peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


ultra107.peperonity.net

rc top-20

06-04-23
1 / 1 / LINAS IR SIMONA
KAI TU ATĖJAI 1612
2 / 3 / MOKINUKES
NIEKAS NEPASIKEIS 1625
3 / 6 / YVA
DAINA NE DAINA 1607
4 / N / RASA IR JONAS
TEKA SAULĖ 1634
5 / 2 / B`AVARIJA
TU PATI TOBULIAUSIA 1631
6 / 9 / ARTAS
PUSSYCAT 1626
7 / 12 / MILANA
PAŽIŪRĖK MAN Į AKIS 1624
8 / 11 / G&G SINDIKATAS
SIELOS NEMIEGA 1610
9 / 14 / ŽAS
TIU TIU TIU RIU 1630
10 / 20 / 69 DANGUJE
AŠAROS 1623
11 / 7 / LEGATO
VERPETAS 1618
12 / 5 / GELTONA
KĄ TU MAN DARAI? 1627
13 / N / NERRI
MIGDOLINIS DANGUS 1632
14 / 4 / TABU
PIRMAS PO VISŲ 1621
15 / N / EGLĖ
ŽINGSNIAI ANT STOGO 1633
16 / 8 / RASA KAUŠIŪTĖ
TEN, KUR IŠEINU 1617
17 / 19 / ANDRIUS RIMIŠKIS
KARTAIS BŪNA 1614
18 / 18 / KASTANEDA
PAVASARIS VISKA PAKEIS 1616
19 / 17 / DARIUS MILERIS - NOJUS
AMŽINAI 1629
20 / 15 / ANGELINA
NEGALVOK 1628

Vieta / prieš savaitę / kūrinys / atlikėjas / dainos kodas


Siūlomosios dainos:

VISKAS IŠ NAUJO
ANDRIUS MAMONTOVAS 1635
TEGUL SAKO
ATLANTA 1636
BERŽYNĖLIAI
MANGO 1637


Balsavimas SMS žinutėmis:

Už dainas į LIETUVOS TOP 20 taip pat galima balsuoti iš mobiliojo telefono. Surinkite tekstą ltd, padarykite tarpą, užrašykite dainos, už kurią balsuojate, kodą (pvz: ltd 1234 arba LTD 1234). Žinutę siųskite trumpuoju numeriu 1601.
Žinutės kaina 1 Lt.

06-04-16
1 / 2 / LINAS IR SIMONA
KAI TU ATĖJAI 1612
2 / N / B`AVARIJA
TU PATI TOBULIAUSIA 1631
3 / 10 / MOKINUKES
NIEKAS NEPASIKEIS 1625
4 / 8 / TABU
PIRMAS PO VISŲ 1621
5 / 9 / GELTONA
KĄ TU MAN DARAI? 1627
6 / 1 / YVA
DAINA NE DAINA 1607
7 / 5 / LEGATO
VERPETAS 1618
8 / 12 / RASA KAUŠIŪTĖ
TEN, KUR IŠEINU 1617
9 / 13 / ARTAS
PUSSYCAT 1626
10 / 15 / RAKETA
PADARYS MANE 1605
11 / 7 / G&G SINDIKATAS
SIELOS NEMIEGA 1610
12 / 6 / MILANA
PAŽIŪRĖK MAN Į AKIS 1624
13 / 18 / BIPLAN
GOLDEN BOJ 1622
14 / N / ŽAS
TIU TIU TIU RIU 1630
15 / 17 / ANGELINA
NEGALVOK 1628
16 / 11 / MANTAS
SAULĘ NEŠIU 1608
17 / N / DARIUS MILERIS - NOJUS
AMŽINAI 1629
18 / 20 / KASTANEDA
PAVASARIS VISKA PAKEIS 1616
19 / 16 / ANDRIUS RIMIŠKIS
KARTAIS BŪNA 1614
20 / 14 / 69 DANGUJE
AŠAROS 1623

Vieta / prieš savaitę / kūrinys / atlikėjas / dainos kodas


Siūlomosios dainos:

MIGDOLINIS DANGUS
NERRI 1632
ŽINGSNIAI ANT STOGO
EGLĖ 1633
TEKA SAULĖ
RASA IR JONAS 1634

06-04-09
1 / 1 / YVA
DAINA NE DAINA 1607
2 / 5 / LINAS IR SIMONA
KAI TU ATĖJAI 1612
3 / 8 / JURGA
AUKSO PIEVA 1603
4 / 3 / MANGO
SNIEGENA 1602
5 / 7 / LEGATO
VERPETAS 1618
6 / 2 / MILANA
PAŽIŪRĖK MAN Į AKIS 1624
7 / 9 / G&G SINDIKATAS
SIELOS NEMIEGA 1610
8 / 6 / TABU
PIRMAS PO VISŲ 1621
9 / N / GELTONA
KĄ TU MAN DARAI? 1627
10 / 19 / MOKINUKES
NIEKAS NEPASIKEIS 1625
11 / 11 / MANTAS
SAULĘ NEŠIU 1608
12 / 15 / RASA KAUŠIŪTĖ
TEN, KUR IŠEINU 1617
13 / N / ARTAS
PUSSYCAT 1626
14 / 17 / 69 DANGUJE
AŠAROS 1623
15 / 10 / RAKETA
PADARYS MANE 1605
16 / 18 / ANDRIUS RIMIŠKIS
KARTAIS BŪNA 1614
17 / N / ANGELINA
NEGALVOK 1628
18 / 20 / BIPLAN
GOLDEN BOJ 1622
19 / 14 / JACKY
VISKAS PAPRASTAI 1620
20 / 16 / KASTANEDA
PAVASARIS VISKA PAKEIS 1616

Vieta / prieš savaitę / kūrinys / atlikėjas / dainos kodas


Siūlomosios dainos:

AMŽINAI
DARIUS MILERIS - NOJUS 1629
TIU TIU TIU RIU
ŽAS 1630
TU PATI TOBULIAUSIA
B`AVARIJA 1631


06-02-20
1 / 3 / N.E.O.
MAN NESVARBU 1598
2 / 1 / POLIKLINIKA
ÐLOVË SUGRÁÐ 1600
3 / 2 / RAKETA
PADARYS MANE 1605
4 / 4 / AMBERLIFE
DAY OR NIGHT 1592
5 / 12 / FLEX
TU GALI 1604
6 / N / MANTAS
SAULÆ NEÐIU 1608
7 / 6 / LEMON JOY
PIRMOSIOS GËLËS (BALTOJ TYLOJ) 1591
8 / 7 / SEL FT. MIA
MUZIKA 1599
9 / 11 / B‘AVARIJA SU V.RIAUBIÐKYTE
AÐ TAVO 1590
10 / 8 / ATLANTA
SAKYK MAN TAIP 1593
11 / N / YVA
DAINA NE DAINA 1607
12 / 5 / JURGA
AUKSO PIEVA 1603
13 / 20 / VAIDAS
KAI ÐI MUZIKA SKAMBA 1606
14 / 10 / EXEM
ATMERK MAN AKIS 1586
15 / 9 / ÞYGIS
KAÞKODËL 1596
16 / 19 / MANGO
SNIEGENA 1602
17 / 15 / DELFINAI
NEGAILA 1594
18 / 14 / ANDRIUS MAMONTOVAS
LIÛDESIO ANGELAS 1595
19 / 17 / TAJA
NAKTELË 1589
20 / 13 / EDITA
VËJO LIÛDESYS 1597

Vieta / prieð savaitæ / kûrinys / atlikëjas / dainos kodas


Siûlomosios dainos:

NESAKYSIU MYLIU
DÞORDANA 1609
SIELOS NEMIEGA
G&G SINDIKATAS 1610
APKABINK MANE
ROLANDAS JANAVIÈIUS 1611

06-01-29
1 / 3 / MAN NESVARBU
N.E.O. 1598
2 / 1 / MAÞYTI MIELAS
Mokinukës 1582
3 / N / ÐLOVË SUGRÁÐ
Poliklinika 1600
4 / 2 / KAÞKODËL
Þygis 1596
5 / 4 / SAKYK MAN TAIP
Atlanta 1593
6 / 12 / AÐ TAVO
B‘Avarija su V.Riaubiðkyte 1590
7 / 6 / PIRMOSIOS GËLËS (BALTOJ TYLOJ)
Lemon Joy 1591
8 / 11 / VËJO LIÛDESYS
Edita 1597
9 / 5 / NEGAILA
Delfinai 1594
10 / 8 / APIE VISKÀ IR APIE NIEKÀ
Pushaz 1579
11 / 20 / LIÛDESIO ANGELAS
Andrius Mamontovas 1595
12 / N / MUZIKA
Sel su Mia 1599
13 / 10 / TIK AÐ IR TIK TAU
Yva 1578
14 / 9 / NAKTELË
Taja 1589
15 / 19 / ATMERK MAN AKIS
Exem 1586
16 / 14 / TAXI
Biplan 1580
17 / 17 / NEAPOLIETIÐKA DAINELË
Blic 1584
18 / 18 / SAULË
Augustë ið Dangaus 1583
19 / 16 / 9 DANGUJ
69 Danguje 1581
20 / 13 / DAY OR NIGHT
Amberlife 1592

Vieta / prieð savaitæ / kûrinys / atlikëjas / dainos kodas


Siûlomosios dainos:

Mango
SNIEGENA 1602
Jurga
AUKSO PIEVA 1603


Balsavimas SMS þinutëmis:

Uþ dainas á LIETUVOS TOP 20 taip pat galima balsuoti ið mobiliojo telefono. Surinkite tekstà ltd, padarykite tarpà, uþraðykite dainos, uþ kurià balsuojate, kodà (pvz: ltd 1234 arba LTD 1234). Þinutæ siøskite trumpuoju numeriu 1601.
Þinutës kaina 1 Lt.

1 / 1 / MAÞYTI MIELAS
Mokinukës 1582
2 / 3 / PIRMOSIOS GËLËS (BALTOJ TYLOJ)
Lemon Joy 1591
3 / N / SAKYK MAN TAIP
Atlanta 1593
4 / 2 / APIE VISKÀ IR APIE NIEKÀ
Pushaz 1579
5 / 4 / 12 PATIEKALØ
Mësa 1587
6 / 12 / NAKTELË
Taja 1589
7 / 7 / MYLËK KARÐTAI
Milana 1577
8 / 11 / AÐ TAVO
B‘Avarija su V.Riaubiðkyte 1590
9 / 8 / ATMERK MAN AKIS
Exem 1586
10 / 5 / 9 DANGUJ
69 Danguje 1581
11 / N / DAY OR NIGHT
Amberlife 1592
12 / 9 / LIÛDNOS KALËDOS
Mango 1585
13 / 10 / SAULËS MIESTAS
Sel ir Andrius Mamontovas 1572
14 / 14 / SAULË
Augustë ið Dangaus 1583
15 / 17 / TIK AÐ IR TIK TAU
Yva 1578
16 / 18 / TAXI
Biplan 1580
17 / 16 / MALDA
Alanas Choðnau 1571
18 / 15 / LOSING YOU
Artas 1576
19 / 13 / NEAPOLIETIÐKA DAINELË
Blic 1584
20 / N / NEGAILA
Delfinai 1594

Vieta / prieð savaitæ / kûrinys / atlikëjas / dainos kodas


Siûlomosios dainos:

Andrius Mamontovas
LIÛDESIO ANGELAS 1595
Þygis
KAÞKODËL 1596


Balsavimas SMS þinutëmis:

Uþ dainas á LIETUVOS TOP 20 taip pat galima balsuoti ið mobiliojo telefono. Surinkite tekstà ltd, padarykite tarpà, uþraðykite dainos, uþ kurià balsuojate, kodà (pvz: ltd 1234 arba LTD 1234). Þinutæ siøskite
05-12-04
1 / 3 / MAŽYTI MIELAS
Mokinukës 1582
2 / 1 / MYLIU
Vaidas iš Dangaus 1565
3 / 2 / APIE VISKÀ IR APIE NIEKÀ
Pushaz 1579
4 / 4 / MYLËK KARŠTAI
Milana 1577
5 / 6 / SAULËS MIESTAS
Sel ir Andrius Mamontovas 1572
6 / 7 / SAULË VANDENY
Jurga 1569
7 / 11 / 9 DANGUJ
69 Danguje 1581
8 / 12 / TAXI
Biplan 1580
9 / 8 / MEDŽIAI BE LAPØ
Rasa iš Dangaus 1575
10 / N / SAULË
Augustë iš Dangaus 1583
11 / 20 / MALDA
Alanas Chošnau 1571
12 / 10 / LOSING YOU
Artas 1576
13 / 9 / ŽALIOS MËTOS
Atlanta 1555
14 / 19 / L’ATTENTE
Skamp 1556
15 / 14 / SVETIMAM MIESTE
Agnë 1567
16 / 18 / MARIANA
Geltona 1568
17 / 17 / GYVENAM KARTÀ
Mantas 1574
18 / 16 / FIGHT FOR LOVE AND FREEDOM
Linas ir Simona su Ruslana 1564
19 / 13 / TIK AŠ IR TIK TAU
Yva 1578
20 / 15 / KUR TU ESI
Žygis 1566

Vieta / prieš savaitæ / kûrinys / atlikëjas / dainos kodas


Siûlomosios dainos:

Blic
NEAPOLIETIŠKA DAINELË 1584
Mango
LIÛDNOS KALËDOS 1585


Balsavimas SMS žinutëmis:

Už dainas á LIETUVOS TOP 20 taip pat galima balsuoti ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.