peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


varzts.peperonity.net

!!!merfis!!!
Merfio dësniai:

Lëktuvo dësnis: jeigu jûsø lëktuvas vieluoja iðskristi ,lëktuvas kurio jûs norëjote skristi iðskrenda laiku.

...............................................................................................................

Treèias Dþonso dësnis: Þurnalo kurio jûs nerandate buvo bûtent tas straipsnis kurio jums reikia. To pasekoje jus suþinote kad jûsø draugai ji pametë neturëjo arba neranda

...............................................................................................................

Veiksmas daþniausiai vyksta ten kur jø ir taip netrûksta

...............................................................................................................

Lëktuvas vibruoti pradës tada , kai stiuardesë iðneðios kava

...............................................................................................................

Gretima eilë kur jûs stovit juda visada greièiau nei jûsø

...............................................................................................................

Katës dësnis: Kai tik katë atsigulë ant jûsø keliø ,ir pradëjo snausti jums bûtinai reikalinga atsikelti ið vietos

.............................................................................................................

jei staiga þmona ima atsipraðinëti uþ maþiausia menknieká ,tai reiðkia kad greitu metu tokie jos veiksmai gali pareikalauti nemaþø aukø.

............................................................................................................

dël mylimos moters galima netik gyvybæ atiduoti, bet netgi su ja ir susituokti

...........................................................................................................

Jei þmona tyli geriau jos nepertraukinëti

............................................................................................................

Nesakykit man kà að turiu daryti, ir að nesakysiu kur jûs turit eitiThis page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.