peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Guestbook


ultra107.peperonity.net

KREPSINIO NAUJIENOS

cia bus krepsinio naujienos

05-11-20
"Barcelona" - "Lietuvos rytas" 91:97

"Barcelona" pirmavo vienintelá kartà - 2:0. Po to ant "Palau Blaugrana" parketo sàlygas diktavo sveèiai. Didþiausias vilnieèiø pranaðumas siekë 16 taðkø - 35:19 (14-àjà min.).

Barselonos krepðininkai, daugiausia Shammond Williams ir Gianluca Basile pastangomis, mynë "Lietuvos rytui" ant kulnø. Skirtumas kelis kartus buvo iðtirpæs iki minimalaus, bet Vilniaus komanda nepalûþo.

Sëkmës galima tikëtis tik tada, kai ekipos þaidimas - subalansuotas: kiekvienas juodai dirba gynyboje, o atakose pasinaudojama ir aukðtaûgiais, ir snaiperiais. Pirmà kartà ðio sezono Eurolygoje "Lietuvos rytas" pademonstravo, kad po krepðiais turi universalujá Matthew Nielsen, o ties tritaðkiu - net kelis gerus metikus.

Todël net tada, kai sveèiø padëtis tapdavo kritinë, "Barcelona" gynyba patirdavo neatremiamø smûgiø. Nors sveèiai nuolat pirmavo, taèiau "Barcelona" komandà pribaigë 7 ið eilës Roberts Ðtelmahers taðkai prieðpaskutinæ minutæ, kai rezultatas tapo 87:80.

Vilnieèiø stiprybë slypëjo komandiniuose veiksmuose. M.Nielsen ir Frederick House buvo rezultatyviausi, R.Javtokas atkovojo 13 kamuoliø, svarbiais momentais pataikë Simas Jasaitis, Mindaugas Lukauskis ir R.Ðtelmahers. Pasiaukojamà triûsà gynyboje atspindi sveèiø net 42:27 laimëta kova dël kamuolio.

Nors praëjusá sezonà iki traumos F.House neretai tempdavo "Lietuvos rytà" á prieká, ðiemet amerikietis atrodë tarsi savo paties ðeðëlis. Taèiau per varþybas Barselonoje F.House parodë, jog kalbos apie negráþtamai prarastà formà - netiesa. Jis buvo antras pagal rezultatyvumà (23 taðkai) ir tapo vienu pagrindiniø atlikëjø per "Lietuvos ryto" spurtà pirmajame këlinyje.

O 27 taðkus pelnæs M.Nielsen sudorojo visus já dengti bandþiusius "Barcelona" aukðtaûgius.Mûðis Graikijoje "Þalgiriui" susiklostë labai nesëkmingai
2005.11.17


Pasibaigë Eurolygos rungtynës, kuriose Kauno „Þalgiris“ susitinka su Atënø „AEK“ krepðininkais. Maèà pradëjo tokie komandø...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.