad?sim glamon?tis. Nu taip karštai taip karštai, prad?jau j? nurengin?ti, užsik?liau ant stalo, net nepama?iau, kad ten kompo klaviat?ra pasipainiojo...
-O tu ir komp? turi?
-O koks procas?
-O koks hardas
-O kiek RAM'o?
-???Petriukas ateina ? sve?ius pas klas?s draug?:

- Klausyk, kas ten per skuduras prie dur? guli?

- Tai ne skuduras - tai labai piktas mano šuo!

- Piktas šuo? Tai kad aš k? tik ? j? batus nusivaliau.- Kiek met? tavo seneliui?

- Nežinau, bet jis pas mus jau labai labai seniai.

Matematikos mokytoja tikrina Petriuko nam? darbus.

- Petriuk, pasakyk teisyb?, tavo t?tei kas nors pad?jo?- Kelkis, kelkis, - Petriukas baksnoja šun?.

- Ko ?ia triukšmauji? - niurna pabudusi ses?. - Ko prisikabinai prie šuns?

- Man atrodo, kad ? m?s? namus ?silauž? vagis.- Petriuk, - sako mokytoja, - paaiškink, kaip tau sek?si spr?sti uždavin?.

Petriukas skubiai atsistoja, išsiblašk?s dairosi, varto s?siuvin?... Pagaliau ima skaityti:

- Nulis, nulis, nulis, kryžiukas, kryžiukas...

- Ei, - kumšteli j? suolo draugas, - ?ia ne tas lapas - ?ia mes “kryžiukus- nuliukus” žaid?me.Petriukas ateina ? vaistin?:

-Duokite man prezervatyv? pakuot?!

-Pirma, tai ne vaikams, o antra - tegu ateina t?vass ir nuperka pats tinkamo dydžio.

-Pirma, tai ne vaikams, o nuo vaik?, o antra, tai ne t?vui, o mamai - ji važiuoja atostogauti, ir nežino dar, koki? dydži? jai reik?s...Petriukas gr?žta namo iš mokyklos, atsidaro šaldytuv? ir traukia iš ten porcij? led?. Motina jam:

- Joki? led?, tuoj bus piet?s. Eik ? lauk?, pažaisk.

- Kad n?ra su kuo!

- Gerai, aš su tavimi pažaisiu. K? žaidžiam?

- Mam? ir t?t?, - sako Petriukas.

Motina kiek nustemba, bet nieko nesako.

Petriukas:

- Dabar tu eik ? miegam?j? ir atsigulk ? lov?, o aš tuoj gr?šiu iš darbo.

Motinai kiek neramu, k? ?ia jos s?nelis sugalvojo, bet paklauso, nueina ir atsigula ? lov?.

Petriukas pasiima prieškambary t?vo kepur?, pakeliui dar pasiima ir ?sikand? cigaret?, spyriu atidaro miegamojo duris ir gr?smingai ži?ri ? motin?. Ši:

- Mielasis, ?ia tu?

- O kas daugiau? O dabar nešk savo stor? užpakal? ? virtuv? ir duok man t? prakeikt? led?!!!Tikybos mokytoja klausia per pamok?: - Koks žv?relis turi ilg? uodeg? ir šokineja nuo šakos ant šakos rinkdamas riešutus? Petriukas atsako: - Šiaip jau tur?t? b?ti vover?, bet kadangi klausiate j?s, tai tikriausiai J?zus Kristus…- Petriuk, kaip sek?si mokykloje?

- Matematikos kontrolinio nebuvo, nes kažkas paskambino, kad mokykla užminuota, bet... - Petriukas susim?st?s nutyla.

- Kas?

- Pranešti, kad mokykla užminuota, ? policij? skambino keturis kartus. Tris aš žinau, bet kas skambino ketvirt? kart??Petriuko mama pakelia telefono ragel?.

- Laba diena, gal kalbuosi su Petriuko mama?

- Taip.

- J?s tik neišsig?skite, bet po chemijos pamokos mums teko j? nuvežti ? ligonin?.

- J?zau Marija! K? jis v?l iškr?t??

- Nieko, tiesiog spaudos klaida chemijos vadov?lyje.- T?ti, - skundžias Petriukas, - tau klas?s aukl?toja skambins ir pinig? prašys.

- O už k? dar pinig??

- Tai aš v?l mokykloje lang? išmušiau, - Petriukas kaltai nuleidžia akis. - Aš nety?ia - paslydau ant šlapi? grind?.

- Ne mokykla, o oranžerija kažkokia! - pyksta t?t?.


Name, kuriame gyvena Petriukas, ?m? b?gioti... m?lyni tarakonai. Petriuko kaimynai iškviet? mokslininkus. Šie pagavo kelis “mutantus” ir išsivež? juos tyrimams. Mokslininkai labai nor?jo sužinoti, kuo susirgo vargšai vabal?liai.

Tik Petriukas žinojo, kad tarakonai visiškai sveiki - jis pats juos gaud? ir daž? automobiliniais dažais.Petriukas neturi šuns, turi katin?.

- Petriuk, - sako jam klas?s draugas, - kam tau tas kvailas žv?relis namie? Mesk j? laukan ir ?sitaisyk šun?.

- Šuo pernelyg kvailas padaras, kad aš j? laiky?iau.

- Tai kat?s kvailos!

- O tu kur nors matei, kad kelios pririštos kat?s tempt? per sniegynus roges su visokiu šlamštu?Petriukas niekada nelipdavo po vien? laiptel? - dažniausiai šokdavo per du ar net per tris. Kart?, teta Veronika buvo k? tik išplovusi laiptin? jis šoko per visus penkis... paslydo, krito, vert?si ir susilauž? koj?. Gydytojas užd?jo ant kojos gips? ir liep? daugiau laiptais nelakstyti.

Po m?nesio Petriukas klausia gydytojo:

- Gal man jau galima laiptais laipioti?

- Galima, tik atsargiai, - atsak? gydytojas.

- Kaip gerai, - atsiduso Petriukas, - kaip gerai, nes aš taip pavargau...

- Pavargai? - nusisteb?jo gydytojas.

- Negi manote, kad lengva su šituo prakeiktu gipsu kasdien po kelis kartus ? tre?i? aukšt? balkonais laipioti? Vien kaimynai kaip pyksta...Po keli? minu?i? Petriukas v?l prieina prie mamos.

- Mama, dar noriu apie tas beždžiones pasikalb?ti.

- Gerai. Kas neaišku?

- M?s? gimin? irgi kilo iš beždžioni??

- Taip.

- Gal fotografijos yra išlikusios?Chemijos pamokoje mokytoja klausia:

- Sigute, kokios spalvos tu gavai skyst??

-Raudonos.

-Šaunuol?, s?skis, 10.

-Maryte, o tu kokios spalvos?

-Geltonos.

-Nelabai teisingai, s?skis, 8.

-Petriuk, o tu?

-Juodos!

-Petriukas, - du, klas? - gulkit?s!!!!Atvažiuoja Europos komisija ? vien? Lietuvos mokykl?. Aišku, kaip ir visose mokyklose vaiku?iai pašoka, padainuoja, o po to komisijos nariai lank?si pamokose. Ir vienas iš komisijos nari? nu?jo ? užsienio kalbos pamok?. Na mokytoja jauna graži, su mini ir labai jaudinasi. Ir sako mokiniams, aš dabar kažk? užrašysiu ant lentos, o j?s tur?sit perskaityti. Ji rašo, jaudinasi, ir oplia pameta kreid?, tada l?tai pasilenkusi paima ir pabaigia rašyti. Na, mokiniai, perskaitykit tar? ji. Petriukas pakelia ranka, mokytoja ir džiaugiasi, ir bijo, ji juk jam trejetus raš? už tyl?jim?. Na, sakyk Pertiuk, galiausiai tar? mokytoja. Petriukas: su tokiu užpakaliu, ne mokykloj dirbti reikia. Mokytoja ?pyko ir išvar? Petriuk? iš klas?s. Praeidamas pro komisijos nar? Petriukas tar?, jei nemoki pasakin?t - nepasakin?k.Mokytoja klausia pradinuk?, kuo dirba j? t?veliai: Onut? sako, kad jos mama buhalter?, o t?tis vairuotojas, mokytoja j? pagiria. Jonukas sako, kad jo mama mokytoja, o t?tis gamyklos direktorius, ir j? mokytoja pagiria. Petriukas sako, o mano mama nam? šeiminink?, o t?tis viešnamy muzikantu dirba. Mokytoja išvaro Petriuk? iš pamokos ir liepia be t?t?s negr?žti. Gr?žta Petriukas su t??iu, mokytoja ir klausia t?vo, kur jis dirba, kad s?nus sako, jog viešnamy muzikantu. - Na j?s supraskit mane, kaip man paaiškinti savo s?nui suprantama jam kalba, kad aš dirbu su TCP/IP protokolu UNIX ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.